Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

FAQ - vanliga frågor och svar

Nedan presenteras några vanliga frågor och svar som berör sajten och dess innehåll.

FAQ Rekfiske


   1. Vad är syftet och målet med sajten?

   2. Vad är Rekofiske?

   3. Varför Rekofiske?

Varför behövs Rekofiske?
Ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga fiskebestånd är knappast möjligt om inte fisket sätts in i ett bredare och större sammanhang än att bara fånga fisk. För det första måste det finnas ”naturliga” bestånd av fisk, för det andra måste det finnas tillräckligt stora bestånd av fisk (sett ur ur ett genetiskt och reproduktivt perspektiv) och för det tredje så måste de finnas livskraftiga ekologiskt- och miljömässigt stabila och hållbara vatten.
För att upprätthålla en ekologiskt och miljömässigt god status måste fiskevattnen i sin tur förvaltas på ett seriöst och långsiktigt hållbart sätt utifrån en mängd andra olika samverkande faktorer förutom de ekologiska och miljömässiga, tex ekonomiska, sociala och kulturella faktorer.
Den historiska utvecklingen av sportfisket de senaste årtiondena har följt ett mönster som delvis påminner om den otäcka utveckling som det svenska yrkesfisket gjorde under 70 och 80 talet i öster- och västerhaven. Jakten på mer och större fisk (”fiskeupplevelser”) i kombination med ett ökande antal fiskare och en allmänt tilltagande brist på fisk/fångst, kompenserades med ännu fler och bättre fiskeredskap och med ännu längre transporter till olika fiskeplatser. De långsiktiga konsekvenserna av denna utveckling/syn på fisket ledde ofelbart till en allt större förbrukning av olika naturresurser och en tilltagande brist på fisk och livskraftiga naturmiljöer och fiskbiotoper. Den liknande utvecklingen inom just sportfisket riskerar inte bara en degenerering av fiskbestånden och ekonomin kring näringen runt sportfisket, den riskerar också att påskynda utvecklingen av ett fiske som över tiden blir allt mer exklusivt, exkluderande och segregerande fiske med större inslag av ett priviligierat ”sportfiskefrälse” (där rätt kontakter och/eller finansiell styrka blir en allt viktigare förutsättning för tillgång till bra naturliga fiskevatten på andra sportfiskares indirekta bekostnad).
Minskande fiskbestånd, en ökande naturresursförbrukning, stigande kostnader för fisk och fiske, förbud, regleringar eller helt stängda fiskevatten är redan idag en realitet på olika håll i landet och detta är en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta om inte förutsättningarna för nyttjandet av fisken och naturresurserna i allmänhet förändras på ett övergripande plan. Sportfiskarna om några kan främja och leda denna nödvändiga förändring mot en bättre långsiktig hållbarhet, inte minst genom utvecklingen av ett mer Rekorderligt ekologiskt sportfiske.
Därför behövs Rekofiske!

   4. Är inte ett Rekofiske svårt att bedriva i praktiken?

Nej, men för sportfiskare som har bristfälliga miljö- och fiskevårdskunskaper så kan det förstås vara en något främmande tanke och betyda att det finns en viss startsträcka. Att tänka sportfiske på ett lite annorlunda och nytt sätt kommer förstås att ta lite tid och kräva en liten extra ansträngning. Att bedriva ett Rekofiske handlar definitivt inte om att förändra hela sitt sportfiske eller identitet som sportfiskare, det handlar om att tänka lite annorlunda och att göra några mindre omprioriteringar och fördelningar av sina resurser. Det handlar förenklat om att försöka minska sin ”konsumtion” av fisk och fiske och istället försöka effektivisera sin resursförbrukning (av prylar, transporter, material, fisk mm) och öka sina "investeringar" i återskapandet och förvaltningen av fiskbestånden och dess olika livsmiljöer.

Att ta steget och bli en Rekofiskare är genomförbart för alla sportfiskare, det som krävs är ett visst mått av kunskap på miljö- och fiskevårdsområdet, lite vilja och en smula uthållighet.

   5. Kan inte ett Rekofiske vara till nackdel för sportfiskenäringen?

Nej knappast och definitivt inte i ett längre perspektiv. Att satsa på miljö- och fiskevårdsåtgärder och att aktivt försöka minska sin förbrukning av olika naturresurser är istället en stor potentiell möjlighet och fördel. Att långsiktigt investera resurser i utvecklingen och förvaltningen i den svenska fiskresursen och de svenska fiskevattnen skapar också möjligheter för att utöka och/eller utveckla nya sportfisketjänster till större mervärden och till en högre kvalitet. Intressenter i sportfiskebranschen med fokus på kortsiktiga vinster baserat på massproduktion av tjänster med lågt pris och låg kvalitet kan initialt få vissa problem med en omställning mot långsiktig hållbarhet, men det är ett pris som måste betalas i en fungerande och långsiktigt hållbar marknadsekonomi (företag som skall överleva måste kunna anpassa sig till olika förändringar, oavsett om dessa drivs på av olika lagkrav eller kundernas ökade vilja om tex ett ökat ansvarstagande på miljö- och fiskevårdsområdet).
Rekofisket är absolut inget hot mot sportfiskenäringen, affärerna kommer inte att försvinna om miljö- och fiskevårdsengagemanget bland sportfiskare ökar, de kommer bara att förändras.

