Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Ekofiske ur ett allmänt sportfiskeperspektiv

Hur definieras ett ekologiskt sportfiske ur ett mer allmänt perspektiv?
Att det finns nedskrivna definitioner och ganska tydliga riktlinjer för hur ett ekologiskt sportfiske bör bedrivas (se vidare Ekofiske ur ett  ekoturismperspektiv och Ekofiske ur ett  flugfiskeperspektiv), behöver inte betyda att dessa är allmänt vedertagna av speciellt många Svenska sportfiskare. Går man till exempel in på Internet och gör en sökning på ”ekologiskt sportfiske” eller ”ekofiske” (eller ”ekologiskt fiske”) och tar del av den information som de 50-60 högst rankade sökträffarna ger, så blir bilden av det ekologiska sportfisket ganska otydlig och fragmenterad. Man konstaterar snabbt att begreppen används i en rad olika sammanhang av sportfiskare, sportfiskearrangörer, naturvårdsorganisationer, sportfiskeföreningar, sportfiskeklubbar, turismföreningar, sportfiskemedier och utrustningsleverantörer, men med ganska olika innebörd och betydelse. Det är mycket svårt att se någon röd tråd i det som skrivs om ekofisket på Internet, förutom att denna typ av sportfiske förknippas med ”någon” form av miljöansvar/miljöhänsyn. Nedan följer några exempel på kommentarer om det ekologiska sportfisket (EF) som finns att hitta på nätet. 

 • EF är Catch & Release.
 • EF är att i största mån inte påverka fiskbestånden eller naturen negativt.
 • EF är att bevara naturen runt fiskeplatserna.
 • EF är helt enkelt ekofisketurism.
 • EF är systematiska studier och iakttagelser av fisken och miljön för att få napp, samt att släppa fisken fri och att använda hullinglösa krokar för att inte skada fisken.
 • EF innebär att man bara tar upp det man ska äta för dagen.
 • EF är när man försöker vara miljövänlig och inte skitar ner i naturen när man fiskar.

Några exempel på vad olika sportfiskearrangörer skriver om ett ekologiskt sportfiske på sina hemsidor:

 • ...man släpper tillbaka den fisk man inte äter upp under vistelsen.
 • …man eftersträvar en successiv övergång till att fiska efter den produktion vattnen har.
 • …man hanterar all fisk varsamt och sedan återutsätter den, liksom att man inte lämnar något skräp lämnas kvar i området.
 • …endast flugfiske är tillåtet, att ingen fisk dödas, att skonsam utrustning används, en varsam hantering av fisken, ingen nedskräpning och utbildning i lokalt regelverk.

Ännu några fler exempel på kommentarer om det ekologiska sportfisket (EF), från några andra intressenter inom det Svenska sportfisket:

 • En naturvårdsorganisation säger att EF är återutsättning med hullingfri krok, en annan säger att det är att återutsätta all fisk utom den som lokalbefolkningen tar hand om. En tredje organisation hänvisar till kravmärkningen Naturens Bästa.
 • En sportfiskeklubb beskriver EF som att återutsätta fisk och att fiska med hullinglösa flugor. En sportfiskeförening anger att EF är ett miljövänligt flugfiske, med enkelkrok utan hulling, där fångade fiskar skall återutsätts på ett så varsamt sätt och där fiskevården ses som en naturlig del av sportfisket. En annan sportfiskeförening skriver att EF är Catch och Release i syfte att göra sportfisket ekologiskt hållbart.
 • En turismförening anger att EF är ett fiske med hullinglösa krokar, en annan anser att det är Catch and Release.

Några kommentarer om det ekologiska sportfisket (EF) som framkommit under intervjuer med några sportfiskare:

 • ”Tror ekofiske har att göra med att försöka skydda fiskevatten från överfiske i samband med ekoturism (sa dom på en film jag sett i alla fall)”.
 • EF är ”att köpa ekologiska grejor och att vara så miljövänlig man kan när man fiskar”.
 • EF är ”att släppa tillbaka fisken man fångar, eller i alla fall inte ta upp mer fisk än man behöver själv”.
 • EF är ”Catch & Release och att hantera fisken så varsamt som möjligt, så den har störst chans att överleva”.
 • EF är väl ”något nytt dravel som miljömupparna hittat på”.
 • EF är ”att beskatta varje bestånd utefter vad just det beståndet tål”.

