Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

101 miljö- och fiskevårdstips för sportfiskare!

Nedan presenteras ett antal miljö- och fiskevårdstips med länkade kommentarer om hur det kan vara möjligt att bedriva ett mer miljövänligt och riktigt långsiktigt hållbart sportfiske. Vissa åtgärder är mycket enkla och kräver ett minimalt av engagemang och kunskap för att genomföra, andra kräver lite mer. Vissa tips och åtgärder är av ganska allmängiltigt slag och andra är mer specifika, men alla tipsen har en direkt och adekvat koppling till sportfiskets utövande och skall förhoppningsvis både kunna förstås och anammas av alla typer av sportfiskare i olika åldrar.

Alla sportfiskare kan i praktiken givetvis inte följa alla tipsen samtidigt och hela tiden, men alla kan bli mer Reko fiskare bara genom att göra "lite mer rätt lite mer ofta" på miljö- och fiskevårdsområdet. Det krävs varken speciellt stora erfarenheter eller fördjupade förkunskaper för att följa de allra flesta tipsen, vad som krävs är bara lite god vilja och ett intresse för att lära lite mer eller lite nytt.

Tipsen/åtgärderna på sidan presenteras utan någon form av rangordning.

Åsikter, synpunkter, förbättringar och/eller fler nya förslag på miljötips för sportfiskare mottages tacksamt via e-post på adressen: info@rekofiske.se
Miljötips för sportfiskare


   1. Fiska miljösmart så bidrar du också till ett mer långsiktigt hållbart samhälle

Försök bedriva ett rekorderligt ekologiskt sportfiske (Rekofiske), förena nytta med nöje och bidra till ett mer långsiktigt hållbart sportfiske och samhälle.
Det är SÅ mycket enklare att ta till sig nya kunskaper och att börja jobba för en förändring om det sker inom ramen för något som är riktigt kul och trevligt. Just därför är sportfisket med dess direkta koppling till naturmiljön kanske ett utmärkt område att börja förändringen mot en miljövänligare vardag och ett mer långsiktigt hållbart samhälle. De kunskaper och erfarenheter som du får genom att utveckla ett miljövänligare sportfiske kan du till väldigt stor del också utnyttja i hemmet, på jobbet, på skolan, i föreningslivet och/eller på nästan vilket annat område som helst och när som helst till gagn för miljön, fisken, sportfiskarna och andra.

   2. Skaffa ett medlemskap i Sportfiskarna

Genom att stödja Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund gör du miljön, fiskevården och sportfisket en mycket stor tjänst, eftersom organisationen bla gör omfattande insatser för att värna de rinnande vattendragen och havsmiljön. Förbundet har betydligt större praktisk möjlighet att påverka diverse makthavare och allmänheten på ett sätt som inte enskilda sportfiskare vanligtvis har. Desto fler organiserade sportfiskare, desto större chans till ett bra sportfiske och livskraftiga fiskevatten i framtiden.

   3. Skaffa ett medlemskap i en miljöorganisation

Genom att stödja tex Älvräddarna eller någon annan etablerad miljöorganisation så kan man göra miljön, fiskevården och sportfisket en mycket stor tjänst, eftersom dessa organisationer i sin helhet gör stora insatser för att värna naturmiljön och fisket ur en mängd olika perspektiv.
En miljöorganisation har en betydligt större möjlighet att påverka diverse makthavare och allmänheten på ett sätt som inte enskilda miljöförbättrare oftast inte har. Desto fler organiserade miljöintresserade människor desto större chans till en livskraftig naturmiljö och ett bra sportfiske på naturliga fiskbestånd i framtiden.
Man behöver inte sympatisera med allt en miljöorganisation gör för att vara medlem (det är i praktiken omöjligt) men genom att vara medlem så stödjer man en opinion som syftar till att lyfta upp och föra fram miljö- och fiskevårdsfrågor i större och långsiktigt viktigare sammanhang än om man bara ser till enstaka frågor som mest berör ens egna vardag. Det är inte bara den ena eller den andra miljöförbättrande aktiviteten som är mest effektiv för att nå långsiktig hållbarhet på riktigt, det är en kombination av en mängd olika aktiviteter insatta i ett större sammanhang.

   4. Tjänstgör i en fiske- eller miljövårdsorganisation

Anmäl dig för tjänstgöring i en fiske- och/eller en miljövårdsorganisation som anställd, som aktiv medlem eller bara som en extra hjälpande hand. Det finns mängder av fiske- och/eller miljövårdsprojekt som tex fiskeklubbar, lokala fiske- och naturvårdsföreningar och andra organisationer bedriver och som är kopplade till sportfisket och fiskens livsmiljö. Din hjälpande hand är i stort sett alltid välkommen

   5. Stöd olika miljö- och fiskevårdsinitiativ

Att stödja enskilda miljö- och fiskevårdsinitiativ moraliskt, politiskt, finansiellt, kunskapsmässigt och/eller med ideellt arbete är ett utmärkt sätt för en sportfiskare att värna sitt fiske och sina fiskevatten. Det kan vara allt ifrån att stödja ett rädda laxen-projekt med några hundralappar per år till att aktivt engagera sig i ett mångårigt arbete med något lokalt, nationellt och/eller internationellt fiske- eller miljövårdsprojekt som tex syftar till att rädda ett unikt och viktigt ekosystem eller en utrotningshotad art. Små som stora engagemang, de behövs alla och är mycket viktiga. .

   6. Skaffa grundläggande kunskaper inom områdena ekologi, miljö- och fiskevård

Det man inte förstår och kan är ofta väldigt svårt att ta till sig. Det som man däremot förstår och har kunskap om är ingen börda att bära och vanligtvis betydligt lättare att ta tag i och börja jobba med i praktiken.
För den enskilda miljöförbättraren och fiskevårdaren är Kunskap den absolut viktigaste faktorn för ett framgångsrikt miljö- och fiskevårdsarbete förutsatt att man förr eller senare omsätter kunskapen i någon sorts praktisk handling. Det är precis som med kunskap om fisk och fiske. Desto mer kunskap man har om fisk och fiske desto större chans att få fisk på kroken, men man har väldigt liten nytta av den kunskapen om man inte ser till att ta sig ut till ett fiskevatten.

Miljövetenskapen är en relativt ung och mycket komplex vetenskap. En av de största utmaningarna inom miljövetenskapen är att den är tvärvetenskaplig och omfattar flera naturvetenskapliga ämnen som Ekologi, Kemi, Fysik, Biologi och Geologi, samt samhällsvetenskapliga ämnen som Ekonomi, Politik Psykologi, Sociologi och Juridik mf. Goda miljökunskaper handlar inte bara om att ha fördjupad kunskap inom vissa nyckelområden, det handlar även om att ha en allmänt bred kunskapsbas (allmänbildning) och en förmåga att kunna hantera ett olika frågeställningar samtidigt både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.

   7. Använd Catch & Release

Catch & Release (C&R) dvs återutsättning av fisk är en mycket bra miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd i väldigt många fall för en mängd olika fiskarter i olika typer av fiskevatten. Några fördelar med att nyttja C&R presenteras under länken fördelar med Catch & Release.

   8. Missbruka och överutnyttja inte Catch & Release

Catch & Release (C&R) dvs återutsättning av fisk är vanligtvis en mycket bra miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd med många positiva fördelar och möjligheter för fisken, sportfisket och sportfiskarna, men det finns också nackdelar. Återutsättning kräver även en del eftertanke och försiktighet utifrån en rad andra perspektiv än bara att den bör ske på ett så skonsamt sätt som möjligt för fisken. C&R bör användas med sunt förnuft och vid rätt tillfällen och i olika omfattning och i enstaka fall kanske inte alls. Några tänkbara nackdelar med att nyttja C&R presenteras under länken nackdelar med Catch & Release.

   9. Skapa egna personliga miljö- och fiskevårdsmål

Sätt upp dina egna mål på fiskevårds- och miljövårdsområdet och skapa din egen vision om hur ett framtida sportfiske bör se ut. Sätt höga men realistiska mål som går att klara utifrån dina speciella förutsättningar (det går alltid att justera dem upp eller ned beroende på resultatet över tiden).

Om din vision om framtiden är ett bra fiske på naturliga livskraftiga bestånd i en relativt opåverkad naturmiljö, är det förstås också lämpligt att dina mål och aktiviteter i vardagen går hand i hand med den visionen (alternativet är hoppas på det bästa och förlita sig på andras engagemang och välvilja). Ett exempel på ett realistiskt miljömål kan vara att försöka minska sin bränsleförbrukning inom fisket, ett annat kan vara minska inköpen av nya fiskeprylar, ett tredje kan vara att bli bättre på att delta i och/eller sponsra olika fiske- och miljövårdsprojekt eller att börja engagera sig (mer) i fiske- och miljövården i allmänhet på något sätt osv. Målet är ditt!

   10. Följ lagar, regler, riktlinjer och föreskrifter på miljö-, fiskevårds- och sportfiskeområdet

För den miljömedvetne sportfiskaren är det förstås en självklarhet att försöka följa de lagar, regler, riktlinjer och föreskrifter som finns på miljö-, fiskevårds- och sportfiskeområdet och som vunnit laga kraft genom en offentlig myndighet eller annan auktoritets beslut. Demokratiskt fattade lagar och regler finns faktiskt inte till för att jävlas med folk i allmänhet, utan för att motverka olika beteenden som kan skada fisken, fisket och naturmiljön. Alla lagar och regler är inte perfekta och kan inte anpassas till alla önskemål vid alla möjliga tillfällen, men alternativet till lag, regler, ordning och reda är godtycke för enskilda personer och intressegrupper. Den anarki som historiskt till stor del präglat miljöområdet kan man tydligt se konsekvenserna av när allt fler länder, kommuner, städer, organisationer och enskilda människor idag i allt större omfattning tvingas offra allt mer av sina resurser och sin tid på att försöka skydda, restaurera och bevara olika typer av extremt viktiga ekosystem och livsmiljöer. Lagarna, reglerna och riktlinjerna i tex Miljöbalken bör därför alltid följas i största möjliga mån, för de är faktiskt helt nödvändiga (tex för att uppnå de Svenska miljömålen).
Lagar och regler på miljöområdet går att läsa om i miljöbalken i Svea Rikes lag. Diverse lokala regler och riktlinjer på miljö- och fiskevårdsområdet kan du tex hitta på hemsidan svenskafiskeregler.se. Information finns också ofta på kommunernas och länsstyrelsernas hemsidor, liksom hos många lokala fiskevårdsföreningar.

   11. Rösta rätt!

Rösta på en politik som har en uttalad vilja och en långsiktig strategi för miljö- och fiskevården på sin agenda (eller åtminstone på en politik som är mindre usel än alternativen).
Miljöproblemen är normalt sett inga okomplicerade problem som plötsligt bara dyker upp och som försvinner av sig självt eller löses med kortsiktiga enkla åtgärder. Det krävs vanligtvis stora långsiktiga insatser och en tydlig samhällsstyrning för att skapa ett mer långsiktigt hållbart samhälle. ”Miljön” är aldrig ett särintresse utan i allra högsta grad ett allmänintresse som utan undantag berör alla samhällsmedborgare.
Den vanlige enskilde individen kan knappast själv rädda planeten från alla miljöproblem, men kan lika självklart efter egen bästa förmåga bidra till att den inte helt går åt helvete. Många individers gemensamma engagemang, stöd och resurser kan ge det demokratiska systemet kraft, inspiration och tillräckligt med ryggrad för att kunna besluta om och åstadkomma en mer positiv och långsiktigt hållbar samhällsförändring och utveckling.
Omsorgen om vår gemensamma miljö, våra ekosystem, sjöar, hav, djur och natur är fortfarande för väldigt många en nästan helt förbisett politisk fråga. Hur det kommer att bli i framtiden är faktiskt till stor del beroende på dina och varje medborgares egna politiska val och prioriteringar.

   12. Kontakta dina politiker

Kontakta politiker som är ansvariga för utformningen av miljö-, vatten och fiskevårdspolitiken och de lagar, regler och riktlinjer som instiftats på området. Diskutera, fråga och kräv svar, för fram dina idéer och ge alternativ, ge ris och ros. Begär ett ansvarstagande för olika löften, beslut och den förda politiken.

   13. Kontakta olika makthavare

Kontakta makthavare inom organisationer, företag och media som på olika sätt påverkar utvecklingen av fisket, fiskevattnen och naturmiljön. Diskutera, fråga och kräv svar, för fram idéer och ge alternativ, ge ris och ros. Begär att de tar "sitt" miljö- och fiskevårdsansvar för den verksamhet de bedriver, leder och/eller förespråkar.

   14. Föregå med gott exempel på miljö- och fiskevårdsområdet

Försök agera som ett föredöme och föregå med gott exempel på sportfiske-, miljö- och fiskevårdsområdena.
Helt på egen hand är det svårt att förändra tillståndet för miljön och för fisken i våra fiskevatten och för att lyckas behövs förtroende och hjälp från andra. Det är därför viktigt för den fiskevårdsansvarstagande och miljömedvetne sportfiskaren inom rimliga praktiska gränser att försöka "leva som man lär" på miljö- fiskevårds- och sportfiskeområdena. Ett föredömligt praktiskt agerande är betydligt mer värt än 1000 vackra ord och världens alla goda intentioner (och förskönande marknadsföring). Alla påverkas av hur andra i omgivningen agerar i vardagen och våra engagemang och vår inställning i olika miljö- och fiskevårdsfrågor är inga undantag från regeln. ”Folk gör inte som man säger till dom, de gör som sina grannar, vänner och arbetskamrater”.

   15. Miljödiplomera dig själv och din sportfiskeförening

Ett alldeles utmärkt sätt att skaffa sig bättre miljö- och fiskevårdskunskaper och samtidigt direkt bidra till ett miljövänligare och mer långsiktigt hållbart sportfiske är att miljödiplomera dig själv och din sportfiskeförening. Ta upp frågan på nästa föreningsmöte och anmäl dig och dina fiskepolare till en av Studiefrämjandets miljödiplomeringskurser

   16. Prioritera etiska miljö- och fiskevårdsvänliga företag

Handla varor och tjänster från företag i sportfiskebranschen eller andra företag som har en bra genomarbetad och tydlig miljö- och fiskevårdspolicy. Sök, kontakta och be om sportfiskeföretagens miljö- och/eller fiskevårdspolicy innan du bestämmer dig för vilket företag som förtjänar dina pengar...och förstår de inte alls vad du pratar om, hänvisa dem gärna till Rekofiske.se och Rekofiskepolicyguiden.
Ett aktivt engagemang på miljö- och fiskevårdsområdet är väl ändå inte för mycket att begära på 2000-talet av företag vars verksamhet är beroende av fisken och dess naturliga livsmiljö?