   6. Vad är egentligen nytt med Rekofisket?

Väldigt lite är nytt med Rekofisket för de sportfiskare som i mer eller mindre omfattning redan är aktiva på miljö- och fiskevårdsområdet, men för de som saknar dessa erfarenheter så kan tanken om ett mer Reko sportfiske kanske vara något som upplevs som en nyhet. 
Rekofiske är inte ett fiske enligt "business as usual", men det är samtidigt inte heller en sportfiskefilosofi som bygger på något helt nytt under solen. Det finns garanterat enstaka miljö- och fiskevårdsintresserade sportfiskare där ute vid fiskevattnen som bedrivit ett ”Rekofiske” i åratal, men som kanske aldrig reflekterat så mycket på det eller satt ett passande ord på sin typ av fiske.

   7. Är inte Rekofiske betydligt dyrare än vanligt sportfiske?

Nej, snarare tvärtom eftersom Rekofiske till den allra största delen handlar om att skaffa sig mer och bredare kunskaper på miljö- och fiskevårdsområdena och att utifrån dessa på olika sätt resurseffektivisera sitt befintliga sportfiske (inte att köpa ännu fler och dyrare prylar eller tjänster).

Grundläggande miljö- och fiskevårdskunskaper är idag nästan gratis liksom väldigt många miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärder. Miljö- och fiskevårdslitteratur har aldrig varit billigare och finns oftast även på helt vanliga bibliotek (helt gratis eller mot en symbolisk bokningsavgift). Massor av information finns också lätt tillgänglig "online". Det finns även organisationer tex Studiefrämjandetoch andra som hjälpa till med att arrangera studiecirklar och/eller ställa upp subventionerar olika typer av utbildningsmaterial mm. Det finns också vissa typer av mer professionella miljö- och fiskevårdsutbildningar, men dessa är förstås inte helt gratis.  

Att etablera sig som Rekofiskare är inte helt gratis, men en väldigt billig investering. OCH tänk på att välja att inte investera i ett mer rekorderligt ekologiskt sportfiske heller inte är gratis utan tvärt om kan göra det ”vanliga” sportfisket mycket dyrare. "Den som är satt i miljö- och fiskevårdskuld blir aldrig en riktigt fri sportfiskare...". Förr eller senare måste olika miljö- och fiskevårdsförsummelser betalas av någon, antingen genom fiskeregleringar, förbud eller kvoteringar, stigande kort priser och/eller ännu större utgifter för ännu fler fiskeprylar och längre fiskeresor.

   8.Vad är skillnaden mellan Ekofiske och Rekofiske?

Rekofiske och Ekofiske har många likheter, tex när det gäller olika sportfiskeetiska regler och riktlinjer, men det finns flera tydliga skillnader.
Inom Ekofisket ligger fokus i första hand på att värna ekosystemen/fiskresursen ur ett lokalt perspektiv, inom Rekofisket däremot tas även hänsyn till olika regionala, nationella eller globala aspekter av ekologisk hållbarhet. Inom Ekofisket finns en betydligt snävare och mer kortsiktig syn på vad som avses med ekologisk hållbarhet än vad som finns inom Rekofisket. Inom Rekofisket är sportfiskarens personliga miljöengagemang och miljöansvar större och mer omfattande än inom Ekofisket. En annan väsentlig skillnad är att till skillnad från ett Rekofiske så är ett Ekofiske ofta förknippat med ekofisketurism och/eller andra former av affärsmässig verksamhet, något som gjort att begreppet blivit allt mer urvattnat på sitt gröna innehåll i takt med att det över tiden missbrukats för att passa in i många olika typer av kommersiella sammanhang.
Rent generellt kan man säga, att i en jämförelse med Ekofisket så är Rekofisket mer ekologiskt och långsiktigt hållbart på alla områden.

   9. Varför skapades Rekofiske.se?

   10. Går det verkligen att följa alla miljö- och fiskevårdstipsen på sajten i praktiken

Alla miljötipsen på sajten är utan tvekan möjliga att följa, men det kan i praktiken förstås vara svårt att följa dem alla på en gång, detta eftersom olika sportfiskare lever och fiskar utifrån rätt varierande förutsättningar (tex geografiskt, fysiskt, kunskapsmässigt och finansiellt).
Miljö- och fiskevårdstipsen på sajten är exempel på hur och på vilka områden som en miljö- och fiskevårdsansvarstagande sportfiskare kan skapa långsiktig miljö- och fiskevårdsnytta till gagn för fisken, fisket och fiskens livsmiljö. Alla sportfiskare kan inte göra allt hela tiden, men många kan göra mycket mer på miljö- och fiskevårdsområdet än idag med betydligt bättre kvalitet och resultat. Det är den långsiktiga helhetsnyttan som är det centrala inom Rekofisket, dvs att bedriva rätt miljö- och fiskevårdsåtgärder, i rätt mängd i de sammanhang där de skapar bäst effekt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, inte att alla som håller i ett spö skall rusa runt och försöka genomföra "allt på en gång" utan större eftertanke.
Det är inte någon synd och skam att ibland göra fel på miljö- och fiskevårdsområdena i sin strävan att försöka uppnå ett mer långsiktigt hållbart (Reko) sportfiske, men det skulle kunna vara det att inte ens försöka.Har du frågor om sajten eller Rekofiske, maila i så fall gärna dessa till info@rekofiske.se.

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29