Som det med tydlighet framgår av exemplen/kommentarerna ovan, så definieras ekofisket på en mängd olika sätt, beroende på vem/vilka som tillfrågas. Ungefär samma slutsats kan man dra om man studerar hur olika Svenska sportfiskemedier definierar det ekologiska sportfisket. På Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbunds hemsida, kan man läsa att ett ekologiskt sportfiske är ett fiske som ”grundar sig på naturens förutsättningar och hänsynstagande till ekologiska grundbegrepp och medmänniskor”, en ganska bred definition som ger ett rätt stort tolkningsutrymme. När redaktionen på sportfisketidningen Fiske-feber (i september 2007), tillfrågades om de vid något tillfälle skrivit artiklar om ekofiske, blev svaret att ”vi har aldrig haft några artiklar om ekofiske och innebörden av det begreppet”. ”Många av de resor/resmål som vi skildrar följer de kriterier som man brukar mena med ekofiske eller ekofisketurism”. I detta fall definierar man alltså ett ekofiske som ett fiske som bedrivs inom ramen för ett ekoturismkoncept. Samma tolkning av begreppet verkar även redaktionen på fisketidningen Fiskejournalen göra, då de (i december 2010), börjat marknadsföra ekofisket inom ramen för Ekoturismföreningens kvalitetsmärkning Naturens bästa. När frågan ovan ställdes till redaktionen på fisketidningen Fiske för Alla (i september 2007), blev svaret att ”det mesta fiske som vi skriver om är ekofiske”. ”Med andra ord: man återutsätter den fångade fisken, och tar med sig allt skräp hem. Däremot använder vi sällan eller aldrig benämningen ekofiske”. Till synes kan skillnaderna i synsätt på hur ett ekologiskt sportfiske bör/skall definieras/beskrivas/utövas, även skilja sig en hel del mellan olika väletablerade sportfiskemediers redaktioner.

Begreppet ekofiske används även vid enstaka tillfällen i marknadsföringssyfte av bla sportfiskeguider och utrustningsleverantörer. I dessa fall beskrivs det ekologiska fisket nästan alltid som om det vore liktydigt med Catch & Release, eventuellt i kombination med någon vagt definierad form av allmän miljöhänsyn. Man kan tydligt konstatera att olika kommersiella intressen inom sportfiskebranschen, definierar ett ekofiske på olika sätt, vilket knappast är en slump. Man kan med ganska gott fog anta att den definition av ekofiske som används, är anpassad till företagens sätt att bedriva affärer och är utformad på ett sätt som just deras kundgrupper förväntas ”köpa”.

Den sportfiskande författaren Sören Lindroth har tidigare försökt definiera vad ett ekologiskt fiske egentligen är för en företeelse inom det Svenska sportfisket. Under sina fiskeresor genom Sverige, har han försökt förstå och dokumentera vad olika intressenter inom det Svenska sportfisket avser med begreppet ekofiske (i praktiken). Han redovisar för sina erfarenheter, slutsatser och tankar om det ekologiska fisket i dokumentet ”Ekologiskt fiske (människan och naturen)”.  Han har bla frågat flugfiskare, fiskeentreprenörer, biologer, tjänstemän på länsstyrelsernas fiskeenheter, tillsyningsmän och fiskeguider m.fl, om deras syn på det ekologiska fisket. Svaren var högst varierande, ett vanligt svar var att det är liktydigt med Catch & Release (återutsättning), ett annat svar av den mer (o) lustiga sorten, var att det måste väl vara ”nåt nytt fanstyg de hittat på i Stockholm”. En genomgående uppfattning bland dem som bidrog med sina synpunkter, var att ekofiske är en missbrukad term som förväntas ha en positiv marknadsföringseffekt i någon slags miljövänlig förpackning, men där substansen saknas i ett mer övergripande perspektiv (som tex att uppnå målet om ett uthålligt nyttjande av fiskresursen). Han betonar att det finns en risk för att begreppet ekologiskt fiske helt kan tappa den ursprungliga innebörden och vad det egentligen står för. Om begreppet ekologiskt fiske kan leda fram till ett vettigare utnyttjande av bestånden och mindre miljöbelastande kringaktiviteter, kan nog bara framtiden utvisa. Som synes liknar Sörens slutsatser till stora delar dem som redovisats ovan och under avsnittet Kritiken mot ekofisket.

Tillbaka


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29