   17. Shoppa miljömärkt fiskeutrustning

Leta och fråga efter miljömärkta varor när du planerar för eller köper fiskeutrustning hos din utrustnings- och sportfiskeleverantör. Finns ingen miljömärkning eller annan miljöinformation kring produkterna så fråga varför, beklaga detta faktum och visa att du faktiskt bryr dig. Det kommer garanterat att få några nytänkande personer i branschen att börja reflektera över frågan och kanske även att engagera sig i att försöka börja förändra sitt utbud av varor och produkter. Ett miljövänligt shoppande inom ramen för sportfisket rymmer så även mycket mer än bara fiskeutrustning och olika tjänster kopplat till själva fisket, det handlar också om valet av skor, kläder, campingutrustning, mat, båtar, bilar och mycket mer (och där det faktisk ganska ofta finns ett etablerat och bättre ”grönare” utbud sedan länge).

   18. Shoppa miljöcertifierande sportfisketjänster

Leta och fråga efter miljömärkta och miljöcertifierade sportfisketjänster, tex när det gäller researrangemang eller guidningstjänster. Finns ingen märkning eller certifiering så fråga varför, beklaga och visa att du faktiskt bryr dig. Det kommer garanterat att få några nytänkande personer i branschen att börja reflektera över frågan och kanske även att engagera sig i att försöka börja förändra sitt tjänsteutbud. Det finns väldigt många miljö- och fiskevårdsförbättrande aktiviteter som kan vidtas inom sportfisketjänstebranschen, att nyttja C&R eller att visa sitt stöd för en ny modern miljölagstiftning för vattenkraftproduktion är inte det enda som kommersiella intressen och leverantörer av sportfisketjänster kan bidra med i syfte att utveckla en mer långsiktigt hållbar sportfiskenäring.

   19. Planera dina inköp

Planera dina inköp av ny fiskeutrustning i god tid inför säsongen och du kommer att tjäna pengar, tid och naturresurser.
Låt dig inte luras till spontanköp av massreklamutskick med det ena erbjudandet mer fantastiskt än det andra eller strategiskt placerade fyndkorgar i sportfiskebutiken. Ta det lugnt och fundera på vad du "faktiskt" behöver och kan förväntas komma att använda innan du köper på dig fler prylar. När nästa fantastiska erbjudande dimper ner i mailkorgen eller dyker upp i flödet på sociala medier för femtioelva gången samma månad, ta bara bort det om du inte har ett direkt och adekvat behov.
Den som har flest fiskeprylar när han dör vinner faktiskt inte och får sällan heller de mest och störst fisk, sannolikt har denne bara slösat bort onödigt mycket (fiske) tid och resurser.
Ta kontroll över dina egna behov genom lite grundläggande planering.


   20. Investera mer och shoppa mindre…

Du kan aldrig "konsumera" bort miljöproblem eller shoppa fram livskraftiga naturliga fiskbestånd oavsett hur mycket vissa politiker, näringsidkare, reklammakare eller andra försöker intala dig det. Däremot är det på lite sikt möjligt att "investera" sig bort från vissa miljöproblem och till ett mer långsiktigt hållbart fiske. Spendera mer av din tid och dina pengar på fiske- och miljövård som en framtida "investering" i ditt fiske och mindre på naturresursförbrukande shopping av varor och tjänster. Investera mer och shoppa mindre, ofta är den miljövänligaste prylen/tjänsten den som inte blir köpt.

   21. ...och shoppa rätt

När du shoppar fiskeutrustning eller någon form av sportfisketjänster, shoppa rätt.
Satsa på Kvalitet istället för kvantitet, det lönar sig vanligtvis i längden. Har du inte råd med kvalitet, vänta till dess du har det. Det bästa fiskeprylen är den av bra Kvalitet och som man Verkligen behöver.

   22. Anamma Försiktighetsprincipen, inte För-skitighetsprincipen

Är du osäker på om en viss sportfiskemetod, utrustning eller tjänst kan vara skadlig för fisken och/eller naturmiljön, anamma den allra mest grundläggande och viktigaste principen i miljösammanhang, nämligen "Försiktighetsprincipen". Chansa inte med din fisk och dina fiskevatten. Tänk först, agera sen varsamt och släng den historiskt rådande "För-skitighetsprincipen" på soptippen (utan möjlighet till återvinning) innan fisket har skitit sig på riktigt.

   23. Skapa en enkel personlig miljö- och fiskevårdsplan

Skapa en enkel personlig miljö- och fiskevårdsplan.
Nästan all önskvärd och långsiktigt hållbar förändring kräver någon form av plan om en förändring skall kunna ske någorlunda smärtfritt och framgångsrikt, annars riskerar en allt för stor del av resultatet att utelämnas åt slumpen eller åt andras godtycke. En sportfiskare som lämnar ”walk-over” på miljö- och fiskevårdsområdet är utlämnad åt andra intressenters perspektiv och synsätt på hur fiske- och vattenresursen bäst bör nyttjas och förvaltas (vilket skulle vara tex vattenkraft- och fiskodlingsbolagens lilla våta dröm).

   24. Undvik att köpa billig Skit

Det finns idag en uppsjö av förvånande billiga beten, rullar, spön och annan fiskeutrustning på en oändlig mängd försäljningsställen, men undvik att köpa billig skit av rent begär.
Gå bara coolt förbi alla skyltfönster, varukorgar, hyllor och pallar med strategiskt placerade röda och gula skyltar med budskap som "Tillfällig utförsäljning", "Tag 3 betala för 2", "Största utförsäljningen någonsin", "20-70% på allt", "Lagerrensning, röda priser", "Sale", Crazy" hit och "Black" dit och massor av andra billighetserbjudanden. Sannolikt är dessa varor och tjänster inte av speciellt bra kvalitet, mycket begränsade i antal och/eller mest till för att locka in kunden i butiken för att andra köp.
Riktigt "billigt" är tyvärr vanligtvis precis som det låter. Varan är ofta massproducerad med den billigaste arbetskraften, det billigaste materialet och det billigaste av precis allt i produktionskedjan, vilket i princip aldrig är några goda nyheter för fisken, fiskevattnen och naturmiljön.

   25. Prata och prata om miljö och fiskevård

Prata och prata om miljö- och fiskevård, men tjata inte sönder din omgivning.
En liten droppe då och då av miljö- och fiskevårdsindoktrinering kommer till slut att urholka ett urberg av likgiltighet, okunskap och olika typer av känslobaserat motstånd mot förändringar.
Att prata om miljö- och fiskevård kan ofta upplevas som att det sker för mer eller mindre döva öron, men det är aldrig förgäves. (Nästan) aAlla kan påverkas och påverkan är inte bara en fråga om att besitta ett väloljat munläder eller ekonomiska resurser för politisk lobbying och marknadsföring. Fakta och vanligt sunt förnuft (trovärdighet och integritet) i kombination med uthållighet skall inte underskattas när det gäller att nå ut med ett budskap till en större målgrupp.


   26. Återvinn dina utslitna sportfiskeprylar

Var hamnar din utslitna sportfiskeutrustning när den blivit för gammal, sliten och/eller omodern och inte längre används?
Faktum är att en rätt stor del av all utrustning som används inom sportfisket, inte minst beten och linor slutar sina dagar i sjön, medvetet, omedvetet, av slarv eller av olyckshändelser (bottennapp, dåliga knutar, gamla linor mm). I princip alla typer av sportfiskeutrustning oavsett om det gäller rullar, spön, drag, elektronik eller dina sportfisketidningar mm, går att återvinna. Så återvinn all din sportfiskeutrustning som inte längre går att reparera på närmaste återvinningscentral på samma sätt som du återanvänder annat i din vardag.
Riktlinjer för och på vilket sätt du återvinner olika saker finns på stationen och förhoppningsvis på din hemkommuns miljöförvaltnings hemsida (annars är det bara att göra en enkel sökning på nätet).

   27. Maila ett sportfiskeföretag och fråga om deras produkter och tjänster

Ta kontakt med ett sportfiskeföretag och fråga vilka miljömärkta produkter och/eller tjänster de erbjuder för att få en bättre överblick över det ”gröna” utbudet på marknaden. Har de inga sådana produkter/tjänster fråga varför, beklaga och spendera istället pengarna hos något annat företag som förstått poängen med varför det är viktigt för sportfiskets framtid. Hittar du inget företag alls som saluför miljömärkta fiskeprylar och tjänster, avstå att köpa eller välj det minst miljöpåverkande alternativet. Sen finns förstås i vissa fall också möjligheten att skapa och tillverka bättre miljövänligare prylar själv (dessutom är det vansinnigt kul).

 

   28.Skriv om/lobba in miljö- och fiskevården i olika sportfiskemedia

Skriv insändare till en sportfisketidning, starta en blogg eller agera i olika sociala medier och försök påverka din sportfiskande omgivning att bli bättre på miljö- och fiskevårdsområdet. Försöka lobba och jobba för att få in seriösa professionella artiklar och reportage som avhandlar kombinationen sportfiske, miljö- och fiskevård (och som inte enbart handlar om C&R, motstånd mot säl, skarv, yrkesfiske eller vattenkraft) i etablerade sportfiskemedia.

   29. Besök ett miljö- och/eller fiskevårdsforum

Om du vill försöka hänga med på utvecklingen inom miljö- och fiskevårdsområdet, se då till att besöka olika miljö- och/eller fiskevårdsforum på Internet eller ännu hellre "IRL" där sporfiskande miljö- och fiskevårdare brukar mötas för olika kunskapsutbyten. Detta är ett utmärkt sätt komma i kontakt med likasinnade, att lära sig något nytt, sprida och ta till nya kunskaper och att påverka och påverkas av andra på dessa områden.

   30. Var pessimistisk OCH positiv

Var pessimistisk när det gäller de många och komplexa miljöproblem som bevisligen existerar (se bara upp så du inte fastnar i ett " Pikes syndrome"*) men var samtidigt hoppfull och positiv till möjligheterna att lösa dem.

Det brukar sägas att där pessimisten bara ser problem och hopplöshet ser optimisten möjligheter till nya lösningar, men det är svårt att se att detta samband skulle gälla på miljö- och fiskevårdsområdet.
Optimism på miljöområdet verkar inte vara något odelat positivt och pessimism inte något odelat negativt. ”Positivt tänkande” verkar inte så sällan leda till en ”gilla läget” mentalitet med stora inslag av passivitet och/eller handlingsförlamning och focus på ”quick-fixes” (enkla snabba och isolerade lösningar som sällan löser några problem i grunden). På motsvarande sätt verkar ett ”negativt tänkande” kring miljöns hälsotillstånd kunna leda till en fördjupad probleminsikt och fler aktiva effektiva handlingar. Kanske är det så att optimism och pessimism bara är två olika personliga förhållningsätt till den upplevda verkligheten och som i praktiken har liten betydelse för utfallet av lösningarna på vår tids komplexa miljöproblem. Det är inte ”vem” man är som person, utan ”vad” man faktiskt gör som i slutändan betyder något för resultatet.

Riktiga fungerande och effektiva lösningar på olika miljöproblem kräver ofta en reell probleminsikt (att detta är på riktigt), därefter en vetenskapligt baserad analys (vad har vi mer exakt att göra med och vilka tänkbara lösningar finns), sen planering (vad skall vi exakt göra, när skall det ske och hur skall vi gå tillväga praktiskt) och sist men inte minst aktiv praktisk handling (nu jävlar är vi igång och skall få det gjort enligt plan!).
Rätt lösningar på rätt plats och i rätt tid kombinerat med hederligt hårt arbete brukar vara det som löser problem och skapar resultat, sannolikt gäller även detta på miljö- och fiskevårdsområdet.

 * ”Pikes syndrome” är ett begrepp för det fenomen som på svenska brukar kallas "inlärd hjälplöshet" och som på miljövårdsområdet tyvärr verkar vara en ganska vanlig företeelse.
Fenomenet är uppkallat efter ett experiment med en gädda i ett akvarium. En glasburk med småfisk sänks ner i akvariet. Gäddan attackerar snart fisken men slår huvudet i glasburken utan att komma åt sitt tilltänkta byte. Efter ett antal misslyckade försök så "lär" sig gäddan att det är meningslöst att attackera och ger upp. När glasburken vid ett senare tillfälle tas bort och småfisken börjar simma runt i akvariet så låter gäddan fisken vara i fred. Det ”nya” inlärda rationella sättet för gäddan att tänka är att det är bättre att vara passiv och spara energi istället för att attackera till ingen nytta. Gäddan hade tappat sin förmåga att fånga fisk och svalt därför lite senare ihjäl (så sägs det i alla fall?).

Ett mycket snarlikt beteende som hos gäddan i exemplet ovan går att se hos människor när det gäller olika miljöproblem. Man har ”lärt sig” att problemen inte går att göra något åt (för då skulle väl många fler försöka och problemen redan vara lösta) och då blir det väldigt ”rationellt” att vara passiv och avvaktande. Varför ödsla sin egen energi på att försöka om man fått lära sig att miljöproblemen bara blir fler och värre, att fiskresursen ständigt minskar och att sportfisket bara blir sämre? Då är det ju betydligt mer rationellt att köpa fler och bättre fiskeredskap och resa allt längre bort för att fånga den fisk som fortfarande finns kvar (på samma sätt som yrkesindustrifisket alltid har gjort).
Ett Pikes syndrome kan göra dig blind för att förutsättningarna på miljö- och fiskevårdsområdena alltid förändras över tiden och att man själv faktiskt kan bidra till hur denna förändring kommer att se ut förutsätt att man faktiskt försöker. Över tiden uppstår ständigt nya förutsättningar, problem och möjligheter och det gäller därför att inte tillåta sig att bli passivt sittande still i båten. Risken är ju då att även sportfiskaren på lite sikt riskerar att ”svälta ihjäl”.   31. Värva en sportfiskeprofil

Försök värva en sportfiskeprofil att följa med på miljö-, fiskevårds- och Rekofisketåget.
Nationella, regionala eller lokala sportfiskeprofiler är viktiga förebilder för många sportfiskare och dessa har betydligt större möjligheter att påverka sportfiskets utveckling än vad många andra ”vanliga” sportfiskare har. De har på grund av sin skicklighet som fiskare, nyskapare, entreprenörer, debattörer, fiskevårdare och/eller mediala personligheter inom sportfisket en unik möjlighet att i olika typer av sportfiskesammanhang både exponera och sälja in olika idéer om sportfiskets framtida utveckling, tex en utveckling av ett mer miljövänligt och långsiktigt hållbart rekorderligt sportfiske (eller i värsta fall det raktmotsatta)..
Om sportfiskeprofilen kan, så varför skulle inte jag ”den vanlige sportfiskaren” kunna tänka lite nytt och varför skulle då inte också andra sportfiskare kunna bli mer miljö- och fiskevårdsvänliga i sitt utövande av sportfisket (det går ju alldeles utmärkt för väldigt många att bli ”bättre” sportfiskare genom att studera och/eller kopiera olika fisketekniker, beten eller annan utrustning som profilerna använder sig av)?

