Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

 

FAQ - vanliga frågor och svar

Nedan presenteras några vanliga frågor och svar, som berör sajten och dess innehåll.

FAQ Rekfiske


   1. Vad är syftet och målet med sajten?

   2. Vad är Rekofiske?

   3. Varför Rekofiske?

Varför Rekofiske?
Ett långsiktigt hållbart fiske på naturliga fiskebestånd är knappast möjligt om inte fisket sätts in i ett bredare och större sammanhang än att bara fånga fisk. För att fisk skall kunna fångas måste det finnas fisk och för att det skall finnas fisk måste det finnas livskraftiga naturliga ekologiskt hållbara fiskevatten. För att upprätthålla en ekologiskt god status måste fiskevattnen i sin tur hanteras och förvaltas på ett seriöst och långsiktigt hållbart sätt utifrån en mängd olika samverkande faktorer, ekonomiska, sociala, kulturella, men framförallt utifrån en rad extremt viktiga ekologiska faktorer. För ett sportfiske på naturliga fiskbestånd är detta en orubblig sanning. Alternativet till ett ekologiskt och långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga fiskbestånd i livskraftiga naturmiljöer är ett sportfiske i mindre livskraftiga och allt mer onaturliga miljöer baserat på mer eller mindre kontinuerlig utsättning av odlad fisk och/eller genetiskt manipulerad "artificiell" fisk.
Den historiska utvecklingen av sportfisket de senaste 20 åren har följt ett mönster som påminner om den utveckling som yrkesfisket gjorde under decenierna dessförinnan, där en i många fiskevatten tilltagande brist på fisk/fångst kompenseras med ännu fler och bättre fiskeredskap, med ännu längre transporter till fiskeplatserna och en i allmänhet ännu större (natur) resursförbrukning i jakten på mer och större fisk (och fiskeupplevelser). Denna utveckling/syn på sportfisket och sportfiskenäringsverksamhet riskerar att leda till en ständigt ökande resursförbrukning med tilltagande brist på livskraftiga naturmiljöer och fiskbiotoper. Dessutom riskerar det att skynda på utvecklingen av ett sportfiske som över tiden blir allt mer exklusivt, exkluderande och segregerande där en liten klick av priviligierat ”sportfiskefrälse” som pga rätt kontakter och/eller finansiell styrka ges allt större tillgång till bra naturliga exklusiva och annars stängda fiskevatten på andra sportfiskares bekostnad. Minskande fiskbestånd, en ökande naturresursförbrukning, stigande kostnader för fisk och fiske, fler förbud, regleringar och stängda fiskevatten är redan idag något som kan drabba sportfiskare och den utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta om inte förutsättningarna för nyttjandet av fisken och naturresurserna i allmänhet förändras på ett övergripande plan. Sportfiskarna kan främja och leda denna nödvändiga förändring mot långsiktig hållbarhet genom utvecklingen av ett mer Rekorderligt ekologiskt sportfiske. Därför Rekofiske!

   4. Är inte ett Rekofiske svårt att bedriva i praktiken?

Utan minsta tvekan är svaret NEJ, men för sportfiskare som har bristfälliga miljö- och fiskevårdskunskaper så kan det förstås kännas lite främmande att tänka fiske på ett nytt sätt och det kan ta lite tid och krävas en liten ansträngning för att börja fiska rekologiskt. Att bedriva ett Rekofiske handlar inte om att åstadkomma det omöjliga, det handlar om att göra en del omprioriteringar och omfördelningar av sina resurser dvs sin tid, sina pengar och sitt arbete. Det handlar i grunden om att försöka minska sin konsumtion och resursförbrukning idag (prylar, transporter, material, fisk och naturresurser osv) och istället i högre grad "investera" sina resurser i långsiktigt viktigare värden (kunskap, produktion och förvaltning av livskraftiga naturmiljöer) som kan generera en mer stabil, hög och hållbar konsumtion av resurser ( fisk och fiske) i framtiden. Att ta steget och bli en Rekofiskare är givetvis genomförbart i praktiken för alla sportfiskare, vad som krävs är bara ett visst mått av kunskap på miljö- och fiskevårdsomrdet, samt förstås lite vilja och en smula uthållighet.

