Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Ekofiske ur ett ekoturismperspektiv

Den mest vedertagna teoretiska definitionen av ett ekologiskt sportfiske, är sannolikt den som används inom konceptet för ekoturism. Denna kan kortfattat beskrivas som: ett sportfiske som bedrivs och utövas inom ramen för ett ekoturismarrangemang, där arrangören av fisket har en lokal förankring på platsen/orten och eftersträvar att bevara den lokala naturmiljön och upprätthålla lokalbefolkningens välbefinnande. Själva fisket skall bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt, på naturligt förekommande arter och i enlighet med god sportfiskeetik.

Begreppet ”ekofiske” blev allmänt känt inom Svenska sportfiskekretsar under början av 90-talet, i samband med att Världsnaturfonden (WWF) började marknadsföra sitt koncept för ekoturism, med syftet att skapa en mer långsiktigt hållbar turism. Bland annat producerade WWF tillsammans med företaget EcoFilm, flera ekofiskefilmer som byggde på konceptet. Filmerna har bla visats på Svensk nationell TV.
Målsättningen med ekoturismkonceptet, var att erbjuda ett ”ansvarsfullt resande som bevarar naturmiljön och upprätthåller lokalbefolkningens välbefinnande. Med andra ord, ett försök att utveckla ett ekologiskt, socialt/kulturellt och ekonomiskt hållbart turismföretagande, till skillnad mot den snabbt växande och långsiktigt ohållbara massturismen. Det ramverk som skapades för konceptet på 90-talet, var ganska tänjbart och medvetet marknadsanpassat för dåtidens förutsättningar. Ramverket för den Svenska ekoturismen förvaltas och utvecklas idag av Svenska Ekoturismföreningen, enligt deras kvalitetsmärkning Naturens Bästa.

Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa, säkerställer att en arrangör av ett ekoturismarrangemang, uppfyller vissa ”ekologiska” minimikrav. Det är viktigt att påpeka att det inte är företagen som kravmärks, utan deras ”arrangemang” och att kraven till viss del kan variera mellan olika typer av arrangemang. De sportfiskande kunderna förväntas efterleva arrangörens regler och riktlinjer, samtidigt som de betalar för det.
Ett ekoturismföretagande i enlighet med kvalitetsmärkningen Naturens bästa skall följa 6 grundprinciper och ett antal specifika grundkriterier för olika typer av arrangemang (tex jakt- eller sportfiskearrangemang). Mer om de grundläggande principerna går att läsa om i Naturens bästa´s grunddokument. Kriterierna för olika sportfiskearrangemang, går att ta del av i kvalitetsmärkningens bilaga för Jakt och Fiske.
Enligt ovan nämnda principer och kriterier, skall ett kravgodkänt sportfiskearrangemang bidra till ”ett ekologiskt hållbart sportfiske med god ekonomisk avkastning”. Vid ett kravmärkt arrangemang skall arrangören bla ansvara för att fisket…

 • bedrivs på ett varsamt och ekologiskt hållbart sätt
 • bedrivs med höga etiska och kvalitetsmässiga krav
 • bedrivs på naturligt förekommande arter
 • bedrivs på ett sätt som främjar bevarandet av fiskebestånden och skyddet för naturmiljöerna.

Arrangören skall vidare ansvara för att…

 • föregå med gott exempel på miljö- och fiskevårdsområdet (tex genom att bedriva olika typer av fiskevårdsåtgärder mm).
 • arrangörens anlitade fiskeguider och ledare, skall ha god kännedom om fiskevård och fisket på resmålet.
 • ta fram ett regelverk för sina sportfiskearrangemang och delge dessa till deltagarna, muntligen eller skriftligen. Regelverket skall innehålla information om:
  - fiskeregler och andra bestämmelser som fredning, minimimått mfl.
  - etiska regler och fångstmetoder
  - att fisken inte skall utsättas för onödig lidande
  - hantering av den fisk som ska tas tillvara
  - att hänsyn skall tas till andra fiskande, besökande och närboende
  - hantering av fisk vid återutsättning (enlighet med Sportfiskarnas riktlinjer för återutsättning)
  - att fisket skall ske med spö, krok och lina

Kravmärkningen ställer också krav på att fisketurismentreprenören skall…

 • ha en lokal förankring
 • följa lagar och förordningar som gäller fisket och fiskerätten
 • genomgå en kurs i ekoturismmärkt fiske och fiskevård 
 • skapa en skriftlig fiskevårdspolicy och upprätta ett fiskeårsbokslut

Utöver ovanstående krav, kan arrangören enligt konceptet även ta frivilliga initiativ och/eller efterfölja något/några av de bonuskriterier som finns angivna inom ramen för kravmärkningen.

Ekoturismens definition på ett ekologiskt sportfiske, är ganska luddig i vissa delar. Vad avses egentligen i praktiken med att arrangemanget skall bedrivas på ett ”varsamt och ekologiskt hållbart sätt” eller ”på ett sätt som främjar bevarandet av fiskebestånden och skyddet för naturmiljöerna” och om att ”föregå med gott exempel på miljö och fiskevårdsområdet”?
I andra delar är definitionen mer tydlig, som att det skall finnas ett uppsatt regelverk som skall efterlevas, tex ”att fisket skall ske med spö, krok och lina”, eller att det skall finnas bestämmelser om fredning och minimimått mm. Ekoturismkonceptet är medvetet uppbyggd utifrån ett antal principer och generella riktlinjer, med ganska få detaljerade och fastställa regler. Tanken med detta upplägg är att göra konceptet flexibelt och anpassningsbart för olika sorters kommersiell (sportfiske) turism. Alldeles för flexibelt, tycker vissa av de som framför kritik mot ekofisketurismen.

Tillbaka


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29