 

   32. Starta ett eget litet fiske- och miljövårdsprojekt

Effektiv miljö- och fiskevård handlar inte bara om stora projekt, långsiktiga mål, expertis, avancerade planer och massor av jobb för stora arbetslag i tex en forsknings-, miljö- eller fiskevårdsorganisation. Det kan också handla om att den enskilde miljöintresserade sportfiskaren själv eller tillsammans med några kompisar driver sina egna små projekt med betydligt mer begränsade resurser.
Det kan tex vara att bygga en risvase i en näringsfattig sjö (instruktioner om hur du bygger risvasar hittar du HÄR), rensa upp i en igenväxt vassvik eller underhålla lekplatser i en liten öring bäck mm. Det kan också vara att tex sätta upp något personligt mål på miljö- och fiskevårdsområdet tex att försöka minska sitt bil- och motorbåtsåkande eller att försöka sluta köpa en massa onödiga nya coola prylar. Det finns oändligt med små enkla fiske- och miljövårdande projekt som den enskilde kan engagera sig i, det är bara fantasin och kunskapen som sätter gränsen.

   33. Försök bryta (dåliga) gamla vanor, traditioner och tankesätt

Försök bryta gamla dåliga och miljöpåverkande vanor, traditioner och tankesätt. Ifrågasätt ibland det till synes givna och försök tänka i nya och mer långsiktigt hållbara banor.
En hel del av sportfiskarnas negativa miljöpåverkan beror säkert på rätt meningslösa vanor som de själva knappt är medvetna om, men som ändå kan vara direkt skadliga för fisken, naturmiljön och själva sportfisket på både kort och lång sikt. Att bryta vanor kan upplevas som svårt, men det är ofta betydligt enklare än man ibland tror, bara det finns en god vilja, visst tålamod och lite adekvat kunskap. Ett mycket lyckat exempel på att det går att bryta dåliga vanor inom det svenska sportfisket är nyttjandet av Catch & Release. När C&R sakta börja etablera sig som en företeelse inom det svenska sportfisket på 80-talet så fanns det många fiskare som var snabba med att såga fenomenet. Att återutsätta sin fisk var för många vid denna tid ett nytt och ganska revolutionerande sätt att tänka sportfiske på. Vissa argument mot återutsättning av fisk var relevanta, legitima och diskutabla medan andra var sprungna ur stor okunskap och väldigt mycket tyckande påverkat av dåtidens (föråldrade) syn på fisk och fiske. 30 år senare är C&R något som en stor majoritet av sportfiskare mer eller mindre använder sig regelbundet av och kvar av kritiken finns nästan bara en sund skeptisk inställning mot delar av fenomenet (som tex ur ett djurrättsperspektiv).
Idag återutsätter väldigt många sportfiskare istället sin fisk utan speciellt mycket eftertanke på nästan samma sätt som många fiskare på 80-talet ”bonkade” mängder av fisk när och hur som helst. Kanske är det C&R som idag delvis speglar ett gammalt sätt att tänka sportfiske på och som eventuellt kan riskera att bli något av en bromskloss för utvecklingen av nya tankar om det hållbara fisket i framtiden?
Det som en gång var nytt blir alltid förr eller senare gammalt och argumenten mot det ”nya” brukar också likna varandra. Diskussionen om återutsättningens vara eller icke vara och dess ”rätta” plats inom det svenska sportfisket på 80- och 90-talen är ett tydligt exempel på det sunda att med jämna mellanrum ifrågasätta det självklara. Få ifrågasätter idag att C&R inte skulle vara till fördel för sportfisket och att det är en bra miljö- och fiskevårdsåtgärd, men det som anses som självklart riskerar alltid att med tiden bli en förlegad vana och tradition. Förutsättningarna förändras över tiden och de tankar som genomsyrar dagens sportfiske måste även de ifrågasättas och ges plats för nya tankar och idéer, det borde kanske även gälla sportfiskarnas förhållande till vissa negativa aspekter av C&R liksom olika andra miljö- och fiskevårdsåtgärder.

   34. Coacha och lär upp en liten sportfiskare

Coacha och lär upp en liten sportfiskare så denne får chansen att ta del av alla fantastiska naturupplevelser på riktigt, vad som helst, när som helst, var som helst i en (relativt) oförstörd naturmiljö spelar mindre roll, men lär alltid ut till ungdomar att naturen är värd att vistas i, vårdas och bevaras vid liv för sin egen och andras skull.
Ge dina egna barn, dina barns kusiner, en grannes barn eller några andra ungar en sportslig chans att bli goda miljömedvetna sportfiskare. Lär dem som om det vore den mest naturliga sak i världen att det är självklart att som sportfiskare bedriva olika typer av miljö- och fiskevårder.

Anklaga dig inte själv eller häng surläpp om du är en sportfiskare som historiskt missat miljö- och fiskevårdståget pga passivitet, okunskap eller misstag. Du är definitivt inte ensam, nästan alla sportfiskare har levt eller lever fortfarande i en förlegade sportfiskekultur där miljö- och fiskevården knappt har någon plats. Känn dig inte utpekad, oförrättad och gramsen, gör istället något vettigt åt saken. Det är fullt mänskligt och ingen skam att göra fel och misstag, endast om man vägrar att försöka börja förändra sig själv och låter det hända gång på gång igen. Gör om och försök göra rätt och vidareförmedla dina nya förkovrade kunskaper till andra sportfiskare. Varje ny generation sportfiskare som växer upp och som saknar insikter inom miljö- och fiskevården riskerar att bli ännu ett hinder och en bromskloss i strävan efter ett långsiktigt hållbart fiske.

Framtiden tillhör alltid ungdomen, ge dem chansen att utvecklas både långsiktigt och hållbart!

   35. Får du en rekordfisk, håll det för dig själv

En bra och effektiv miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd i det fall man har fångat en rekordfisk eller väldigt mycket fisk är att försöka hålla detta för sig själv. Så länge inte en stor majoritet av alla som fiskar är Rekofiskare så kan det tyvärr vara nödvändigt. :-(

Med dagens blixtsnabba massinformation via SMS, Internetforum, webbaserade sökmotorer, bloggar, sociala medier och andra digitala kommunikationsvägar (där information både sprids och ibland förvrängs med ljusets hastighet) så kan halva världen på en mikrosekund få veta var, när och hur det fångats en fisk. En enda liten bild eller textrad på Internet eller i en sportfisketidning om tex en fångad storgädda från ett fiskevatten riskerar att leda till en mindre folkvandring till platsen vilket kan få stora negativa konsekvenser för fiskebestånden och miljön. Fiskevattnen riskerar då inte bara att påverkas av allmänt ökande trängsel, nedskräpning, markslitage och fler förorenande utsläpp från båtar och trailerkaravaner, framförallt finns risken för att det startas ett ”race to the bottom” med en snabb decimering av fisk och/eller andra typer av störningar i den lokala fiskbiotopen. Detta gäller inte minst den riktigt stora (rov) fisken som är oerhört viktig för att det lokala ekosystemet skall fungera optimalt. ”Alla” vill ju vara först med att fånga nästa stora trofé och många ser inget större problem med att resa långt till nya fiskevatten för att uppnå sina personliga mål när olika stor-fisk-rapporter börjar spridas, men vad de sällan tänker på (förutom den ökade belastningen på naturmiljön) är risken för att många andra också hänger på tåget och när sen lokala fritidsfiskare ser vad som händer med fisket utanför deras husknut så är vissa inte heller sena med att hänga på (med både spön, mjärdar, nät och ryssjor) och så riskerar den härliga sagan om rekordfångsten att sluta som en fisketragedi.

Rykten om stor fisk brukar inte så sällan också dra till sig olika kommersiella aktörer och när dessa företag möter betalande sportfiskare krav på oförglömliga sportfiskeupplevelser så brukar tyvärr ofta fisk i troféklass få ett oönskat problem på gälarna. En framgångsrik kommersiell aktör följs ofta snart av en till och en till och en till. "Marknadens kortsiktiga" logik är ofta brutal och skoningslös när det gäller exploatering av olika naturresurser. Kommersen och exploateringen fortsätter så länge det finns något av ekonomiskt värde kvar att exploatera och så länge naturresurserna är fysiskt tillgängliga om inget sätter stopp. I sportfiskesammanhang brukar detta betyda att så länge det finns ett bra bestånd av stor fisk (eller mycket fisk av någon attraktiv art) i ett fiskevatten öppet för kommersialisering, så kommer med stor sannolikhet nya aktörer att försöka etablera sig och försöka ta sin del av det simmande guldet. Nyheten om ett framgångsrikt kommersiellt sportfiske drar inte sällan i sin tur snabbt till sig andra icke betalande och ofta mer oseriösa sportfiskare. Hjulet är i rullning och så kan det fortsätta till dess den riktigt stora fisken blivit mer sällsynt eller helt försvunnit. Fiskresursen i fiskevattnet blir då (förutom genetiskt utarmat) inte lika värdefull länge för de kommersiella aktörerna som snart drar ner på sina aktiviteter eller helt försvinner från fiskevattnet i takt med att sportfiskarnas betalningsvilja sjunker. Att sedan vissa sportfiskeföretag och sportfiskare tillämpar både strikt återutsättning och i vissa sällsynta fall även försöker bidra till den lokala fiske- och miljövården brukar inte vara någon större garanti för ett långsiktigt hållbart fiske och livskraftiga balanserade fiskbestånd. Alla företag och sportfiskare som dras till fiskevattnet genom nyhetens behag är inte alltid lika nogräknade och kvar blir ofta ett fiskevatten som är mer eller mindre utarmat på stor livskraft (rov) fisk, dvs ett ekosystem som kommer att befinna sig i obalans (eller i en ny fattigare balans efter någon obestämd tid). Den enda garantin som finns mot överkommersialisering är att ett fiskevatten har en seriös genomtänkt och vetenskapligt framtagen lokal genomförd miljö- och fiskevårdsplan och som därefter säkerställs att den efterlevs (alternativet är någon sorts fiskerättsägande- eller myndighetsbeslut med olika begränsningar eller fiskeförbud).
Så du som fått en rekordfisk och gärna vill visa upp din fångst för andra, ta en extra funderare på om det verkligen är värt att "flasha" fiskén. Ibland är det kanske bättre att bara hålla tyst och njuta i tysthet av den fantastiska upplevelse det är att få en riktigt stor fin fisk (innan den sätts tillbaka på ett varsamt sätt). Den upplevelsen kan ingen någonsin ta ifrån dig, däremot kan andra snabbt och dramatisk ta ifrån dig möjligheten att du får uppleva en lika fin fiskeupplevelse igen.

 

   36. Skippa alkoholen (och andra droger) vid fiskevattnen

Alkohol sätter mer eller mindre det allmänna omdömet ur spel och detta är något som går ut över fisken, fisket och naturmiljön. En av de största orsakerna till osämja vid fiskevattnen, nedskräpning, skadegörelse, olycksfall, meningslöst djurplågeri, usel återutsättning, överfiske och annat oetiskt sportfiske i alla dess former är det skitfiske som bedrivs på fyllan. SNÄLLA sportfiskare, njut gärna av några öl eller en liten Whisky om ni vill, MEN håll alkoholen (och andra droger) på några kastlängders avstånd från våra gemensamma fiskevatten.

Nedskräpning - en vanlig negativ konsekvens av fiske på fyllan
 

   37. Våga vägra trofén ibland

Tagga ner lite i den ständiga jakten på troféer och rekord, det skulle fisken, fiskens livsmiljö och kanske även sportfiskarna själva ibland må bra av. "Våga vägra trofén" och fokusera istället på att försöka fiska mer balanserat och beståndsanpassat än att bara jaga de allra största. Enfald är aldrig bra på sikt, det gäller även den ständiga jakten på nya rekordfiskar.

Den skall vara STOR (och min skall helst vara större än din), detta är något som i princip varje sportfiskare brukar få inpräntat i sig från barnsben.
Den ständiga jakten på troféer inom sportfisket frammanas och sponsras inte minst av många kommersiella intressen i symbios med sportfiskemedia där stort fokus ligger på att sälja in budskapet att riktig "fiskelycka" är att optimera mängden fisk (korta tiden till hugg vid varje tänkbart tillfälle) och framförallt att "storleken" är av största betydelse.
Den ständiga jakten på trofeér och rekord i nästan alla sportfiskesammanhang har helt klart sina baksidor. Eftersom sportfiskare väldigt ofta lägger mycket stort fokus på att försöka fånga de allra största fiskarna, vanligtvis av ett fåtal trendiga och för stunden hajpade arter av ”predatorfisk” så finns det en uppenbar risk för att det fångas en allt för stor del riktigt stor vuxen (rov) fisk i förhållande till andelen fisk av det totala lokala art- och fiskbeståndet i ett fiskevatten. Men det handlar inte bara om en risk för överfiske med rubbade ekosystem och genetisk åderlåtning som följd, utan också om osämja, avundsjuka, stress och en konsumtions- och status hets som också leder till ett ökande tryck på vår miljö i ett vidare perspektiv (och inte ens världens mesta och bästa Catch & Release kan förhindra det). En känd svensk fiskeprofil fick en gång frågan vilket var hans bästa tips för att fånga en storgädda. Hans svar var "...en jävla massa mil i bilen". Ytterligare kommentarer sett ur ett miljö- och långsiktigt hållbarhetsresonemang är nog överflödiga.

Gärna någon riktigt fin troféfisk ibland, men också ett rejält och seriöst arbete för långsiktigt hållbara fiskbestånd i livskraftiga fiskevatten!

   38. Sälj inte fisken

Sportfiska inte för att sälja fångsten, för det är sannolikt ett av de absolut bästa sätten att på sikt förstöra fisket och lura sig själv som sportfiskare.
Var så säker på att andra kommer att följa ditt exempel och börja tömma fiskevattnen på fisk om du börjar tjäna pengar på att sälja fisken (varför skall inte de sälja fångsten när du gör det för egen kortsiktig vinning?). Förutom att det är inte är sportfiskeetiskt att sälja sin fångst, så är det dessutom numera ofta även olagligt… och vad skall du göra med pengarna? Köpa mer utrustning för att försöka fånga ändå mer fisk som du kan sälja på samma sätt som yrkesfiskare gjort i årtionden när de håller på att tömma världshaven?

   39. Undvik stressfiske

Fiske är ett fritidsintresse som varit synonymt med lugn, ro och avslappning. Jo, det finns tom läkare som på fullt allvar har rekommenderat just fiske mot stress och utbrändhet. Den traditionella bilden av sportfiskaren som timme efter timme tålmodig och avspänd sitter och väntar på ett napp verkar allt mer likna en mytbild från en svunnen tid.
Många sportfiskare upplever att de lider brist på bra fiskeplatser och/eller tid för att fiska i den utsträckning och med den kvalitet de ser som önskvärd. En utveckling som i sin tur kan leda till allt större förväntningar och krav på avkastning i form av minnesvärda fiskeupplevelser de gånger fisket ändå blir av, något som säkert kan upplevas som både frustrerande och stressande. Det är i så fall mycket tråkigt eftersom en stressad sportfiskare inte bara är en sämre sportfiskare utan också vanligtvis en mindre miljövänlig sådan. Stress kan resultera i att även sportfiskare tar olika ogenomtänkta genvägar i sin jakt på upplevelser, lycka och framgång, något som inte så sällan kan vara negativt för fisken och dess livsmiljö. Försök därför undvika att stressa när du fiskar.