   5. Kan inte ett Rekofiske vara till nackdel för sportfiskenäringen?

Nej knappast och definitivt inte i ett längre perspektiv. Att utveckla sportfiskebranschen på miljö- och fiskevårdsområdet är istället en potentiellt stor möjlighet och långsiktig fördel eftersom detta förutom att tillföra mer fisk långsiktigt till fiskevattnen också tillför olika varor och tjänster ett nytt mervärde och vanligtvis en högre kvalitet, vilket är något som alltid lönar sig i längden. Möjligen kan intressenter i branschen med fokus på kortsiktiga vinstintressen baserat på massproduktion av varor och tjänster med lågt pris och låg kvalitet få lite initiala problem med omställningen mot hållbarhet. Men så är det och har alltid varit i en marknadsekonomi, de företag som skall överleva måste kunna anpassa sig när förändringar sker oavsett om dessa drivs på av lagkrav eller kundernas ökade vilja om ansvarstagande på miljö- och fiskevårdsområdet.
Rekofisket är absolut inget hot mot sportfiskenäringen, affärerna kommer inte att försvinna om miljö- och fiskevårdsengagemanget bland sportfiskare ökar, de kommer bara att förändras från oeftertänksam masskonsumtion till mer medveten konsumtion med fokus på kvalitet istället för kvantitet. Det är inte Rekofisket eller fler praktiskt engagerade miljö- och fiskevårdsintresserade sportfiskare som är ett hot mot sportfiskenäringen, det är ett överutnyttjdande av naturresurserna som skapar brist på fisk och livskraftiga resilienta ekosystem.

   6. Vad är egentligen nytt med Rekofisket?

Egentligen ingenting eller väldigt mycket, det beror på hur man som sportfiskare upplever tanken om ett större och aktivt ansvarstagande för miljö- och fiskevården, fisken, fisket och fiskens livsmiljö.
Egentligen ingenting eftersom Rekofisket bygger på ett antal regler, riktlinjer och väl etablerade principer inom miljö- och fiskevårdsområdena och som ger vägledning om hur det är möjligt att utöva ett sportfiske med stor omsorg om fisken och den naturmiljö där den lever...men för sportfiskare utan grundläggande miljö- och fiskevårdskunskaper och något eget praktiskt engagemang på miljö- och fiskevårdsområdena så kan förstås Rekofisket ses som någon väldigt nytt och en udda företeelse (likväl förstås som något mycket intressant, väldigt klokt och högst entusiasmerande). Rekofiske är inte ett fiske enligt "business as usual" men Rekofiskefilosofin är egentligen heller inget nytt under solen utan något som enstaka miljö- och fiskevårdsintresserade sportfiskare kan ha bedrivit länge i olika former, men kanske utan att ha satt ett passande ord på det.

 

   7. Är inte Rekofiske betydligt dyrare än vanligt sportfiske?

Nej, snarare tvärtom efter Rekofiske till den allra största delen handlar om att skaffa sig mer och bredare kunskap på miljö- och fiskevårdsområdet, inte om att köpa en massa dyra prylar och tjänster.
Lämpligt nog är grundläggande miljö- och fiskevårdskunskaper idag nästan gratis, liksom väldigt många miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärder. Böcker har aldrig varit billigare och på olika bibliotek kan man tex beställa sin miljö- och fiskevårdslitteratur helt gratis eller mot en symbolisk bokningsavgift. Den information som finns "online" på nätet och som biblioteken erbjuder är mer än tillräckliga för att skaffa de grundläggande kunskaper som krävs för att bli en Rekofiskare. Det finns även organisationer tex Studiefrämjandet och andra som ibland kan anordna med studiecirklar och/eller ställa upp subventionerar olika typer av utbildningsmaterial mm. Vissa typer av mer professionella miljö- och fiskevårdsutbildningar är förstås inte alltid gratis, men enormt mycket kunskap går som sagt var att skaffa mycket billigt eller bara genom att offra lite av sin fritid på gratisstudier.
Kunskap är ingen börda att bära, men det krävs förstås någon liten uppoffring för att kunna utvecklas, oavsett ämne eller område (även för att bli en duktig sportfiskare). Men sånt är livet och det är kanske lätt att glömma bort att alternativet till ett mer rekorderligt ekologiskt sportfiske inte heller är gratis, att inte investera i miljö- och fiskevårdsåtgärder idag gör fisket garanterat dyrare i framtiden. "Den som är satt i miljö- och fiskevårdskuld blir aldrig en riktigt fri sportfiskare..." förr eller senare måste alla miljö- och fiskevårdsförsummelser betalas av någon, genom regleringar, genom förbud eller kvoteringar, ökade kortpriser och/eller ännu större utgifter för ännu fler fiskeprylar för att kunna fånga sin fisk.

