Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

101 miljö- och fiskevårdstips för sportfiskare!

Nedan presenteras ett antal miljö- och fiskevårdstips med länkade kommentarer om hur det kan vara möjligt att bedriva ett mer miljövänligt och riktigt långsiktigt hållbart sportfiske. Vissa åtgärder är mycket enkla och kräver ett minimalt av engagemang och kunskap för att genomföra, andra kräver lite mer. Vissa tips och åtgärder är av ganska allmängiltigt slag och andra är mer specifika, men alla tipsen har en direkt och adekvat koppling till sportfiskets utövande och skall förhoppningsvis både kunna förstås och anammas av i princip alla typer av sportfiskare i alla åldrar.

Alla sportfiskare kan i praktiken givetvis inte följa alla tipsen samtidigt och hela tiden, men i princip alla kan agera och bli bättre på miljö- och fiskevårdsområdet (bättre Rekofiskare) bara genom att göra "lite mer" rätt på miljö- och fiskevårdsområdet "lite oftare". Det krävs dessutom varken speciellt stora erfarenheter eller fördjupade förkunskaper för att följa de allra flesta tipsen, vad som krävs är bara en liten portion god vilja att lära lite mer och kanske lära lite om på vissa områden, kombinerat med en gnutta uthållighet och en lagom positiv inställning till nytänkande inom sporten.

Tipsen/åtgärderna på sidan presenteras utan någon form av rangordning.

Åsikter, synpunkter, förbättringar, nyanseringar och/eller fler nya förslag på miljötips för sportfiskare mottages tacksamt via e-post på adressen: info@rekofiske.se
Miljötips för sportfiskare


   1. Fiska miljösmart så bidrar du också till ett mer långsiktigt hållbart samhälle

Bedriv ett rekorderligt ekologiskt sportfiske (Rekofiske), förena nytta med nöje och bidra till ett mer långsiktigt hållbart sportfiske och samhälle.
Det är så mycket enklare att inom ramen för något som är riktigt kul och trevligt, orka tänka till, jobba med och ta till sig de nya kunskaper som krävs för en värdefull förändring. Just därför är sportfisket med dess direkta koppling till djur och natur ett utmärkt område att börja förändringen mot en grönare miljövänligare vardag och ett mer långsiktigt hållbart liv och levene. De kunskaper och erfarenheter som du får genom att utveckla ett miljövänligare sportfiske kan du till väldigt stor del också utnyttja i hemmet, på jobbet, på skolan, i föreningslivet och/eller på nästan vilket annat område som helst när som helst, till gagn för miljön, fisken, dig själv som sportfiskare och alla andra.

   2. Skaffa ett medlemskap i Sportfiskarna

Genom att stödja Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund gör du miljön, fiskevården och sportfisket en mycket stor tjänst, eftersom organisationen bla gör omfattande insatser för att värna de rinnande vattendragen och havsmiljön. Förbundet har framförallt en betydligt större praktiskt möjlighet att påverka diverse makthavare och allmänheten på ett sätt som inte enskilda sportfiskare vanligtvis har möjlighet till. Desto fler organiserade sportfiskare, desto större chans till ett bra sportfiske och livskraftiga fiskevatten i framtiden.

   3. Skaffa medlemskap i en miljöorganisation

Genom att stödja tex Älvräddarna eller någon annan etablerad miljöorganisation så kan man göra miljön, fiskevården och sportfisket en mycket stor tjänst, eftersom dessa organisationer i sin helhet gör stora insatser för att värna naturmiljön och fisket ur en mängd olika perspektiv. En miljöorganisation har framförallt en betydligt större praktiskt möjlighet att påverka diverse makthavare och allmänheten på ett sätt som inte enskilda miljöförbättrare har. Desto fler organiserade miljöintresserade människor, desto större chans till en livskraftig naturmiljö och ett bra sportfiske på naturliga fiskbestånd i framtiden.
Man behöver inte sympatisera med allt en miljöorganisation gör för att vara medlem i den (det är i praktiken omöjligt) men genom att vara medlem i en etablerad organisation så stödjer man en opinion som syftar till att lyfta upp och föra fram miljö- och fiskevårdsfrågor i större och långsiktigt viktigare sammanhang än om man bara ser till enstaka frågor som bara berör ens egen vardag. Det är inte det ena eller det andra som är mest effektivt för att nå framgång i längden på miljöområdet, det är kombinationen av de båda delarna.