Den dramatiskt ökande kommersialiseringen av sportfisket kan även den kanske upplevas som en stressfaktor. Sportfiskebranschen stressas av ökande konkurrens och ökande krav på sportfiskeupplevelser från sina kunder. Branschen stressar i sin tur upp sina sportfiskande kunder genom att mata dem med en aldrig sinande ström av marknadsföring och reklam för allehanda fiskeredskap och tjänster som bara "måste" köpas av den som vill hänga med. Ny superduper bra utrustning måste köpas in och avlägsna fiskeplatser måste besökas, upplevas och fiskas av så snart som möjligt (innan alla andra också varit där och blött sina linor och vattnen riskerarar att bli mer eller mindre utfiskade). Rekord skall slås, troféer visas upp, tävlingar skall vinnas och allt måste förstås visas upp på sociala medier och kommersialiseras i alla tänkbara typer av sportfiskesammanhang. Bränn inte ut din ekonomi och ditt sportfiske pga påhittade kommersiella krav riktade till dig och andra sportfiskare, försök ta det lugnt njuta och vårda det i ditt fiske och inaturen som faktiskt förtfarande är gratis (om du inte passar på och gör det, så är det snart inte gratis längre).

   40. Köp sportfiskearrangemang från (små) företag på den lokala orten

Stöd lokala kommersiella arrangörer av sportfiskarrangemang i första hand, om nu inte (större) utsocknes researrangörer mot förmodan levererar klart bättre och miljömässigt, socialt och kulturellt långsiktigt mer hållbara sportfisketjänster.
Stora kommersiella aktörer oavsett bransch har normalt sett sin största konkurrensfördel i just att de är stora och kan utnyttja tidigare investeringar och vinster på ett mer ekonomiskt kortsiktigt effektivt sätt. Detta behöver dock inte alls betyda att kvalitén på deras tjänster eller varor är bättre, allt för ofta är det precis tvärtom, mer kvantitet till en något lägre kostnad men med sämre kvalitet och miljöhänsyn.
Inte alltid men i väldigt många fall betyder stordrift oavsett om det gäller sportfiske eller yrkesfiske, skogsbruk, gruvdrift, industriproduktion, jordbruk eller annat som påverkar fiskevattnen, inte speciellt goda nyheter för fisken, fiskens livsmiljö eller ett långsiktigt hållbart sportfiske. Kombineras stordrift dessutom med höga vinstkrav, en dålig lokal kännedom och liten förståelse för lokala seder och kultur och/eller saknar en genuin förankring i den lokala naturmiljön, så är risken för att det skall gå riktigt illa för naturmiljön påtagligt större vid stordrift än vid en begränsad lokal verksamhet. Det finns förstås exempel på hur små företag från den lokala lilla orten pga okunskap och/eller girighet är och har varit riktiga bottennapp för möjligheterna till ett långsiktigt hållbart sportfiske (och det motsatta förstås när det gäller för föredömliga stora företag med basen utanför lokalsamhället), men det är framförallt och förblir sannolikt företag med tillräckligt stor kapitaliseringsförmåga för att genomföra mer omfattande etableringar och exploateringar i anslutning till olika fiskevatten som på sikt är det största hotet mot ett hållbart sportfiske. För den som vill värna fisken och fiskens miljö är det sannolikt bättre att stödja lokala sportfiskeentreprenörer och företag på orten än (större) utsocknes näringsidkare, även om det förstås är innehållet i varje enskild tjänst/vara som är det viktiga och inte vem som utför den. Värna miljön och den lokala ekonomin genom att stödja näringsidkare med basen i och förankringen på den lokala orten.

   41. Shoppa i butiker med kunnig personal

Om du själv inte har full koll på vilka prylar som är av bra kvalitet och vilka som duger eller suger, köp dina grejor i butiker med engagerad och kunnig personal så minskar du definitivt risken för att komma hem med fel prylar. På detta sätt spar du i det långa loppet massor av pengar och miljö.
Av någon anledning verkar det som om den mest kunniga personalen ofta finns i mindre sportfiskebutiker? Utbudet i mindre butiker är kanske inte lika stort rent kvantitativt, men detta kompenseras ofta med att servicen håller en bättre kvalitét än på de större "sportfiskevaruhusen".

   42. Bytlåna sportfiskeutrustning med dina fiskepolare

Varför äga och köpa alla sportfiskeprylar, elektronik och sportfisketidningar själv när så många av sakerna ofta inte används speciellt ofta?
Fiskeprylar och fiskeutrustning är sällan en ”riktig” investering utan handlar vanligtvis mer eller mindre om ren (nöjes) konsumtion. Prova lite gammal hederlig bytes- och lånehushållning tillsammans med andra sportfiskare, det är både miljösmart och ekonomiskt. Båten, ekolodet, elmotorn, håven, sumpen och mängder av annan fiskeutrustning kan ofta enkelt bytas och lånas på ett mycket resurs- och nyttomaximerande sätt. Någon form av sportfiskeutrustningspool inom fiskeklubbar och andra föreningar är kanske inte heller en så dum ide?

   43. Besök en ekofiskecamp

Om du bestämmer dig för att turista som sportfiskare och funderar på var du skall bo, övernatta och/eller fiska, välj då en ekofiskecamp om det är möjligt.
Riktiga Ekofiskecamper är certifierade av Ekoturismföreningen i Sverige (och motsvarande organisationer i andra länder) och kan visa upp en kvalitetsstämpel på sitt miljö- och fiskevårdsarbete. I Sverige går denna kvalitetsstämpel under namnet "Naturens bästa". Föredra fiskecamper som har en väl definierad policy med regler och riktlinjer för hanteringen av fisken, fisket och naturmiljön och som kräver av sina besökare att de följer dem. Detta kan gälla allt från baglimits, minimi- och maximått på fisken, utrustningsregler, sopsortering, fiske- och miljövett och/eller andra viktiga regler och riktlinjer. Kräv av din camp att denne har en strukturerad plan för långsiktig hållbarhet både när det gäller fisket och naturmiljön i allmänhet.

   44. Vårda din fiskeutrustning väl

Allt som vårdas och underhålls slits mindre och håller därför oftast längre, det gäller förstås även för sportfiskeutrustning och alla annan utrustning som används vid fiske. Vårda din fiskeutrustning väl så slipper du köpa nytt helt i onödan och så spar du både pengar och miljö. Dessutom fiskar man oftast bäst med väl utprovade, intrimmade och beprövade redskap som inte bjuder på några oväntade negativa överraskningar när man som bäst behöver dem.

   45. Använd rätt utrustning på rätt plats för rätt fisk

Använd rätt utrustning på rätt plats för rätt fisk så undviker du inte bara kostsamma överraskningar, utan minskar även risken för att orsaka fisken onödigt lidande.
Brustna linor, klena krokar, spön som inte är tillräckligt kraftiga, listan över felaktigt använd sportfiskeutrustning kan göras lång. Se till att varken över- och/eller underdimensionera din fiskeutrustning så fiskar du bättre och effektivare, samtidigt som du sparar både pengar, tålamod och olika naturresurser.

   46. Undvik köpa onödiga prylar

Nej, nej, nej…bärbara expressomaskiner, superexklusiva spön och diverse hyperavancerad elektronik är bara några exempel på prylar du inte behöver för att kunna fiska bra och effektivt eller för att överleva där ute i naturen. Enstaka spö av hyfsad kvalitet, ett fåtal väl utvalda beten, lite kläder och annan utrustning anpassad till vädret kombinerat med lite fika brukar räcka väldigt långt för de allra flesta ”sport” fiskare. Undvik att köpa en massa rätt meningslösa prylar utan ett reellt och grundläggande behov, de kommer sannolikt att användas alldeles för lite och för sällan, föråldras och kosta i underhåll och/eller i bästa fall ges bort eller säljas med stor förlust på en begagnad marknad. De bästa prylarna för ett bra långsiktigt hållbart sportfiske och för en livskraftig naturmiljö kan ibland vara de som inte köps alls.

   47. Köp utrustning och prylar du förstår dig på

Köp prylar du förstår dig på, annars riskerar du bara att bli missnöjd och att inte få användning för dem. Ta reda på hur prylarna fungerar och undersök noga om de kan förväntas leva upp till dina behov och förväntningar innan du köper dem.

   48. Laga och reparera

Laga och reparera din sportfiskeutrustning, det är ofta värt besväret och behöver inte kosta särskilt mycket i jämförelse med att köpa nytt. Utrustningen kan bli som ny, du får behålla dina väl infiskade grejer och du minskar din miljöpåverkan i jämförelse med när ny utrustning skall produceras, transporteras och/eller skrotas.

   49. Köp och Sälj begnade fiskeprylar

Varför hela tiden konsumera och köpa nytt när det ofta finns bra begagnade fiskeprylar av alla möjliga slag på marknaden. En 15 år gammal kvalitetsrulle har ofta minst den dubbla livslängden funktion kvar, ja tom ibland en längre livslängd kvar än en ny modern rulle (och som i värsta fall tom kan vara designad och tillverkad för att inte hålla speciellt länge).
Blocket eller någon annan köp/sälj sajt på nätet eller i olika fisketidningar är bra ställen att söka/köpa eller sälja fullt fungerande begagnad fiskeutrustning. Det finns även en del redskapsbutiker som säljer och köper begagnat och som kan vara väl värda sina besök.

   50. Fiska från land, isen eller småbåten

Desto större båt som används vid fisket, desto större naturresursförbrukning brukar det bli vid både tillverkning och användande. För miljön har den lilla fiskebåten, kajaken eller flytringen vanligtvis stora fördelar jämfört med en fet båt fullproppad med hästkrafter, elektronik, utrustning och allehanda mer eller mindre nödvändiga moderna bekvämligheter…om båten över huvud taget behövs. Att fiska från land och från isen är många gånger det minst resursförbrukande, avstressande och trevligaste sättet att fiska på.

   51. Tillverka egna beten och annan utrustning

Att göra egna beten och annan fiskeutrustning av erkänt miljövänliga material är inte bara roligt utan också ett sätt att värna fisket och fiskens livsmiljö. Undvik plaster, färg och metaller mm som kan påverka miljön negativt för det är fullt möjligt att tillverka flugor, sänken, skeddrag och vobblers mm på ett miljövänligt sätt till en billig penning och utan speciellt stor arbetsinsats. På köpet får man den +känsla det faktiskt ger att fånga fisk på det man själv designat, format och tillverkat.

   52. Trolla inte med för stor motor

Trolla inte med för stor motor. Ibland ser man hur sportfiskare trollar och kör omkring med alldeles för stora båtar och motorer med konsekvensen att båtens hastighet inte går att anpassa för det fiske man önskar bedriva. I vissa fall förekommer det till och med att fiskare tvingas använda säckar, hinkar, drivankare eller liknande "bromsklossar" för att ge båten rätt fiske hastighet. Ur miljö- och resurssynpunkt är detta förstås riktigt tokigt, det är som att med en stor snabb bil gasa på med enda foten och samtidigt bromsa med den andra för att kunna hålla hastighetsgränserna. Förutom slöseri med miljöförstörande bränsle så skapar det också onödigt slitage på motorn. En självklar lösning är förstås att använda mindre motorer på en bättre anpassad båt, men en annan bra, billigare och miljövänligare lösning kan också vara att skaffa en elmotor.  

   53. Bottentvätta din båt eller använd miljövänlig båtbottenfärg

Använd absolut inte förbjuden bottenfärg. Helt miljövänlig båtbottenfärg kanske inte finns, men det finns mer eller mindre miljöfarliga/miljövänliga färger att välja på.  
I sött vatten behövs inte färgen alls och i lätt bräckt vatten är det ofta tveksamt vilken nytta färgen egentligen gör. Rengör man inte sin båt själv för hand med jämna mellanrum så finns det idag även maskinell båtbottentvätt att köpa i vissa båthamnar och på marinor.

   54. Hyr ett spö

Hyr ett spö istället för att köpa ett, så sparar du både tid, pengar och miljö.
Skall du åka på tex ett havs- eller laxfiske för första och kanske enda gången, varför inte hyra ett eller ett par spön istället för att köpa nya (om du nu inte är så lyckligt lottat att du kan låna det du behöver av någon fiskekompis).
Jaså, finns det inga spön att hyra utan att man också köper olika guide- och eller båtpaket?!
Men var så god någon, Rekofiske.se bjuder gärna på affärsidén att börja hyra ut sportfiskeprylar till olika tillfällighetsbrukare på samma sätt som finns för mången annan sportutrustning mm.

   55. Fiska utan miljöfarliga metaller, giftiga färger och andra miljöfarliga ämnen

Undvik att fiska utan inblandning av miljöfarliga kemikalier och andra typer av giftiga ämnen. Mer eller mindre miljöfarliga ämnen används även inom sportfisket, vid tex tillverkningen av utrustning och annan materiel i tex kläder, beten, spön, rullar och i samband med olika typer av transporter mm. Ibland är detta faktum svårt att komma ifrån i praktiken (än så länge), men i rätt många fall finns fullgoda miljövänligare alternativ. Undersök, fråga, ifrågasätt, experimentera och använd fantasin och försök sakta men säkert byta ut det gamla miljövidriga mot något nytt och miljövänligare. Det är i rätt många fall enklare än man tror.
Fråga, beklaga och visa din besvikelse till leverantören/grossisten om det inte finns någon märkning eller innehållsförteckning som förtydligar om en vara eller ett redskap kan innehålla miljöskadliga ämnen, eller varför de saluför dessa varor och/eller inte saluför olika miljövänligare alternativ i enlighet med Miljöbalken, kap.2 och Kemikalieinspektionens riktlinjer:

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska
produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker
för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag
(2006:1014).

Kemikalieinspektionen skriver bla:

Enligt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska farliga
ämnen i varor och i kemiska produkter bytas ut
mot mindre farliga när det är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. Alla som hanterar varor som kan
innehålla hälsofarliga ämnen har en skyldighet att
tillämpa dessa hänsynsregler.

Företag inom EU som tillverkar, importerar och
säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av något
ämne ur EU:s kandidatlista över särskilt farliga
ämnen, är skyldiga att informera sina kunder om att
ämnet ingår i varan. Tillverkarna, importörerna och
de som säljer också skyldiga att lämna information
om hur varan kan hanteras på ett säkert sätt.
När konsumenter ber om att få information om vilka
kemikalier som finns i en vara har de enligt kemikalieförordningen
Reach rätt att få den informationen.

Kemisk reaktion
Plaster innehåller ofta olika typer av miljöskadliga kemiska ämnen, bla mjukgörare som på olika sätt kan reagera med andra ämnen i sin närmiljö och i naturen med oförutsedda och potentiellt miljöskadliga konsekvenser. På bilden ovan har två eller flera ämnen i två olika plaster börjat reagera med varandra och bildat ett nytt (miljöskadligt?) ämne. Notera att den kemiska reaktionen varit så stark att den frätt ett hål rakt genom betesasken.

