Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

Fördelar med Catch and Release

Catch & Release (C&R) dvs återutsättning av fisk (av vissa även kallat selektivt fiske) är en mycket bra miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd i väldigt många fall för en mängd olika fiskarter i olika typer av fiskevatten.
Några sportfiske-, miljö- och fiskevårdsfördelar med att nyttja C&R är att:

Återutsättning kan säkerställa att en naturlig ekologisk balans i ett fiskevatten bevaras
Återutsättning kan säkerställa att en naturlig ekologisk balans i ett lokalt fiskevatten bevaras då risken för ett överuttag av fisk ur fiskbiotopen minskar. Detta gäller inte minst för olika rovfiskar i toppen av näringskedjan som är extremt viktiga för att säkerställa en bra tillväxt av fisken, inte bara tillväxten för en viss rovfiskart utan av hela fiskbiotopen. Bristen på gamla, friska, starka och stora rovfiskar är idag ett stort problem i många fiskevatten. Detta är inte enbart ett sportfiskeproblem utan definitivt också ett miljö- och fiskevårdsproblem eftersom bristen på stor rovfisk kan skapa utarmade ekosystem, ja i värsta fall förändra ett ekosystem så dramatiskt att det kollapsar för att sedan övergå i ett nytt artfattigare normalttillstånd med massor av negativa effekter för växt- och djurlivet (över en väldigt lång eller tom oöverskådlig tid). Just detta fenomen kan upptäckas i så väldigt olika ekosystem som ett tropiskt korallrev och små grunda svenska sötvattensjöar. Värna därför diversifierade och friska ekosystem i våra hav, åar och sjöar genom att använda C&R som ett verktyg för att "beståndsanpassa" ditt fiske, där och när det behövs.

Återutsättning kan möjliggöra något ur miljösynpunkt så unikt som ett ekologiskt hållbart "överfiske"
C&R möjliggör att man kan fånga en fisk flera gånger vilket skapar ett större ekologiskt utrymme för en större "konsumtion" av sportfiske, dvs det ger utrymme för mer fiske lite oftare för ett större antal sportfiskare än vad som vore fallet om fisken alltid dödas (fisken i ett fiskevatten riskerar ju inte att ta slut lika fort). Om fisken hanteras försiktigt och rätt så kan den faktiskt med C&R användas och ”återvinnas” nästan ett oändligt antal gånger, något som inte bara gynnar fiskaren utan också fiskbiotopen i sin helhet.

Återutsättning av fisk går att praktisera på nästan alla arter och storlekar av fisk
I princip all fisk kan återutsättas även om C &R normalt sett lämpar sig bäst för mindre fisk och för de riktigt stora genetiskt viktiga fiskexemplaren, under förutsättning att återutsättningen sker på ett korrekt och så skonsamt sätt som möjligt anpassat utifrån den fiskart det handlar om, den aktuella vattentemperaturen, strömförhållanden och andra faktorer som påverkar överlevandegraden. Överlevnaden för fisk som är korrekt återutsatt under bra yttre förhållanden kan i stort sett bli 100 %, vilket fallstudier och en hel del annan forskning på området tydligt bevisat. Vissa fiskarter är dock känsligare för återutsättning än andra och det finns tyvärr ännu inte speciellt mycket forskning på i vilken omfattning C&R kan påverka olika fiskarter på andra sätt än när det gäller ren överlevnad, tex om och hur fiskens beteendemönster kan förändras (och/eller hur länge) efter en eller upprepade återutsättningar, inte heller om eller hur mycket tex fortplantningsförmåga kan påverkas av återutsättning direkt i anslutning fiskens lek.

Återutsättning skapar bättre förutsättningar för olika kommersiella sportfiskeaktivteter
Eftersom C&R i normalfallet bättre bevarar eller ökar mängden fisk i ett fiskevatten så skapas även bättre förutsättningar för att både öka mängden nöjesfiske och mängden "yrkesfiske" (med eller utan spö). Mer fisk ger utrymme för mer (sport) fiske och mer (sport) fiske skapar utrymme för fler konsumenter och producenter av (sport) fisketjänster och varor, som i sin tur skapar förutsättningar för fler och/eller större (sport) fiskeföretag. C&R kan i praktiken expandera och utveckla det kommersiella (sport) fisket, skapa ekonomisk utveckling med nya arbetstillfällen och skatteintäkter, samtidigt som den ekologiska balansen i fiskbiotopen i olika fiskevattnen bevaras på ett bra sätt.

En ”lokal beståndsanpassad återutsättning” är utan tvivel inte bara en mycket bra och effektiv miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd, den har lika otvivelaktigt även andra potentiella positiva effekter på andra områden än bara det som gäller (sport) fiske. Mer om Catch & Release, bla hur man på mest effektiva och skonsamma sätt återutsätter en fisk i praktiken går bla att läsa om på Sportfiskarnas hemsida.

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29