Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Exempel Rekofiskepolicy

Nedan presenteras ett exempel på en enkel Miljö- och fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy) för ett påhittat sportfiskeföretag, kallat Storfisken AB. Det påhittade sportfiskeföretaget driver i exemplet en sportfiskecamp med stuguthyrning, båtuthyrning och lite guidning. Det skulle lika väl kunna gälla ett företag som arrangerar fiskeresor, tillverkar beten eller utrustning, bedriver sportfiskemedia mm, formen för policyn kan fortfarande vara densamma, men bara med några fler och/eller andra aktiviteter.

Miljö- och fiskevårdspolicyn ger ett enkelt exempel på hur alla grundkraven för en bra miljö- och fiskevårdspolicy kan uppfyllas (för det finns givetvis ingen exakt facit). Detta är bara ett av många tänkbara sätt som Storfisken AB skulle kunna formulera och strukturera upp sin policy på. De olika miljö- och fiskevårdsförbättringsområden med tillhörande aktiviteter som redovisas i exempelpolicyn, är bara några exempel på tänkbara miljö- och fiskevårdsförbättringsområden som kan falla inom ramen för ett sportfiskeföretags verksamhet.

Exempelmall: Rekofiskepolicy

EXEMPELMALL: Miljö- och fiskevårdspolicy för Storfisken AB

Storfisken AB eftersträvar att inom sin sportfiskeverksamhet bedriva ett aktivt miljö- och fiskevårdsarbete tillsammans med kunder, leverantörer/underleverantören, andra samarbetspartners och intressenter. Målbilden är att ständigt utvecklas på miljö- och fiskevårdsområdet på ett sätt som bidrar till en bättre lokal och global naturmiljö och ett hållbart fiske.

Miljö- och fiskevårdspolicyn förändras, uppdateras och förbättras över tiden. Uppföljning och revidering skall ske minst en gång per år. Policyn finns alltid tillgänglig på Storfiskens hemsida under länken: www.storfiskenab.se/rekofiskepolicy.htm.

Företaget stödjer och sponsrar de miljö- och fiskevårdsförbättrande organisationerna Älvräddarna och Sveriges Sportfiskares riksförbund.

Miljö- och fiskevårdsförbättringsområden
Storfiskens miljö- och fiskevårdsarbete bedrivs primärt med fokus på nedanstående miljö- och fiskevårdsförbättringsområden och aktiviteter:

Allmän miljöhänsyn

 • Matlagning i naturen skall alltid ske på ändåmälsenliga och utsedda platser.
 • Skräp och sopor skall aldrig lämnas eller brännas ute i naturen.
 • ….mfl aktiviteter.

Stuguthyrning

 • All elektricitet för belysning och uppvärmning skall komma från miljömärkta förnybara energikällor.
 • ....mfl aktiviteter.

Transporter

 • Alla småbåtsmotorer av 2-taktstyp skall köras på alkylat/miljöbensin.
 • Utesluta båtbottenfärg och istället sköta båttvätt på ändamålsenlig plats på och med miljömärkta tvättmedel.
 • Framföra transportmedel på ett resurssnålt och miljövänligt sätt (sk ECO-driving).
 • Att vid underhåll och reparationer av de transportmedel som används inom verksamheten, alltid undvika giftiga kemikalier och andra miljöfarliga ämnen.
 • ….mfl aktiviteter.

Lagar, regler och riktlinjer

 • Kunder, gäster, leverantörer och samarbetspartners skall informeras om innebörden i allemansrätten och lokala lagar, regler och riktlinjer som gäller för fisket.
 • Kunder skall informeras om eventuella fredade fiskezoner, liksom om aktuella ”baglimits” och mini- och maximått för olika fiskarter mm.
 • Andra sportfiskare, närboende och övriga som vistas vid fiskevattnen skall visas hänsyn och respekt.
 • ……mfl aktiviteter.

Fisket

 • Fisket skall alltid bedrivas beståndsanpassat. Matfisk är tillåtet att ta upp från ekologiskt hållbara fiskartbestånd (kunderna informeras om när, var och vad som är tillåtet vid olika tidpunkter). Fångad matfisk skall avlivas snabbt, effektivt och skonsamt.
 • Fiske efter lekande fisk/romstinna fiskhonor och/eller fiske i direkt anslutning till lek är inte tillåtet (kunderna informeras om när, var och vad som är tillåtet vid olika tidpunkter).
 • Fiske med levande betsfisk är inte tillåtet.
 • Catch & Release/återutsättning bör i största möjliga omfattning nyttjas i syfte att möjliggöra ett beståndsanpassat fiske.
 • Sänken, beten och andra fiskeredskap som innehåller bly skall successivt fasas ut från verksamheten.
 • Olika miljöpåverkande kemiska ämnen och metaller i tex olika typer av fiskeutrustning bör undvikas.
 • ….mfl aktiviteter.

 Övrigt

 • Allt avfall och skräp skall källsorteras och överlämna till en miljöstation för omhändertagande.
 • Sportfisket skall alltid bedrivas så sportfiskeetiskt, ekologiskt och långsiktigt hållbart som möjligt.
 • Storfisken AB ser gärna att fisket sker drogfritt.
 • ……mfl aktiviteter

 
…mfl Förbättringsområden

 • …mfl aktiviteter

Ansvarig för framtagande, uppföljning och revidering av Storfisken AB´s  miljö- och fiskevårdspolicy är Kalle Storfiskarson.  Miljö och fiskevårdspolicyn skapades 1 jan 2013. Senaste revidering 2013-05-01.

Frågor om och synpunkter på policyn kan vidarebefordras till:

Storfisken AB
Ref. Kalle Storfiskarson
Gäddviken 32
83090 Gäddede
Telefon 1234-56789
E-post: grandpikemaster@eposten.se

Ovanstående miljö- och fiskevårdspolicy är alltså en ganska förenklad variant av policy. Hur omfattande policyn skall vara för ett företag beror på hur omfattande företagets verksamhet är och inte minst på vilken ambition som företaget har när det gäller sitt miljö- och fiskevårdsarbete. Vad som är viktigt, liksom på vilket sätt och hur företaget väljer att formulera sig i policyn, är förstås upp till företages självt att bestämma. En bra Rekofiskepolicy kan se ut på många olika sätt, men grundkraven för policyn skall vara uppfyllda och företagets målsättningar inte allt för allmängiltiga och otidsenliga. Ett långsiktigt framgångsrikt företagande handlar mycket om trovärdighet gentemot sina kunder, självklart gäller även detta även för deras miljö- och fiskevårdsåtaganden.

När din Miljö- och Fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy) är färdig, glöm inte att anmäla företagets goda initiativ till Rekofiske.se. :-)

Under denna länk finns massor av tips på lämpliga miljö- och fiskevårdsfrämjande fokusområden och aktiviteter, som ett sportifskeföretag kan försöka jobba vidare med och därmed skriva om sin Rekofiskepolicy >>


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29