 

 

   56. Fiska blyfritt

Bly är en miljöpåverkande och potentiellt giftig metall som fortfarande är mycket vanligt förekommande inom det svenska sportfisket. Det finns andra länder som förbjudit användning av bly, men av någon anledning har den svenska lagstiftningen och de svenska sportfiskarna hamnat på efterkälken i utvecklingen. Bly som används som förtyngning (dvs sänken) kan vanligtvis ersättas med andra mindre farliga tunga metaller. Vobblers, jerkbeten, jiggar och andra typer av beten som ofta innehåller bly kan även de lätt ersättas med motsvarande blyfria substitut och ändå fiskas effektivt.
Finns det några riktigt goda argument för att inte undvika bly och andra miljöfarliga metaller inom dagens moderna sportfiske?

   57. Undvik plast och onaturliga doftmedel

Plast är vår tids kanske värsta problemsopa. Förutom att plast ofta skräpar ner och innehåller olika typer av miljöfarliga mjukgörande ämnen, så är plaster extremt svårnedbrytbara ute i naturen och skapar dessutom giftiga föreningar vid förbränning. Olika typer av plaster i fast form eller som plastfragment och mikroplastpartiklar skadar smådjur, fisk och sjöfåglar i sjöar och hav.
Försök därför undvika plaster inom sportfisket och ersätt dessa med andra typer av mer naturliga material när det är möjligt.  
Inom sportfisket kombineras också många (plast) beten med någon form av kemiska doftmedel som även de ibland kan vara skadliga för miljön. Undvik sådana doftmedel helt eller ersätt dem med helt naturliga dofter.

   58. Skräpa inte ner

Egentligen är det ofattbart att detta miljöförbättrande tips fortfarande behöver förmedlas till sportfiskare. Något mer självklart miljötips än att man inte skräpar ner i naturen när man fiskar är svårt att uppbringa. Likväl finns tipset med på listan och kommer att göra det så länge många stränder och fiskeplatser kantas av betesförpackningsfodral, maskburkar, lintrassel, spödelar, engångsgrillar, plastflaskor, tomburkar och annat som direkt kan kopplas ihop med ansvarslöst spö-viftande.
"Leave nothing but enstaka fiskfjäll vid fiskevattnen".

Nedskräpning - en vanlig konsekvens av bristande omdöme och okunskap.

   59. Ta med andras skräp hem

Ta inte bara med ditt eget skräp hem, ta även med dig andras. Skräp är skräp och skräp är skit för miljön oavsett vem som slängt eller dumpat det i naturen. Det kan bära emot att städa upp efter folk utan tillräcklig vett och förstånd för att ta hand om sin egen skit, men sånt är livet. Några få fuskar, smiter, river ner och förstör medan många fler bygger upp, förbättrar och utvecklar och det samma gäller för naturmiljön i synnerlighet och för samhället i stort och så länge de senare är i klar majoritet så funkar det ändå ganska bra (för det mesta, för de flesta) för både människor, djur och natur. 

PET-flaskor, bensindunkar, ölburkar, spritflaskor, plastpåsar och konserver mm, Skräp som samlats ihop vid fiskevatten under en veckas fjällfiske i Kirunafjällen.

   60. SUV…Nej Tack!

Ett antal olika typer av motordrivna transportmedel används frekvent inom sportfisket, dels för att ta sig till och från fiskevatten och dels för transport på och kring fiskevattnen. Oavsett om detta gäller bilen, båten, snöskotern eller annan typ av motorfordon, så kan den negativa påverkan på miljön minskas ganska mycket genom att följa den sk "No SUV-principen" (No Stupid Unnessecary Vehicles). Gör miljön en tjänst genom att inte använda transportmedel som ur miljö- och fiskevårdssynpunkt är osmarta och onödigt resursförbrukande. 

   61. Ta det lugnt, ta ett tåg

Ta det lugnt och ta ett tåg på dina fiskeresor, åtminstone en del av vägen om det är möjligt. Ett mer avslappnat och miljövänligt transportmedel finns knappast. 

   62. Åk kollektivt och tillsammans

Åk kollektivt i så stor utsträckning som möjligt för att ta dig till dina fiskeplatser. Dela transportmedel med andra, oavsett om det gäller bussen, spårvagnen, pendeltåget, bilen eller båten. Dela skjuts med dina fiskekompisar, det är inte bara miljövänligare utan också vanligtvis trevligare. Om någon eller några av dina fiskekompisar har en miljöbil, så använder ni givetvis den i första hand och kompenserar kompisen ekonomiskt fullt ut för både bränsle, slitage och värdeminskning för körda mil (istället för att rulla runt med smutsigare bilar bara för sakens skull eller för någon form av konstlad rättvisa). En kollektiv transport är en miljövänligare transport, en delad bil är en miljövänligare bil och en delad miljöbil är den miljövänligaste bilen. 

   63. Tänk globalt, fiska lokalt

Att fiska på mycket avlägsna fiskeplatser medför i princip alltid en betydligt större förbrukning av naturresurser än att fiska lokalt och bidrar därför också till att den negativ påverkan på naturmiljön och fiskbestånden sett ur ett helhetsperspektiv blir större (att långväga transporter kostar på miljön behöver knappast någon närmare förklaring).  När det gäller 2000-talets allra största och viktigaste miljöproblem är det av stor nödvändighet att alla även den enskilde individen och sportfiskaren, samtidigt som de agerar lokalt på miljö- och fiskevårdsområdet också tänker globalt. Fiska lokalt, regionalt och/eller så nationellt som möjligt för att värna fisken och fiskens livsmiljö. Ta ansvar för din egen miljöpåverkan så gott det går där du bor och undvik att sprida ut den på andra någon annanstans (bara för att det kanske går). 

   64. Gå, cykla, ro eller paddla

Det mest miljömässiga sättet att ta sig till och från och/eller kring och runt på fiskeplatserna är med arm och benkraft. Gå, cykla, ro och paddla så mycket du bara kan och orkar, det främjar inte bara din fysik och din allmänna hälsa, du blir även en effektivare och bättre sportfiskare (och slipper då köpa en massa resursslukande extra utrustning och sportfisketjänster för att kunna få fisk). 

   65. Fiska sportfiskeetiskt

Bedriv ett etiskt sportfiske, dvs följ de lagar, regler och riktlinjer som gäller för fisket och fiskevattnen där du fiskar. Visa fisken, fiskens miljö, växter och djur liksom andra sportfiskare både hänsyn och omsorg. Visa ”riktigt god sportfiske- och miljömoral” för det kommer fisken, fiskevattnen, du själv och alla andra fiskare att tjäna på i längden. 

   66. Hjälp en sportfiskegalning

Hjälp en "sportfiskegalning" att vidga dennes värdsliga vyer.  Sportfiskegalningarna är inte speciellt många till antalet, men kanske den kategori sportfiskare som bidrar till mest miljöpåverkan inom sportfisket då de inte så sällan spränger alla barriärer fiskemängdmässigt, prylkonsumtionsmässigt, fiskemetodmässigt och transportmässigt på sportfiskeområdet. Visserligen är Sportfiske "galet" roligt, spännande och dessutom ofta en direkt hälsofrämjande fritidssysselsättning, men kanske inte ”så” roligt och viktigt att det alltid helgar medlen för ett nästan gränslöst beteende?  Många sportfiskare har nog lite smågalna och fanatiska drag och som på så många andra intressanta områden är detta något som tyvärr kan leda till att fiskbestånden och naturmiljön kan få ta onödigt mycket stryk. Hängivenhet är oftast något positivt, men låt inte ditt intresse och jakten på fisk, nya sportfiskeupplevelser, rekord och prestige göra att behovet och ansvaret för att värna själva fisken och dess livsmiljö tappas bort  Det bör kanske också påpekas att en del sportfiskegalningar med tiden inte så sällan blir nästan lika galet engagerade i fiske- och miljövården som i själva fisket. Hängivenhet kan som de flesta vet ta sig rätt olika uttryck på både gott och ont, men lagom och långsiktigt (hållbart) är väl kanske ändå alltid det bästa…


   67. Miljökompensera

Det är helt OK att ha lite dåligt samvete för att man påverkar miljön (om nu någon trodde något annat). Att just du som "alla andra" inte heller skall bry dig om miljöns tillstånd i smått och stort gör ingen glad och det gynnar heller inte sportfisket eller någonting annat heller i det långa loppet.  För dåligt miljösamvete finns två botemedel. Antingen gör man allt för att förtränga eller skyla över obehaget på andra och hoppas att det går över (som om det vore en tillfällig förkylning), eller så försöker man i någon utsträckning göra något åt saken och praktiskt börja ta ett ansvar för sina och andras gemensamma miljösynder.  Att skyla över sitt eget dåliga miljösamvete på andra är mycket vanligt förekommande och i vissa fall även berättigat eftersom det finns grader i helvetet av miljösvineri och arrogans, men någon långsiktig lösning är det förstås inte. Alla har vi olika förutsättningar så börja ”miljökompensera” på det sätt som passar just dina förutsättningar bäst och där du faktiskt kan göra nytta. Detta kan vara något så enkelt som att sponsra en miljö- och/eller fiskevårdsorganisation eller något miljö- och/eller fiskevårdsprojekt eller så kan man bli aktiv medlem i någon lokal fiskevårdande och/eller miljövårdande klubb eller förening, man kan klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp (förutsatt att kompenseringen sker på ett långsiktigt hållbart sätt) eller att på något annat sätt försöka jobba med att minska och amortera av sin egen miljöskuld (så gott det går efter förutsättningarna). Det finns tusen sätt! Det långsiktigt bästa är förstås att aktivt börja jobba med olika miljöförbättrande (förebyggande) åtgärder på de områden där man själv påverkar miljön (mest och mindre) och där det praktiskt går att uppnå miljönytta i smått och stort. Det går förstås också i vissa fall att plocka fram plånboken och köpa sig loss och låta andra göra en större del av miljöförbättringsjobbet, för man kan inte klara av allt själv på miljöförbättringsområdet med bara sina egna händer på en dång (och det blir heller ibland inte särskilt effektivt).  ”Den som är satt i miljöskuld är inte fri” och riskerar dessutom de efterkommande generationernas frihet. Och till skillnad mot ekonomiska skulder så kan miljöskulderna aldrig skrivas av med några enkla pennstreck, oftast inte heller bara arbetas bort och amorteras av under en kortare överskådlig tid. Miljöskulden och förlusten av olika naturvärden ryms inte idag på ett bra sätt inom ramen för den moderna ekonomin (hushållningen av knappa resurser) som till allt större del är baserad på kortsiktighet, fiktiva ”värden” och digitala låtsaspengar. Miljöskulden är på riktigt och de värden som en gång har förlorats i naturen kan i många fall aldrig heller återskapas. 

   68. Sätt upp en lapp med miljöförbättrande aktiviteter

Att förändra sitt sportfiske, vardagsliv och/eller arbetsliv i en miljövänligare riktning är inte alltid så lätt, inte minst mentalt eftersom vi alla sitter mer eller mindre fast i gamla vanor och tankemönster (vi tänker inte alls speciellt mycket i vardagen utan går mentalt mycket på autopilot). Kortsiktigt kan också autopiloten upplevas som mycket rationell och inte minst behaglig, det är rätt skönt och behagligt att inte hela tiden behöva tänka nytt och förändra tingens ordning, utan bara låta saker och ting rulla på som vanligt. Men förr eller senare kommer förändringarna och verkligheten ikapp mer eller mindre fort och hårt, det gäller även på miljö- och fiskevårdsområdet. Frågan är bara hur man bryter dåliga vanor och stänger ner autopiloten för att inte den med sina förprogrammerade parametrar skall avvika allt för mycket från en föränderlig verklighet?  Man kan ta till det kanske äldsta kom-ihåg-knetet i historien, skriv och sätt upp en "kom-i-håg-lapp". Tejpa upp en eller flera små kom-ihåg-lappar med någon form av lämpligt budskap på ställen där du inte kan undvika att se dem med jämna mellanrum, som en påminnelse till dig själv (och andra) att inte glömma bort miljö- och fiskevården. Förslagsvis kan detta vara på din draglåda, din båt, ditt fiskeförvaringsutrymme eller i din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annat där du brukar ”fiska” omkring i vardagen.

   69. Planera ditt fiske

Tänk innan du agerar och planera ditt fiske. Genom att på olika sätt planera sitt fiske kan man enkelt minska sportfiskets miljöbelastning. Av egen erfarenhet vet säkert de flesta att dålig planering ofta medför tidsbrist och stress, vilket i sin tur ofta leder till för snabba improviserade och dåligt underbyggda beslut, som i sin tur leder till misstag, ökade kostnader och slöseri med (natur) resurser. Väl planerade och förberedda fisketurer har inte bara en betydligt större chans att generera ett bra fiske och positiva minnesvärda upplevelser, utan också en mindre resursförbrukning och miljöpåverkan. En bra genomarbetad liten fiskeplan betyder inte att man automatiskt behöver ge avkall på spontanitet och improvisation, tvärtom, en planering av fisket ger istället i praktiken mer tid och utrymme för nytänkande, förbättring och utveckling och inte bara på miljö- och fiskevårdsområdet.  .

   70. Besök ett bibliotek

Besök ett bibliotek, läs på och skaffa dig (mer) miljö- och fiskevårdskunskaper.
På biblioteket kan du i princip låna massor av intressanta och kunskapsbärande böcker och tidskrifter om sportfiske, miljö- och/eller fiskevård helt gratis, och som kan ge dig kunskap som är extremt värdefull för dig själv och sportfiskets framtida utveckling. Förutom att du blir mer påläst så spar då både papper, pengar, miljö och sannolikt också en del tid på att själv inte köpa allt intressant och nödvändigt kunskapsmaterial, speciellt om du planerar ditt biblioteksbesök och lånar flera böcker eller tidningar åt gången…och det du inte hittar på biblioteket hittar du med största sannolikhet på internet i någon form.

