Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

 

Publicering på Rekofiske.se

Annonsering, varumärkesplacering eller andra typer av marknadsföring och spridning av information på sajten är gratis under förutsättning att marknadsföringen och spridningen av information uppfyller vissa villkor, se nedan. Den som är intresserad av att publicera olika typer av information eller önskar sponsra sajten på något sätt, kan skicka en intresseanmälan till e-postadressen: info@rekofiske.se.

Grundkrav för publikation på sajten

En tydlig ambition med sajten är att den skall försöka leva upp till de krav som kan förväntas av en pålitlig, trovärdig och faktabaserad informationskälla. Det är därför av stor vikt att den information som publiceras på sajten i så stor utsträckning som möjligt kommer med hänvisningar och/eller referenser som på olika sätt kan belägga och skapa trovärdighet för den information som publiceras. Grundkravet för publikation på sajten är att om det saknas tillräckligt med information för att göra en lekmannamässig källkritisk granskning möjlig, skall det tydligt framgå vem som ansvarar för att den publicerade informationen är sanningsenlig och att den används på ett relevant sätt i det aktuella sammanhanget. Sajten är skapad utifrån en ideell grund och det primära ändamålet med den publicerade informationen är att på olika sätt sprida relevanta och faktabaserade miljö- och fiskevårdskunskaper till Svenska sportfiskare. Beslut om vilken information som skall publiceras (och inte publiceras) sker efter noggrann avvägning, dels utifrån olika praktiska förutsättningar och dels utifrån en värdering av om informationen/budskapet kan anses relevant och i linje med sajtens grundläggande mål och syfte (en fråga om etik och trovärdighet). Sajtens redaktion förbehåller sig rätten att bedöma om en viss typ av information är lämplig för publicering. Annonsmaterial eller annan typ av information som efter publicering inte visar sig uppfylla ovanstående villkor, kommer att tas bort från sajten. Dock under förutsättning att annonsören/informationsskaparen inom rimlig tid meddelats och har erbjudits möjligheten att rätta eller på annat sätt korrigera eller förändra informationsmaterialet.

Villkor för marknadsföring av produkter och tjänster

En sportfiskerelaterad produkt eller tjänst som marknadsförs på sajten skall vara oskadlig eller skonsam mot miljön, antingen i absoluta mått mätt och/eller i relation till andra produkter/tjänster med motsvarande funktion (dvs bättre än gängse/jämförbara produkter/tjänster på marknaden). Alternativt kan produkten/tjänsten vara av sådan innovativ art att den till synes har god potential och goda förutsättningar för att på olika sätt bidra till en långsiktigt hållbar (ekologisk) utveckling. En presentation med dokumenterad fakta eller en hänvisning/länkning till någon form av relevant information som belägger och skapar trovärdighet för olika påståenden/marknadsföringsuttryck gällande produkten/tjänstens dokumenterade miljö- och/eller fiskevårdsnytta är alltid önskvärd. Detta för att läsare, konsumenter mfl skall få en rimlig chans till faktakontroll och för att de själva skall kunna bilda sig en uppfattning om produkten/tjänstens miljö- och fiskevårdsmässiga värde, detta är däremot inget absolut krav (se vidare avsnitt "Grundkrav för publikation på sajten" på denna sida ovan).

Villkor för varumärkesplacering

En organisation eller privatperson som vill marknadsföra ett varumärke eller någon form av koncept på sajten, skall kunna uppvisa någon form av offentligt tillgänglig miljö- och/eller fiskevårdspolicy eller annan typ av tydlig offentlig viljeförklaring kopplat till varumärket/konceptet och där företagets/personens visioner och mål på miljö- och/eller fiskevårdsområdet är tydligt beskrivna. En närmare beskrivning eller förklaring av vad varumärket/konceptet står för på miljö- och fiskevårdsområdet och/eller av de miljö- och fiskevårdsaktiveter som organisationen/personen praktiskt bedriver, är något som tydligt kommer att lyftas fram i sammanhanget på hemsidan.


Villkor för sponsring

Olika typer av sponsring av sajten är önskvärd under vissa förutsättningar och förbehåll. Ämnar en sponsor profilera sig eller sitt varumärke genom någon form av varumärkesplacering på sajten tex visning av logotyper, banners eller slogans mm, gäller samma villkor som för andra typer av marknadsföring.

Särskilda villkor för ideella organisationer

Organisationer och privatpersoner som arbetar ideellt med att värna naturmiljön, fiskresursen och ett långsiktigt hållbart sportfiske och som uppfyller villkorer för marknadsföring på sajten enligt ovan, kan marknadsföra sitt företag, varumärke, sina produkter och/eller sina tjänster helt utan kostnad.


Särskilda villkor för kommersiell verksamhet

Företag och privatpersoner som bedriver verksamhet i kommersiellt syfte och som uppfyller villkoren för marknadsföring på sajten enligt ovan, kan marknadsföra sitt företag, varumärke, sina produkter och/eller tjänster mot en överrenskommen avgift eller annan motprestation. Avgiftens/motprestationens storlek och/eller andra specifika villkor för marknadsföringen bestäms enligt separat överenskommelse.
 

Övrigt om marknadsföring på sajten


Format och placering

Informationstexter
Olika typer av textinformation kan placeras på många olika sätt och på många olika ställen på hemsidan, beroende på textens utformning (med eller utan bilder), dess omfattning och givetvis beroende på var texten bäst passar in i sitt sammanhang (rätt text på rätt plats med bästa möjliga utformning för läsaren). Texten bör i så stor omfattning som möjligt följa den generella standard som finns på hemsidan gällande färg, font och typsnitt.

Länkar och hänvisningar
Länkar eller andra typer av hänvisningar (till andra platser på sidan, andra sajter eller olika typer av dokument mm), kan placeras på många olika sätt och på många olika ställen på hemsidan. Länkningarna bör i så stor omfattning som möjligt följa den generella standard för både bild- och textlänkning som finns på hemsidan.

Annonser & Logotyper
Annonser och logotyper (banners) för olika typer av varumärken bör helst vara i bildformaten JPG eller GIF. Banners kan vara animerade under förutsättning att de inte är allt för uppseendeväckande och förstör layouten eller ”naturkänslan” på sajten. För tillfället finns tre olika platser och minst tre olika format för varumärkesplacering och annonsering. Banners kan vara med eller utan länk till annan intern eller extern hemsida. För tillfället finns två olika platser och tre olika format för varumärkesplacering och annonsering.

Plats 1 – Höger kolumn
Bild eller textformationen i denna kolumn bör ha formatet 160x50-90 pixels, eller formatet 80x90-110 pixels.

Plats 2 – Vänster kolumn
Bild eller textformationen i denna kolumn bör ha formatet 150x50-70 pixels. 

Plats 3 – Central kolumn
Bild eller textformationen i denna kolumn är mer flexibel, men bör ha ett format på höjden som är ca 70-110 pixels, med maxbredd på ca 600 pixels 

Sajten är uppbyggd för att vara ganska dynamisk och annonsplatserna kan delvis anpassas efter behov och önskemål. Förr eller senare, måste annonsplatserna sannolikt förändras till sin storlek, form eller placering, om eller när sajten växer eller av andra skäl behöver omstruktureras. Vid större förändringar av sajtens annonsplatser kommer annonsörer och/eller sponsorer att underrättas i god tid, detta för att möjliggöra en diskussion om konsekvenserna av förändringarna och hur en omstrukturering kan påverka tidigare överenskommelser.

Besöksstatistik

Besöksstatistik för sajten kan tas fram åt den som är intresserad via webbhotellets statistikprogram.

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-19