   4. Tjänstgör i en fiske- eller miljövårdsorganisation

Anmäl dig för tjänstgöring i en fiske- och/eller en miljövårdsorganisation av något slag, som anställd, som aktiv medlem eller bara som en extra hjälpande hand. Det finns mängder av fiske- och/eller miljövårdsprojekt som tex fiskeklubbar, lokala fiske- och naturvårdsföreningar och andra organisationer av olika storlek som bedriver en mängd olika områden som är kopplade till sportfisket och fiskens livsmiljö. Tvivla aldrig på att din hjälpande hand i stort sett alltid är välkommen.

   5. Stöd olika miljö- och fiskevårdsinitiativ

Att stödja enskilda miljö- och fiskvårdsinitiativ moraliskt, finansiellt, kunskapsmässigt och/eller med ideellt arbete är ett utmärkt sätt för en sportfiskare att värna fisket och fiskevattnen. Det kan vara allt ifrån att stödja ett rädda laxen-projekt med några hundralappar per år till att aktivt engagera sig i ett mångårigt arbete med något lokalt, nationell och/eller internationellt fiske- eller miljövårdsprojekt som syftar till att rädda ett unikt och viktigt ekosystem eller en utrotningshotad art. Små som stora engagemang, de behövs och är alltid viktiga.

   6. Skaffa grundläggande kunskaper inom områdena ekologi, miljö- och fiskevård

Det man inte förstår och kan är ofta väldigt svårt. Det som man däremot förstår och har kunskap om är vanligtvis betydligt lättare att ta till sig och jobba med i praktiken.
För den enskilda miljöförbättraren och fiskevårdaren är Kunskap den absolut viktigaste faktorn för ett framgångsrikt miljö- och fiskevårdsarbete, förutsatt att man förr eller senare omsätter kunskapen i praktisk handling, mao det är precis som med kunskap om fisk och fiske.
Miljövetenskapen är en relativt ung och mycket komplex vetenskap. En av de största utmaningarna inom miljövetenskapen är att den är tvärvetenskaplig och omfattar flera naturvetenskapliga ämnen som Ekologi, Kemi, Fysik, Biologi och Geologi, samt samhällsvetenskapliga ämnen som Ekonomi, Politik Psykologi, Sociologi och Juridik mf . Goda miljökunskaper är vanligtvis inte främst en fråga om en väldigt fördjupad kunskap på vissa speciella områden, utan handlar ofta istället om att ha en bred kunskapsbas på flera olika områden, samt en kompetens och förmåga att kunna hantera ett flertal olika frågeställningar och problem samtidigt, sett ur både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv.
Den som är intresserad av att läsa på och förkovra dig på miljö- och fiskevårdsområdet kan läsa mer om dessa två områden under länkarna om Miljövård och Fiskevård på denna sajt.