   71. Använd mindre av det mesta…

Har du köpt på dig 10-15 st beten av samma sort i olika färger eller något 100-tal extra flugor mest "i fall om att", men i bästa fall bara använder 10% av dem 90% av tiden du fiskar?  Har du kanske köpt på dig ett 15-20 tal spön och rullar för alla tänkbara situationer, men använder nästan alltid bara 2-3 av dem 90% av tiden du fiskar?  Då är du nog inte speciellt unik. Att som i det moderna konsumtions- och överflödssamhället försöka täcka in alla upptänkliga situationer med alla upptänkliga typer av utrustning för alla möjliga metoder i alla typer av vatten för alla typer av sportfiske är tyvärr ofta bara inte väldigt kostsamt rent ekonomiskt, det är också ofta onödigt naturresursförbrukande, förslöande och kreativitetsdödande.  Det är dessutom inte så sällen ett enormt slöseri med tid då massor av värdefull fisketid förvinner pga av ett ständigt återkommande behov av att organisera och organisera om i askar, boxar, lådor, hyllor, förrådsutrymmen och "fiskerum" mm för att ha en rimlig chans att hitta och hålla ordning på all utrustning. Varje ny pryl kräver alltid sin tid och sin kostnad i form av nödvändig service och underhåll så inte prylarna bara skall bli liggande och förgås över tid och därmed riskerar att generera ännu fler nya resurskrävande inköp. "Mer av allt hela tiden" i form av utrustning, prylar eller vad som helst leder i slutändan bara till mindre av allt, det gäller även fisk, fiske, naturmiljö och ”pengar”. Alla förlorar i längden på överkonsumtion och överproduktion, ja på sikt även de som "säljer" allt det du ”vill” ha.  ”Investera” i saker du ”verkligen” behöver och som i grunden är viktigt för att du skall kunna utvecklas och känna dig nöjd och glad ”på riktigt”, och använd mindre av det mesta för övrigt.  

   72. Fiska lagom

Fiska lagom ofta och undvik att fiska av slentrian och mer än du faktiskt behöver för att hålla intresset och din påverkan på fiskens livsmiljö på en hållbar nivå.  Visst är sportfiske ett nöje som det nästan är omöjligt att få nog av, men sportfiske är som med god mat eller sötsaker, lagom är bäst i längden annars riskerar det att få negativa konsekvenser på det eller det andra sättet. Får folk för mycket av det goda hela tiden tappar de till slut glädjen och/eller utvecklar något sorts missbruk som på sikt kan få oanade och oväntade negativa konsekvenser. Desto mer man sportfiskar desto mer naturresurser förbrukar man förstås vid och i anslutning till fisket (jodå, även med C&R), speciellt om man använder resurskrävande fiskemetoder på avlägsna platser och förbrukar massor av energi och naturresurser bara för att "kanske" få uppleva den där lilla ”lilla extra” kryddan i form av bekvämlighet och exklusivitet i ett redan ganska överfullt fiskeliv. Det brukar långsiktigt sällan vara en speciellt god och hållbar strategi då marginalkostnaden för ett sådant maximeringstänkande (”bara lite till” en gång till) i stort sett alltid är exponentiell och det oavsett vem som i slutändan betalar. 

   73. Fånga aldrig mer fisk än du faktiskt "behöver"

Fånga aldrig mer fisk än du faktiskt "behöver", oavsett om du återutsätter eller inte. All "masskonsumtion" har negativa konsekvenser för miljön och den ekologiska hållbarheten, detta gäller givetvis även sportfiske. Varje fisk som tas upp och fraktas iväg någon annanstans eller som på annat sätt försvinner ur ett fiskevatten är en förlust av en resurs i just det ekosystemet. Ta aldrig upp mer fisk än du behöver för eget bruk och ta inte upp fisk över huvud taget om du inte är helt säker på att det lokala fiskbeståndet och fisket är långsiktigt ekologiskt hållbart. En död fisk speciellt om den är stor och genetiskt värdefull kan vara en stor förlust för ett lokalt ekosystem som inte är helt i balans och kan inte ersättas hur som helst, framförallt inte på kort sikt och ibland inte heller med stödutsättningar av odlad fisk eller naturlig återväxt under väldigt lång tid.  Fiska med försiktighet och om du inte tar upp fisk så se till att all återutsättning sker mycket varsamt och enligt konstens alla regler. Allt överfiske, även om det sker med Catch & Release påverkar en fiskbiotop mer eller mindre beroende på när, hur, var och av hur många fisket bedrivs. 

   74. Gör en eco-drive

Oavsett om det handlar om bilen, båten, mopeden, skotern eller något annat fossilbränsledrivet fordon som används vid eller i anslutning till sportfisket så är det förstås "eco-driving" som gäller för den miljövänlige sportfiskaren. För den som inte redan vet så handlar "eco-driving" om att köra resurssnålt. I praktiken betyder det att hålla rätt hastighet och varvtal, gasa, växla och bromsa mjukt, att undvika tomgång och att i allmänhet framföra fordonet på det sätt som det är anpassat för.  Ett regelbundet och bra underhåll av sitt transportmedel är förstås också +Eco i sammanhanget. Att hitta det mest energisnåla sättet att transportera sig en viss sträcka tar förstås lite tid att lära sig, men även en nybörjare kommer snabbt att märka att det ger resultat av att bara försöka (ett resultat som syns redan nästa gång du skall fylla tanken). No-SUV + Eco-drive = Klar miljöförbättring.

Flyget bör den miljömedvetne sportfiskaren helst avstå ifrån och istället ta tåget eller bussen, men även om man själv (förhoppningsvis) inte direkt kan påverka hur en pilot flyger sitt plan så är det ofta fullt möjligt att välja ett flygbolag med moderna bränslesnålare plan. 

   75. Köp fiskekort (online)

En seriös sportfiskare försöker förstås alltid köpa fiskekort där så krävs, inte bara för att det är olovligt att fiska utan kort i de flesta fiskevatten i landet (utom de stora sjöarna och haven där det fortfarande råder fritt handredskapsfiske), utan också för att kortavgiften i de allra flesta fall går till någon form av fiskevård eller annan administration av fiskevattnen. Att hitta en öppen mack, en butik eller annat försäljningsställe för fiskekort till småortens fiskevatten kan dock ibland vara riktigt svårt. Att då mer eller mindre på vinst och förlust lägga tid, ork och resurser på att leta omkring (ofta i bil och ibland helt förgäves) är förstås ett rent resursslöseri. Krångla inte till det i onödan, försök planera ditt inköp av fiskekort i god tid och/eller köp gärna kortet på Internet (online) i de fiskevatten där det är möjligt.  Tipsa också gärna markägare/fiskevårdsföreningar och andra sportfiskare som inte känner till att dessa e-tjänster finns. 

   76. Tävlingsfiska måttligt

Att tävla är oavsett tävlingsform ofta mycket stimulerande för många sportfiskare. Den som deltagit i och kanske till och med vunnit en sportfisketävling vet att både tävlandet och kanske belöningen i form av något pris kan ge en extra positiv upplevelse förutom själva fisket, men tyvärr kan tävlingsfiske och framförallt vissa typer av fisketävlingar ha en påtaglig negativ påverkan på fiskbiotopen och miljön.  Om fisketävlingar med "total kill" där all fisk slås ihjäl för att vägas eller mätas bedrivs allt för ofta och/eller i fel fiskevatten och på fel fiskarter, så har det förstås ofelbart en negativ påverkan på fiskbiotopen och fiskens miljö. Det kan nog vem som helst räkna ut, men även olika typer av fisketävlingar som använder sig av återutsättning kan medföra problem i olika grad och omfattning om de bedrivs obetänksamt och på fel sätt.  Det förekommer (tro det eller ej) faktiskt fortfarande ett rätt omfattande antal "klubba-fisk-och-lägg-i-en-stor-hög-för-invägning-senare-tävlingar" på vissa platser i vårt avlånga moderna sportfiskeland. Detta är förstås något som är högst tvivelaktigt ur ett ekologiskt perspektiv, speciellt i de fall då det inte bara handlar om att mest avliva småfisk (som traditionellt sett är vanligt på tex vinterpimpeltävlingar).
Det är ur ekologiskt synpunkt oftast en väldigt stor skillnad på att dra upp och avliva småfisk och att klubba större toppredatorer som tex lax, öring, gädda eller gös som är väldigt viktiga för att bevara den ekologiska balansen i ett lokalt ekosystem. Den som sett en mindre karavan av långväga deltagare anlända i stora bilar med stora båtar på släp till en större trolling- eller gäddfisketävling inser nog också att det mindre transportkaos som då kan uppstå, inte minst när många båtar åker fram och tillbaka över ett fiskevattnen timme efter timme, faktiskt sliter på fiskens miljö. Fisketävlingar har ibland negativa effekter på fisken och fiskens livsmiljö (mer eller mindre beroende på hur de bedrivs), det är ett faktum, så tävlingsfiska måttligt och välj dina tävlingar med omsorg utifrån de ekologiska och miljömässiga förutsättningar som råder för tävlingen. Att tävlingsfiska miljösmartare är ett bra sätt för den tävlingsintresserade sportfiskaren att inte bara värna själva fisken utan också fiskens hela livsmiljö. 

   77. Tävlingsfiska miljösmartare

Scenario 1 - en kort beskrivning av en rätt vanligt förekommande typ av mindre miljövänlig fisketävling

VRÅÅÅL !!
Starten har precis gått på en av Sveriges största gäddfisketävlingar. Blåröken sprutar ut bakom många av båtarnas motorer och täcker efter en stund stora delar av startplatsen i ett blåsvart moln efter att ett 100-tal båtar dragit på för full gas ut på fjärden.  För den som deltagit eller sett starten på en liknande fisketävling blir det extremt uppenbart att tävlingsfiske kan påverka fisken och fiskens livsmiljö negativt. Det finns miljösmartare sätt att tävlingsfiska på och den miljö- och fiskevårdsmedvetne sportfiskaren kan definitivt välja att avstå ifrån vissa typer av fisketävlingar och istället anmäla sig till (eller själv försöka anordna) mer miljöanpassade tävlingsformer med större hänsyn till naturmiljön och inte minst genom att tex försöka undvika uppenbart resursslukande tävlingsformer på långväga destinationer. Det finns mängder av sätt att tävla mer miljövänligt på inom sportfisket, bara fantasin sätter gränserna. Nedan några exempel på tänkbara nya/nygamla mer miljövänligare tävlingsfiskeformer som inte så sällan också leder till mer rättvisa och sportmannamässiga tävlingar:

* Undvik att tävlingsfiska i samma fiskevatten vid upprepade tillfällen utan sprid istället ut tävlingarna till olika fiskevatten eller om ett fiskevatten är stort till andra delar av samma vatten från gång till gång (år till år).

* Undvik att arrangera fisketävlingar i fiskevatten som har ett känt högt fisketryck i allmänhet, speciell under vissa delar av fiskesäsongen. 

* Arrangera nödvändigtvis inte alla fisketävlingar i fiskevatten som "garanterar" stora mängder fisk, sprid även ut tävlingarna och fisketrycket till fiskevatten med mindre fångstpotential, det är ju lika mycket en tävling ändå.

* Använd "Click & Release" vid båtfisketävlingar, dvs man använder sig av en mätsticka/mätbräda för att mäta fiskens längd och en digitalkamera för att vidimera fångsten. Att använda sig av följebåtar som kör fram och tillbaka och vidimerar fångsten blir då helt onödig och man spar massor av tid, bränsle och pengar som kan användas till fiske- och miljövård.

*Vid båtfisketävlingar slår man ut mängden fångad fisk på antalet liter förbrukad bensin. Förutom ett ökat incitament för att minska mängden förbrukat bränsle som förorenar miljön, så blir båtens storlek och snabbhet en mindre snedvridande tävlingsfaktor. Man får ett sportfiskets svar på motorsportens miljörally. *Endast tillåtet med elmotor vid båtfiske. Renare, tystare och billigare med mer pengar över för sponsring av miljö och fiskevården.

* Hastighetsbegränsningar inom tävlingsområdet vid båtfiske. Lägre hastigheter ger lägre bränsleförbrukning som ger mindre förorening och dessutom en rättvisare tryggare och mindre stressig tävling.

* Endast Alkylatbensin tillåtet vid båtfiske. Tävlingen blir betydligt renare än om vanlig bensin används.

* Endast en viss mängd motorbränsle tillåtet vid båtfiske, soppatorsk och du är ute ur tävlingen. Körsträckorna mellan fiskeplatserna kommer att minska och därmed också de miljöfarliga utsläppen. Fisket blir också mer rättvist då fördelen av en snabb bränsleförbrukande båt kommer att minska påtagligt.

* Byt ut motorbåten vid båttävlingar mot ekan, kajaken och flytringen eller tävla helt enkelt från isen eller från land (med eller utan vadare).

* Ett begränsat antal spön och beten får användas på en tävling. Prylstressen och utrustningsbehovet vid tävlingsfiske skulle sannolikt minska och tävlandet kan dessutom i förlängningen också bli mer rättvist då de ekonomiska/prylmässiga faktorerna kan förväntas bli mindre utslagsgivande.

* Håll nere prispengarna. Stora prispengar triggar och hetsar ofelbart många sportfiskare till att satsa onödigt stora resurser på sitt tävlingsfiske i hopp om att inte bara vinna ära och berömmelse utan också om att få ut en rejäl "avkastning" eller åtminstone inte gå för mycket ekonomiskt back på sitt tävlingsfiskande. Förutom att en stor del av själva poängen med "sport"-fisket går förlorat med stigande prissummor så tenderar tävlingarna också över tiden att bli allt mer miljöpåverkande och orättvisa till nackdel för fiskens livsmiljö och för "fair-play" inom tävlingsfisket. En följd av ökade prispengar är att också de "ekonomiska insatserna" för tävlingsfisket i förlängningen också kommer att öka i liknande takt till nackdel för de tävlingsfiskare som inte har ekonomiska resurser för att hänga på i konsumtionsracet av längre resor, nya bilar och båtar och mer och bättre fiskeutrustning. 

* Byt ut tävlingspriserna som ofta brukar vara massor av prylar motsvarande X antal tusen kronor (och som vinnarna sällan behöver eller blir speciellt lycklig över i längden), mot tex en motsvarande donation av pengar till ett valfritt fiske- eller miljövårdsprojekt. Ge äran ett större utrymme inom sportfisket på bekostnad av vinstpengarna, det sparar fisket, fiskarna, fisken och fiskens livsmiljö på i längden.

* Diversifierade startavgifter. Med uppvisat medlemskap i Sportfiskarna (eller en annan erkänd miljöorganisation) 150 kr, utan medlemsavgift 450 kr (varav 300 kr oavkortat går till olika miljö- och fiskevårdsprojekt). Det skall alltid löna sig att "göra rätt" för fisken, fiskens livsmiljö och andra sportfiskare som bjuder till och tar sitt ansvar.

Ps. Att inte skämma ut sig genom att delta i sk "bånke-tävlingar" där (större) rovfiskar slås ihjäl och slängs på sophögen, är nästan ett för självklart tips för att ens omnämnas som ett tävlingstips. 

Scenario 2 - en kort beskrivning av en mer modern och miljöanpassad typ av sportfisketävling

Bssssssss...starten har precis gått i en av Sveriges stora Rekofisketävlingar. Knappt ett ljud hörs förutom något enstaka skrik från ett par måsar som tillfälligt överröstar det dova sorlet från knappt 200 deltagande båtars elmotorer och några spontana applåder med glada tillrop från en liten men mycket facinerade skara av åskådare som stannat till för att studera det nya miljövänliga sättet att tävlingsfiska Fan vet om det inte också gick att höra en gädda slå i vassen någonstans... 