   8.Vad är skillnaden mellan Ekofiske och Rekofiske?

Rekofiske och Ekofiske har många likheter, tex när det gäller olika sportfiskeetiska regler och riktlinjer, men det finns flera tydliga skillnader. Inom Ekofisket ligger fokus i första hand på att värna ekosystemen/fiskresursen ur ett lokalt perspektiv, inom Rekofisket däremot tas även hänsyn till olika regionala, nationella eller globala aspekter av ekologisk hållbarhet. Inom Ekofisket finns en betydligt snävare och mer kortsiktig syn på vad som avses med ekologisk hållbarhet än vad som finns inom Rekofisket. Inom Rekofisket är sportfiskarens personliga miljöengagemang och miljöansvar större och mer omfattande än inom Ekofisket. En annan väsentlig skillnad är att till skillnad från ett Rekofiske så är ett Ekofiske ofta förknippat med ekofisketurism och/eller andra former av affärsmässig verksamhet, något som gjort att begreppet blivit allt mer urvattnat från grönt innehåll i takt med att det över tiden bivit grönmålat och missbrukat för att passa in i många olika kommersiella sammanhang. Rent generellt kan man säga, att i en jämförelse med Ekofisket så är Rekofisket mer ekologiskt och långsiktigt hållbart på alla områden.

 

   9. Varför skapades Rekofiske.se?

   10. Går det verkligen att följa alla miljö- och fiskevårdstipsen på sajten i praktiken

Alla miljötipsen på sajten är utan tvekan möjliga att följa, men det kan förstås i praktiken vara svårt (eller nästan praktiskt omöjligt) att följa dem allihop på en gång eftersom olika sportfiskare lever och fiskar utifrån rätt varierande förutsättningar tex geografiskt, fysiskt, kunskapsmässigt och finansiellt, dessutom i ett samhälle som rent allmänt och praktiskt varken kulturellt, socialt eller ekonomiskt är speciellt anpassat till att fungera på ett speciellt (R)ekologiskt hållbart sätt (svårigheten att bryta med gamla traditioner, seder, ideologier och vanemönster skall absolut inte underskattas). Miljö- och fiskevårdstipsen på sajten är exempel på hur och på vilka områden som en miljö- och fiskevårdsansvarstagande sportfiskare kan skapa långsiktig miljö- och fiskevårdsnytta till gagn för fisken, fisket och fiskens livsmiljö. Alla sportfiskare kan inte göra allt samtidigt, men många kan göra mycket mer på miljö- fiskevårdsområdet än idag och med betydligt bättre kvalitet och resultat. Det är den långsiktiga helhetsnyttan som är det centrala inom Rekofisket, dvs att bedriva rätt miljö- och fiskevårdsåtgärder, i rätt mängd i de sammanhang där de skapar bäst effekt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, inte att alla som kan hålla i ett spö skall rusa runt och försöka genomföra "allt på en gång". Det är heller aldrig någon synd och skam att ibland göra fel på miljö- och fiskevårdsområdet i sin strävan att försöka uppnå ett mer långsiktigt hållbart (Reko) sportfiske, men kanske däremot att som sportfiskare inte ens försöka.


Har du fler frågor om sajten eller Rekofiske, maila i så fall gärna dessa till info@rekofiske.se så att svaren kan publiceras på denna sida.

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-19