   7. Använd Catch & Release

Catch & Release (C&R) dvs återutsättning av fisk är en mycket bra miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd i väldigt många fall för en mängd olika fiskarter i olika typer av fiskevatten. Några sportfiske-, miljö- och fiskevårdsfördelar med att nyttja C&R är bla att:

*Återutsättning kan säkerställa att en naturlig ekologisk balans i ett fiskevatten bevaras.
Återutsättning kan säkerställa att en naturlig ekologisk balans i ett lokalt fiskevatten bevaras, eftersom risken för ett överuttag av fisk ur fiskbiotopen minskar. Detta gäller inte minst för olika rovfiskar i toppen av näringskedjan som är extremt viktiga för att säkerställa en bra tillväxt av fisken, inte bara tillväxten för en viss rovfiskart utan av hela fiskbiotopen. Bristen på gamla, friska, starka och stora rovfiskar är idag ett stort problem i många fiskevatten. Detta är inte enbart ett sportfiskeproblem utan definitivt också ett miljö- och fiskevårdsproblem eftersom bristen på stor rovfisk kan skapa utarmade ekosystem, ja i värsta fall förändra ett ekosystem så dramatiskt att det kollapsar för att sedan övergå i ett nytt artfattigare normalttillstånd med massor av negativa effekter för växt- och djurlivet (över en väldigt lång eller tom oöverskådlig tid). Just detta fenomen kan upptäckas i så väldigt olika ekosystem som ett tropiskt korallrev och små grunda svenska sötvattensjöar. Värna därför diversifierade och friska ekosystem i våra hav, åar och sjöar genom att använda C&R som ett verktyg för att "beståndsanpassa" ditt fiske, där och när det behövs.

* Återutsättning kan möjliggöra något ur miljösynpunkt så unikt som ett ekologiskt hållbart "överfiske".
C&R möjliggör att man kan fånga en fisk flera gånger vilket skapar ett större ekologiskt utrymme för en större "konsumtion" av sportfiske, dvs det ger utrymme för mer fiske lite oftare för ett större antal sportfiskare än vad som vore fallet om fisken alltid dödas (fisken i ett fiskevatten riskerar ju inte att ta slut lika fort). Om fisken hanteras försiktigt och rätt så kan den faktiskt med C&R användas och ”återvinnas” nästan ett oändligt antal gånger, något som inte bara gynnar fiskaren utan också fiskbiotopen i sin helhet.

* Återutsättning av fisk går att praktisera på nästan alla arter och storlekar av fisk.
I princip all fisk kan återutsättas även om C&R normalt sett lämpar sig bäst för mindre fisk och för de riktigt stora genetiskt viktiga fiskexemplaren, under förutsättning att återutsättningen sker på ett korrekt och så skonsamt sätt som möjligt anpassat utifrån den fiskart det handlar om, den aktuella vattentemperaturen, strömförhållanden och andra faktorer som påverkar överlevandegraden. Överlevnaden för fisk som är korrekt återutsatt under bra yttre förhållanden kan i stort sett bli 100 %, vilket fallstudier och en hel del annan forskning på området tydligt bevisat. Vissa fiskarter är dock känsligare för återutsättning än andra och det finns tyvärr ännu inte speciellt mycket forskning på i vilken omfattning C&R kan påverka olika fiskarter på andra sätt än när det gäller ren överlevnad, tex om och hur fiskens beteendemönster kan förändras (och/eller hur länge) efter en eller upprepade återutsättningar, inte heller om eller hur mycket tex fortplantningsförmåga kan påverkas av återutsättning direkt i anslutning fiskens lek.

* Återutsättning skapar bättre förutsättningar för olika kommersiella sportfiskeaktivteter.
Eftersom C&R i normalfallet bättre bevarar eller ökar mängden fisk i ett fiskevatten så skapas även bättre förutsättningar för att både öka mängden nöjesfiske och mängden "yrkesfiske" (med eller utan spö). Mer fisk ger utrymme för mer (sport) fiske och mer (sport) fiske skapar utrymme för fler konsumenter och producenter av (sport) fisketjänster och varor, som i sin tur skapar förutsättningar för fler och/eller större (sport) fiskeföretag. C&R kan i praktiken expandera och utveckla det kommersiella (sport) fisket, skapa ekonomisk utveckling med nya arbetstillfällen och skatteintäkter, samtidigt som den ekologiska balansen i fiskbiotopen i olika fiskevattnen bevaras på ett bra sätt.