   78. Fiska i riktiga fiskevatten

Besök och fiska i riktiga naturliga fiskevatten och passa där samtidigt på att lite närmare fundera på, studera och uppleva naturen, fisken och det övriga djurlivet i dess genuina miljö.
Att vistas i naturen ensam eller tillsammans med sin familj, vänner och bekanta är kanske det inför framtiden bästa sättet att förhindra en fortsatt utarmning av naturmiljön och vattendragen. Att uppleva riktig natur och naturliga fiskevatten till skillnad från extremt miljöpåverkade vattenmiljöer med kraftverksdammar eller Put´n take sjöar, kan vara det (första) viktiga steget till att faktiskt börja uppskatta och förstå varför dessa miljöer är så extremt viktiga att bevara naturliga och intakta, skyddade från olika typer av mänsklig negativ påverkan. I ett allt mer urbaniserat samhälle där allt fler människor aldrig eller sällan sett något som liknar friska opåverkade naturmiljöer, så är det inte speciellt konstigt att det genuina intresset för dessa miljöer sällan är speciellt hemma eller engagerande för många. Den som inte har något att jämföra med och/eller inte förstår sin egen plats i det naturliga ekosystemet kommer givetvis också ha väldigt svårt att förstå naturmiljöernas verkliga värde och varför det är så extremt viktig att värna, vårda och bevara dem för eftervärlden.

   79. Minimera risken för spridning av smittor, sjukdomar och främmande arter

I takt med att allt fler sportfiskare blivit allt mer mobila och transporterar sig och sin utrustning mellan rätt många olika och ibland rätt avlägsna fiskeplatser, så ökar också risken för smittspridning av sjukdomar och parasiter mellan fiskar av samma art, till andra fiskarter, till helt nya fiskevatten och även andra djur. Om och när du förflyttar dig mellan olika fiskevatten (även om de ligger inom ett rätt begränsat område), försök alltid att se till att minimera risken för smittspridning, tex genom att se till att båten/kanoten/kajaken, vadare, beten och annan fiskeutrustning är riktigt torr och rengjord (tom desinficering kan vara nödvändig i vissa fall med smittade vatten). En droppe vatten eller mindre kan räcka för att en smitta skall kunna överföras från ett smittat vatten till ett osmittat. Ett exempel på hur förödande spridningen av smittor kan vara är kräftpesten som effektivt och skoningslöst håller på att utrota bestånden av den inhemska Svenska flodkräftan. Förutom att den sprids vid inplanering av (amerikanska) signalkräftor som bär på och är resistenta mot pesten, så sprids den sannolikhet också med blöta fiskeredskap och/eller båtar som flyttas mellan olika sjöar och åar.
Att tex flytta levande eller död fisk från ett vatten till ett annat kan få samma katastrofala resultat om smittan finns där och oturen är framme. Finns det minsta misstanke om någon smitta i ett vatten där man fångat fisk, kan det vara rekommendabelt att gräva ner fiskrenset noga eller hela fisken utom räckhåll för fåglar, katter, rävar och andra djur som kan sprida smittan vidare (ibland långa sträckor). Vissa köpta beten tex levande eller död betesfisk och räkor är också en potentiell källa för smittspridning. Så var vaksam på vad du köper och varifrån betena kommer. Något som odlats och/eller fångats i främmande ekologiska miljöer bör inte föras in i landet som någon sort bete och absolut inte om det lever. Ett exempel är sk jätteräkor från asien som aldrig borde ha fått sätta sin räkstjärt i vårt avlånga land eller på någons matbord (inte ens grisens), med tanke på risken för smittspridning och räkfiskets- och odlingarnas enorma miljöpåverkan.

   80. Undvik att fiska på lekande fisk

Leken är den enskilt viktigaste tidpunkten i fiskens liv och en av de perioder då fisken ofta är som allra mest känslig för störningar (det är ju då de reproducerar sig och fiskbäbisarna blir till). En lyckad lek är en förutsättning för ett livskraftigt och långsiktigt hållbart fiskbestånd och är något som bör värnas och skyddas på olika sätt. Under leken är fisken ofta inte riktigt fisk, utan kan bete sig rätt irrationellt och på ett sätt som annars inte är att anse som ett normalt beteende (precis som människor och andra djur när hormonerna slår till). Vissa fiskarter söker sig tex till väldigt grunt och varmt vatten för att leka (som gäddan) och andra till djupare vatten, vissa fiskar blir extra huggvilliga innan leken då de försöker äta upp sig inför den tuffa ansträngning som leken ofta medför och andra fiskarter slutar nästan att äta helt. Det finns många exempel på olika beteendeförändringar hos lekfisk och i princip alla fiskarter ändrar sitt vardagsbeteende på något sätt före, under och efter själva leken, något som ibland också gör dem extra sårbara och påverkbara för yttre störningar. Det kan tyckas konstigt, men beteendeförändringarna är något som fisken utvecklat under årtusenden i syfte att ge sin avkomma de allra bästa förutsättningar för att födas och utvecklas och det är något som sportfiskare förhoppningsvis kan lära sig att förstå och förhålla sig till på ett naturligt och omsorgsfullt sätt.
Genom att på olika sätt fiska på lokala täta och samlade bestånd av lekande fisk, tex lekmogen torsk på senvintern, gäddor på våren och gös på försommaren mfl, så kan i vissa fall oddsen för att få riktigt mycket och/eller rekordstor fisk förbättras (extravikten som romen utgör kan vara flera kilo). Att fiska på platser där tex gösen har sin lek under försommaren gör det möjligt att fånga rekordmycket stor fisk på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt. men det finns förstås en stor hake i sammanhanget och det är givetvis att leken riskerar att mer eller mindre störas och till och med förstöras med oöverskådliga konsekvenser för det lokala fiskbeståndet, speciellt om fisket riktar sig mot de allra största fiskarna av sin art och som bär på de bästa generna och den mesta rommen. Det är inte speciellt svårt att räkna ut att en fångad fisk som fullständigt dräneras på energi i en lång och hårt kamp med en sportfiskare i anslutning till leken, inte direkt förbättrar sina odds och möjligheter till en framgångsrik fortplantning. Även om en fisk återutsätts och bevisligen överlever en sådan drabbning utan större men, så återstår det faktum att det finns väldigt lite kunskap om i vilken omfattning fiskens lek- och fortplantningsförmåga kan påverkas. Vad man däremot med säkerhet vet är att många fiskarter kan vara mycket känsliga under leken för olika andra typer av andra störningar än att bli fångade och återutsatta, tex kan en relativt liten förändring i vattentemperatur omintetgöra nästan ett helt års yngelbestånd av en fiskart i ett område. Intensiv båttrafik kan störa lekande fisk och grumla lekvattnet på ett sätt som påverkar rommens utveckling och ynglens fösta uppväxtperiod. Av alla befruktade romkorn hos en fisk blir ibland inte ens ett av flera tusen korn en vuxen fisk under naturligt varierande omständigheter och givetvis förbättras inte oddsen för överlevnad av olika andra små och/eller större störningar genom olika typer av mänsklig påverkan. Sker återkommande (årliga) störningar under en längre period inom ett lokalt område, ökar förstås risken ytterligare för att ett fiskbestånd kan skadas långsiktigt. Om du värnar sportfisket, fisken och dess miljö, var extra försiktig med fisket i anslutning till olika fiskars lekperioder. Att låta försiktighetsprincipen tala högre än jakten på rekordfiskar i just detta sportfiskesammanhang ger verkligen respekt.

   81. Använd naturliga beten

Plaster, giftiga metaller och legeringar, giftiga färger och skumma kemiska doftämnen finns det gott om i beten som säljs i stora mängder och som används flitigt av hundratusentals sportfiskare. Beten masstillverkas idag ofta i mer eller mindre fattiga länder med i praktiken utan eller med svag miljölagstiftning av lågt betalda arbetare och utan någon nämnvärd kontroll av varken tillverkningsprocessen eller de ämnen som finns i de material som betena tillverkas av. Fråga gärna någon säljare i en sportfiskebutik eller någon representant för en redskapsgrossist om de kan redogöra för eller skaffa fram någon relevant och hyfsat pålitlig dokumentation över vilka (miljöpåverkande) ämnen som används i deras produkter eller i produktionsprocessen. Det finns enstaka undantag (som antagligen bekräftar regeln), men bli inte förvånad om du möter en mer eller mindre stum eller mumlande butikssäljare/sportfiskeföretagare som mest ser ut som ett levande frågetecken (utropstecken) och/eller som börjar småsvamla om både det ena eller andra som inte är speciellt relevant för frågan i sammanhanget. Skulle du mot förmodan få några konkreta och faktamässiga svar, kontakta gärna Rekofiske.se och berätta om upplevelsen.

Levande beten är helt naturliga och sannolikt inte speciellt giftiga, de doftar som ett naturligt bete skall dofta (dvs som riktig mat för riktig fisk) och återförs till kretsloppet på ett naturligt sätt när de dör (tex genom att smältas ner i magen på en sportfiskare, en rovfisk, en mås eller bara genom att dö av ålderdom på helt naturligt sätt och därefter bli näring och energi åt andra organismer i det eviga naturliga kretsloppet), till skillnad från artificiella plastbaserade beten som ofta hamnar i käften på en fisk som sliter sig, smulas sönder av vågorna till små fragment, lagras ner i bottensedimenten på en sjö, förbränns eller bara hamnar som rent skräp någonstans i naturen eller på en tipp där de i bästa fall bara kommer att ligga still i en 500-600 år innan de brutits ner på naturlig väg (om de nu inte på något sätt samlas in och återvinns till något återanvändbart material igen). Visst, djurplågerifaktorn är förstås betydligt högre om man använder levande naturliga beten istället för artificiella vilket man som etisk sportfiskare givetvis bör ta hänsyn till, men ur miljösynpunkt är naturligt naturligt(vis) oslagbart.

   82. Anpassa ditt fiske efter årstid och andra bäst lämpade förusättningar

Att tex flugfiska på vintern i ett land som Sverige (liksom isfiske på sommaren) kan av helt naturliga skäl vara rätt besvärligt. Som inbiten fiskare kan det ibland vara lockande att sätta sig på ett plan och flyga till andra breddgrader där förutsättningarna för fisket är bättre för årstiden, men omtanken om fiskens livsmiljö far förstås all världens väg där uppe på molnfri höjd +10 000 meter över havet. Att anpassa sportfisket efter årstidsvariationerna och deras olika lokala förutsättningar för fiske är förstås ett alldeles utmärkt sätt att värna naturmiljön. Allt har sin tid och otid, så varför skulle inte det gälla även för sportfisket? Anpassa därför ditt fiske efter förutsättningarna och fiska när och där de är som bäst och naturresurs snålast. Är det vinter, pimpla eller meta från isen i en närliggande sjö. Planera inför sommarhalvårets fiske, gör service på din utrustning, knyt dina flugor och tillverka dina beten, läs på och förkovra dig på miljö- och fiskevårdsområdet och ta dig lite tid för att ”tänka sportfiske” på ett lite bredare och djupare sätt. Och inte minst, våga lyfta blicken mot nya områden relaterat till sportfisket som du inte tidigare varit så intresserad av eller har speciellt stor kännedom om, tex miljö- och fiskevården. Krångla inte till det med onödigt resursslösande fiske, fiska mer utifrån de naturliga förutsättningarna du har där du bor.

   83. Miljötrimma din båt

Om du har en båt (lämpligtvis av No SUV modell) så förlänger ett bra underhåll livslängden på den markant och minskar därmed även den totala resursförbrukningen för ditt båtanvändande. Laga, städa, tvätta och vaxa din båt med jämna mellanrum (med miljövänliga medel). Rätt inställda trimplan är ytterligare ett bra sätt att minska båtlivets totala energiförbrukning och miljöpåverkan.

   84. Miljötrimma dina motorer

Om du har en motorbåt eller annat motortransportmedel (lämpligtvis av No SUV modell) så förlänger ett ordentligt underhåll av dina motorer dess livslängd markant, förutom att bränsle- och oljeförbrukningen blir mindre. Gör service enligt serviceboken, använd rätt delar/reservdelar och rätt inställningar, använd miljöolja vid oljeinblandning och för växelhusen och gör din motor ren med jämna mellanrum. Glöm inte heller bort att samla in och på rätt sätt hantera oljerester och annat miljöfarligt avfall som kan bli över vid underhållet OCH givetvis så kör du inte gamla tvåtaktsmotorer på vanlig fulbensin och gammal lortig motorolja när det finns fullgoda miljövänligare alternativ som alkylatbensin och specialanpassade miljöoljor.

   85. Använd elmotor

Den miljösmarte sportfiskaren som av olika anledningar inte ror eller paddlar sina fiskefarkoster kan med fördel använda en elmotor istället för en traditionell fossilbränsledriven båtmotor (och/eller som ett komplement till andra motorer). Elmotorer är relativt billiga i inköp, driftsnåla, driftsäkra, tysta och avgasfria, mao mer energieffektiva och miljövänliga. Elmotorer för sportfiske tillhör definitivt framtiden, satsa på en elmotor så får du 3 x miljönytta i en och samma investering.

   86. Kör din båtmotor på alkylatbensin och miljöolja

Alkylatbensin och miljöoljor är betydligt bättre ur hälso- och miljösynpunkt jämfört med vanlig bensin och motorolja då de genererar en klart mindre andel giftiga och negativt miljöpåverkande ämnen. Köper man alkylatbensinen direkt ur pump så är prisskillnaden inte heller så stor jämfört med de gamla vanliga och smutsigare bränslealternativen och den finns idag för alla typer av bensinmotorer med eller utan oljeblandning. Ur klimatsynpunkt är det dock ingen större skillnad mellan alkylat och vanlig bensin.

   87. Släpa mindre

Att ha en båt på släp ger sportfiskaren en rätt stor flexibilitet i valet av fiskevatten i jämförelse med att ha båten parkerad vid någon brygga. Ett bilburet släpfiske har sina fördelar, men det har också en del påtagligt miljöpåverkande nackdelar. Ett rörligt trailerfiske genererar ofta (men inte alltid) en större resursförbrukning och negativ miljöpåverkan än vad ett mer stationärt fiske gör. Trailerfisket har också en tendens till att förminska sportfiskarens ansvarskänsla för fiskresursen eftersom fisket oftare sker mer eller mindre på distans från de egna hemmanära fiskevattnen (”not my backyard”). Gör naturen och fisken en miljötjänst, släpa mindre.

Samma sak gäller i princip också när det gäller att släpa mindre sportfiskeutrustning. Det är med för många prylar som med för många kilon runt midjan: att dra ner på dem upplevs ofta som väldigt jobbigt, MEN när de väl är borta så känns hela tillvaron betydligt lättare och bättre.

   88. Sälj eller skänk bort din begagnade fiskeutrustning

Om du mot förmodan skulle tröttna en smula på att fiska och/eller inser att du faktiskt varken använder eller behöver ett halvt ton med fiskeprylar, sälj dem så de kan komma dig och andra till nytta och varför inte för ett gott ändamål som tex fiske- och miljövård, eller skänk bara bort dem till någon sportfiskeintresserad ungdom som kanske inte har råd med bra egna prylar. Att göra både fiskens miljö och någon annan sportfiskare glad på en och samma gång kan aldrig vara fel.

   89. Drick ur sjön

Väldigt många svenska vattendrag har en i internationella sammanhang unikt bra vattenkvalitet och går rätt ofta utmärkt att dricka rakt ur sjön eller ån (och detta gäller inte bara uppe på kalfjället). Att köpa och släpa med sig diverse olika drycker i flaskor och burkar ut på sina fisketurer är ofta rätt meningslöst (och vanligt vatten på PET-flaska måste vara en av de onödigaste idéerna som någon lyckats sälja in i ett vattenrikt land som Sverige). Var naturlig och drick den mest naturliga av alla drycker dvs helt vanligt vatten, oavsett om det kommer från kranen, kallkällan, jokken eller en av många svenska sjöar med utmärkt vattenkvalitet. Bara att praktiskt göra det när tillfälle ges skapar insikt om hur viktigt det är att ”kunna” göra det och att praktiskt försöka värna denna internationellt rätt unika möjlighet även inför framtiden.

   90. Lär av historien

Lär så mycket som möjligt av ”fiskehistorien”, inte bara när det gäller dina lokala hemmavatten utan även när det handlar om andra svenska fiskevatten.
En grundläggande orsak till utarmningen av naturmiljön och fiskevattnen är att folk i allmänhet ofta verkar ha svårt för och är rätt ointresserade av att lära sig av historien. Att inte lära sig av historiska framgångar och misslyckanden bäddar för att många nya bra möjligheter går förlorade och att gamla misstag återupprepas gång på gång, liksom att olika destruktiva seder och bruk cementeras och bevaras. Människan är mycket anpassningsbar och har en unik förmåga att kunna förändra sina egna preferenser och sitt förhållningssätt till nya förutsättningar. Rätt använd är denna förmåga ett kraftfullt verktyg för positiv förändring, fel använd bäddar den för stora negativa problem och detta gäller inte minst på miljö- och fiskevårdsområdet.

En orsak till att många människor inte lär sig speciellt mycket av olika historiska misstag (eller framgångar) är att de över tiden mer eller mindre omedvetet förändrar och/eller förskjuter sina preferenser i takt med att deras omvärld förändras. Detta fenomen brukar kallas ”shifting baselines”/ ”förändrade grundpreferenser över tid”. När grundpreferenserna för vad som kan sägas utgöra ett ”normaltillstånd” (faktiskt eller önskvärt börläge) förändras över tiden, blir det väldigt svårt eller direkt omöjligt att göra relevanta jämförelser mellan hur något faktiskt såg ut igår i jämförelse med idag och i morgon. Även sportfiskare betraktar ofta det tillstånd i sin omvärld som sammanfaller med deras egen livstid och erfarenhet som det "naturliga" och normala och blir därför mer eller mindre blinda för både negativa och positiva förändringar i utvecklingen av tillståndet för miljön och fisket. Vad som tex anses som ett ”bra” (eller dåligt) fiske idag blir i detta fall inte i första hand en jämförelse mellan hur fiskelyckan faktiskt ser ut idag jämfört med någon annan historisk tidpunkt (som kan fungera som ett riktmärke för ett normal- eller börläge i kvantitativa mått mätt), utan istället hur den enskilde fiskaren utifrån sina egna subjektiva erfarenheter ”upplever” verkligheten vid olika tidpunkter. Svaret på vad som avses med ett fiske som är ”fantastiskt” eller i ”världsklass” kan då mer bero på vilken generation fiskare man ställer frågan till än på hur många och stora gäddor som faktiskt fångas i ett fiskevatten vid olika tidpunkter med jämförbar utrustning och ansträngning.

Utan historisk kunskap och fakta om miljön, fiskbestånden och som kan jämföras med den kunskap och de fakta som gäller idag, så finns den uppenbara risken att man ”vänjer sig” sig långsamt över tiden vid en smygande pågående utarmning av fisket, fisken och dess livsmiljö och naturresurserna i allmänhet, eller blir blind för olika långsamma positiva förändringar i fisket som faktiskt sker på vissa områden. Utan lärdom från gamla fiskehistorier, bilder, statistik och annan information om fisket och miljötillståndet förr i tiden har nya generationernas sportfiskare inget att jämföra med och får därför heller ingen större möjlighet att skapa sig en bild av vad som ur ett historiskt perspektiv kan vara ett ”normalt” naturligt och hållbart normaltillstånd när det gäller fisket (inte minst ur ett ekologiskt perspektiv). Låt uttrycket ”Det man lär sig av historien, är att man inget lär sig av historien” gå till historien. Man lär sig visst av fiskehistorien, man lär sig massvis om man bara vill och denna kunskap kan man använda både till att bli en bättre sportfiskare och en bättre miljö- och fiskevårdare.

   91. Droppa yrkesfiskementaliteten!

Är du en sportfiskare eller en näringsidkare inom sportfiskebranschen som tänker som en industriell yrkesfiskare, dvs en som anser att det är klokt och fullständigt rationellt att ständigt försöka ”växa” och gång på gång investerar i allt mer, fler och effektivare fiskeredskap till en ständigt stigande kostnad (i form av pengar, tid och arbete) och som inte ser några problem med att resa allt längre och längre bort till avlägsna fiskevatten för att fånga lika mycket (stor) eller ännu mer (större) fisk i syfte att hela tiden uppnå högre och högre avkastning på sina satsade resurser i form av ständigt allt fler och häftigare sportfiskeupplevelser och/eller för allt högre vinster i reda pengar?
Släpp den föråldrade "yrkesfiskementaliteten" så fort det bara går. Är det något som sportfiskarna och sportfiskenäringen kan lära av yrkesfiskeindustrin och deras katastrofala historiska misstag, så är det att om man ständigt eftersträvar att (snabbt) fånga allt större och mer fisk genom att resa allt längre från hemmavattnen och spendera allt mer och mer tid och pengar på utrustning, större utrustning och mer avancerad utrustning så svider det inte bara rejält i plånboken, det går sannolikt på sikt helt åt skogen med både fisken, fisket, fiskens miljö och större delen av hela näringen.

   92. Ät din egen fisk

Ät din egen fisk (som du självklart fångat i ett fiskevatten med långsiktigt hållbara naturliga bestånd) och undvik att köpa processad fisk i butik eller fisk som du inte med stor säkerhet vet var den kommer ifrån. All fisk utan en seriös miljömärkning skall helst inte köpas och se upp för de mer eller mindre grönmålade kravmärkningar och certifieringar som olika branschorgan i en hast brukar försöka krysta fram när deras överutnyttjande av olika naturresurserna når offentlighetens medvetande.

   93. Håll dig uppdaterad

Se till att hålla dig uppdaterad om vad som händer på miljö- och fiskevårdsområdena och läs regelbundet olika tidskrifter som publiceras i olika miljö- och fiskevårdsnyheter. Ta del av ny miljö- och fiskevårdslitteratur allt eftersom de släpps på marknaden eller till biblioteken. Prenumerera på miljönyhetsbrev på nätet och uppdatera dig med ny information från olika miljö- och fiskevårdsrelaterade sidor på internet och diverse internetbaserade miljöforum. Missa inte heller de miljöprogram på tv eller radio som sänds regelbundet i olika kanaler eller som Pod.
Ibland går utvecklingen mycket snabbt framåt och har man inte en grundläggande kännedom och kunskap om vad som händer och sker på miljö- och fiskevårdsområdet finns alltid risken att man själv eller andra påverkar fisken, fisket och fiskens livsmiljö (och som sportfiskare därmed också sig själv) på ett negativt sätt helt i onödan.

   94. Hyckla lagom

Frågan är ”vad är det alla sportfiskare vill ha, men inte själva gärna vill ta”?
Jo, ”ansvar för miljö- och fiskevården”…eller är det kanske ett mycket felaktigt och orättvist påstående? Resonera i några minuter med dig själv och hur du ser på saken och ditt eget engagemang i frågan.

Alla vill ha en ren och fin naturmiljö, finfina fiskevatten och massor av fisk, men hur många sportfiskare är själva speciellt intresserade av, deltar i och tar ansvar för miljö- och fiskevården i praktiken i syfte att uppnå denna önskan om ett bra och långsiktigt hållbart fiske? Inte speciellt många eller (kom du själv fram till en annan slutsats?
Så hyckla lagom och betänk vad du själv har på fötterna i sammanhanget innan du i din roll som sportfiskare börjar predika miljö- och fiskevårdsansvar för andra intressen i vatten- och fiskresursen (vilket sällan är en speciellt effektiv väg framåt mot bättre hållbarhet). Glöm inte att själv visa andra vägen genom dina egna goda och praktiska miljö- och fiskevårdsexempel. Riktig trovärdighet och respekt får man inte genom en massa löst snack och kritik av andra, det är något som man förtjänar genom ett föredömligt och långsiktigt hårt arbete.
Sportfiskare är i allmänhet långt ifrån dåliga i jämförelse med den stora allmänheten i fråga om miljö- och fiskevårdshänsyn (kanske till och med bland de minst dåliga), men vi kan definitivt bli bättre i att ta en roll som föregångare och föredöme på området. Det ställs dessutom alltid större krav på den som säger sig vilja leda andra på vägen än på de som mest bara står vid sidan och tittar på (konstigt nog). Detta verkar inte minst gälla på miljö- och fiskevårdsområdet och frågan om ansvaret för den svenska fiskresursens förvaltning.

   95. Besök ett miljö- eller fiskevårdsseminarium

Besök olika miljö- eller fiskevårdsseminarium som myndigheter, Sveriges sportfiskares riksförbund, någon miljöorganisation eller andra miljöintresseorganisationer anordnar med jämna mellanrum för allmänheten. Seminarium är utmärkta tillfällen att både vidareutbilda sig inom miljö- och fiskevårdsområdet och knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter (både med riktiga proffs och glada amatörer).

   96. Arrangera en städdag

Ta initiativ till en städdag i din sportfiskeklubb eller ta med dina fiskepolare ut till ditt närbelägna fiskevatten och städa stränderna från lite skräp (och det går förstås utmärkt att ta med sig ett spö och prova att fiske på lite intressanta ställen samtidigt). Försök även att få andra att ställa upp tex genom ett samarbete med andra föreningar/organisationer eller miljöförvaltningen i din kommun. Förutom den direkta miljönyttan som blir resultatet av aktiviteten kan säkert en och annan deltagare också få sig en riktig (miljö) tankeställare. Hur kan det komma sig att det fortfarande finns så mycket skräp längs våra stränder och varför i hela fridens namn finns det skräp som uppenbarligen är sportfiskerelaterat?

   97. Campa rätt

Många sportfiskare övernattar gärna och med fördel i anslutning till sina fiskeplatser, men tänk efter hur när du gör det, för att minska det lokala slitaget på naturmiljön.
Hugg inte ner träd, flytta sten och en gräv massa gropar eller på andra sätt påtagligt förändra och påverka närmiljön.
Återanvänd gärna bra etablerade tältplatser, men gör det inte så ofta att de riskerar att drabbas av förslitning och skador som inte naturen själv klarar av att läka ut under överskådlig tid (inte minst i fjällmiljö).
Ta hand om ditt skräp och gräv ner ditt träck på behörigt avstånd från tältplatsen så efterkommande sportfiskare inte tvingas kryssa mellan den ena gödselhögen efter den andra på väg till och från tältet (i en svärm av flugor).
Värna den unika svenska allemansrätten och lämna inte mer än små minimala fotavtryck efter dig på campingplatsen.

   98. Pissa inte i vattnet

Allt fler fiskevatten i Sverige har de senaste 30-40 åren tiden blivit allt mer övergödda vilket har ökat tillväxten av vattenväxter och växtplankton och som i sin tur kan leda till ökad risk för akut syrebrist och en utarmning av ekosystemen (i värsta fall allmän fiskdöd). Bidra inte till övergödningen av fiskevatten genom att i onödan sprida gödande ämnen till sjöar och vattendrag, tex i form av läckage av avloppsvatten, förbränning av drivmedel, överdosering av mark- och trädgårds gödsling mm. Pissa inte i vattnet (bokstavligt eller praktiskt) när du är ute och fiskar, uträtta dina behov på behörigt avstånd frånd fiskevattnet.  ”Många bäckar små, blir till slut en stor och övergödd å” och denne mynnar alltid förr eller senare ut i ett algblommande hav eller en (Öster) sjö. Tänk på det... 

   99. "Fiska" mindre på Internet

Många svenska sportfiskare lägger oändligt mycket mer tid på olika fiskerelaterade sidor på internet än de tex miljö- och fiskevårdar sina fiskevatten. Kanske är det bara bättra att helt enkelt packa ner sin (miljövänliga) sportfiskeutrustning i sitt (miljövänliga) transportmedel och ta sig ut i naturen till sina (naturliga) fiskevatten, fiska (miljövänligt & hållbart) och däremellan även bedriva lite fiske- och miljövård i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett framtida hållbart fiske, än det är att hänga på nätet timme efter timme. Dra ner på digitalstressen och andas istället lite mer frisk luft och ha det bara jäkligt kul, skönt och avslappnande, för är det liksom inte det som hela den där sportfiskegrejen går ut på egentligen?

Internet är ett utmärkt redskap för att söka information, skaffa kunskap och hålla kontakten med sportfiskare så missa inte de bra möjligheter som nätet ger, men låt inte Internet och den digitala världen bli ett hinder för att leva och uppleva det riktiga och viktiga (fiske) livet. Har du någonsin hört en sportfiskare klaga övar att de lagt för mycket tid på sitt fiske, miljö- och fiskevårdande i IRL (in real live) och IRN (in real nature)?


   100. Googla miljön och fiskevården

Det finns massor av allmänna miljö- och fiskevårdstips som är bra att känna till för den miljöintresserade sportfiskaren även om de inte har en uppenbar och direkt koppling till sportfisket. Det är bara att Googla för att lära sig mer om hur det är möjligt att försöka bidra till ett mer långsiktigt hållbart ekologiskt sportfiske och allmänt förbättrande miljöutveckling. Sök bara på några nyckelord som "miljö", ”fiskevård”, "hållbarhet", "giftfri", "ekologisk", "miljömedvetenhet" eller andra miljörelaterade begrepp så kommer du att stöta på massor av miljöinformation, miljöförbättrande tips och mycket mer på området.

 

   101. Sprid den här länken www.rekofiske.se till andra sportfiskare

Sprid den här länken http://www.rekofiske.se/miljo_tips.php till så många andra sportfiskare som möjligt. Tillsammans kan sportfiskarna göra stor skillnad för fisken, fiskevatten och miljön i allmänhet. Vilka kan annars vara bättre lämpade att driva utvecklingen av den Svenska miljö- och fiskevården?


Har du fler miljötips för sportfiskare, maila gärna dina tips till info@rekofiske.se så de kan publiceras på denna sida som en inspiration till andra.

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29