En ”lokal beståndsanpassad återutsättning” är utan tvivel inte bara en mycket bra och effektiv miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd, den har lika otvivelaktigt även andra potentiella positiva effekter på andra områden än bara det som gäller (sport) fiske. Mer om Catch & Release, bla hur man på mest effektiva och skonsamma sätt återutsätter en fisk i praktiken går bla att läsa om på Sportfiskarnas hemsida.

   8. Missbruka och överutnyttja inte Catch & Release

Catch & Release (C&R) dvs återutsättning av fisk är som beskrivet i miljö- och fiskevårdstips nr 7 en mycket bra miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd som skapar stora positiva fördelar och möjligheter för fisken, sportfisket och sportfiskarna, MEN det finns också nackdelar. C&R kräver även en god portion eftertanke och försiktighet utifrån andra perspektiv än bara att återutsättningen bör ske på ett så effektivt och skonsamt sätt som möjligt för fisken. C&R bör givetvis användas med sunt förnuft och vid rätt tillfällen och i olika omfattning, ja i enstaka fall kanske inte alls. Nedan presenteras några sportfiske-, miljö- och fiskevårdsnackdelar med att nyttja C&R och som kan ha en negativ påverkan på fisken och/eller sportfisket:

* C&R kan av allmänheten uppfattas som ett systematiskt, oetiskt och onödigt hänsynslöst sätt att plåga djur för nöjes skull  
Allt sportfiske medför oundvikligen ett visst lidande för fisken och ett överutnyttjande av C&R ökar givetvis omfattningen av det djurplågeri som sportfiske tyvärr alltid för med sig. Djurrättsaktivister och andra som är mer eller mindre intresserade av djurens rättigheter, har med rätta en viss poäng i att den som sportfiskar medvetet plågas djur för nöjes skull. Tillkomsten och den allt större utbredningen av C&R i sportfiskekretsar kan därför uppfattas som ett direkt och medvetet systematiskt nöjesplågeri, inte bara i allmänhet utan dessutom av kanske samma fiskindivid gång på gång. Även om själva återutsättningen sker med största möjliga omsorg så är förstås ett sådant återupprepat lidande för fisken svårt att moraliskt både förklara och försvara, sker dessutom fisket och återutsättningen på fisk som är sällsynt, direkt hotad eller mitt i leken som är den kanske viktigaste och mest känsliga perioden i fiskens liv, ja då är det förstås inte speciellt svårt att förstå kritiken eller tom vreden hos de som anser sig försöka värna djurens rätt till ett drägligt liv.
Djurrättsfrågor är ett område som växt sig allt starkare och starkare i Sverige i modern tid och i andra västeuropeiska länder både inom och utanför EU de senaste decenierna. I takt med att allt mer forskning verkar påvisa att även fisk kan lida fysiskt och psykiskt av dålig behandling (något som historiskt mest har avfärdats med argumentet att fiskar är outvecklade varelser som inte känner "smärta" på samma sätt som andra djur), så har även "fiskens rätt" allt mer hamnat i fokus i djurrättsdebatten. Legitimiteten i att återutsätta fisk som är fångad för nöjes skull, mao sportfiske med C&R, är idag ett område som faktiskt diskuteras och debatteras politiskt, inte enbart på låg lokal nivå bland enstaka personligt djuretiskt drivna personer utan även regionalt och nationellt och inte bara i Sverige utan även internationellt och på EU nivå. Förbud mot C&R skall ha införts i vissa delrepubliker i Tyskland och i ett fall har det faktiskt skett i ett helt land, i Schweitz där det för något år sedan infördes ett förbud mot återutsättning av fisk i samband med sportfiske. Ett överutnyttjande av C&R av för allmänheten fel orsaker kan kanske även i Sverige på sikt leda till införanden av ett återutsättningsförbud och/eller någon annan djuretiskt motiverad reglering av återutsättning av sportfisk, något som i så fall säkert skulle få rätt långt gående negativa konsekvenser för fiskevården och utövandet av det Svenska sportfisket.

* C&R som "religion" kan skapa problem för sportfiskets framtida utveckling.
C&R har de senaste 15-20 åren blivit en enormt populär fiske- och miljövårdsmetod, den är ofta mycket effektiv, lätt att förstå, gratis och kräver väldigt lite jobb och personlig uppoffring av fiskaren själv. Sannolikt har dess popularitet också påverkats mycket av att metoden marknadsförts hårt av sportfiskemedia och många sportfiskeprofiler. Återutsättning har dock aldrig varit någon naturlig och vanligt förekommande företeelse i mänsklighetens mångtusenåriga fiskehistoria utan är ett rätt nytt fenomen som inte alltid går hand i hand med gamla seder och traditioner när det gäller fiske, något som ibland fortfarande leder till konflikter mellan fiskare som förespråkar den "gamla" sättet att (sport) fiska där det är helt naturligt att ta upp fisk och det "nya" sportfisket där återutsättning av fångad fisk ofta är mer eller mindre kutym (det går också att se en del skiljelinjer i fråga om återutsättningens status och utövande mellan sportfiskare i olika länder och landsändar inom Sverige och mellan olika typer av sportfiskeutövare). Med tiden har C&R för vissa sportfiskare nästan fått en status likt en religion där det inom vissa kretsar av bokstavs- och rättstrogna återutsättare i det närmaste ses som en direkt kränkning mot fisken och sportfisket (och möjligen mot dem själva) att ta upp en enda fisk, oavsett vilka yttre omständigheter och förutsättningar som råder för fisket i det aktuella fiskevattnet. Återutsättningen i sig själv verkar ha blivit ett alldeles eget mål med fisket, en sorts livsstil, en sorts dyrkad ideologi som inte bara inte får ifrågasättas utan helst också spridas vidare till den allra siste och ännu icke frälste. "Det finns bara en fiske- och miljövårdsmetod och det är C&R"...nej givetvis inte. Återutsättning av fisk är varken gud eller (okränbarkbar) religon, det är bara "en" i en mångfald av viktiga miljö- och fiskevårdsmetoder som man bör förhålla sig vetenskapligt och rent praktiskt till beroende på hur förutsättningarna för fiskbiotopen och fisket ser ut i olika fiskevatten.

* C&R kan bidra till ny långsikt ohållbar överexploatering av fiskresursen och naturmiljön.
C&R skapar fantastiska möjligheter för mer sportfiske för fler sportfiskare utan att fiskresursen riskerar att ta slut lika snabbt, därmed skapas också betydligt bättre förutsättningar för en mer utvecklad och expanderande sport och kommersiell näring. Återutsättning skapar helt enkelt bättre förutsättningar för fler att fiska och en större ekonomiskt tillväxt i sportfiskebranschen. Därför är det heller inte konstigt att C&R nästan ovillkorligt ständigt prisas och lovordas inom stora delar av sportfiskegemenskapen och inte minst av kommersiella intressenter, men återutsättningen i sig garanterar inte varken någon kontinuerlig ekonomisk långsiktig tillväxt i branschen, något långsiktigt hållbart sportfiske eller några fiskevatten i ekologisk balans.
En ekonomisk expansion/tillväxt som enbart baseras på tillgången av mer sportfisk genom återutsättning (och/eller utplanteringar) kommer bara lyckas med att flytta fram gränsen för vad som är kommersiellt/ekonomiskt möjligt, samtidigt som den riskerar att långsiktigt förvärra gamla eller skapa nya problem för fisken, fisket och fiskens livsmiljö (vilket gör att även den kortsiktiga vinsten med att nyttja C&R ur en kommersiell aspekt riskerar att med tiden rinna ur sanden). Ökad (ekonomisk) aktivitet i en bransch måste på sikt alltid ske i takt med och med hänsyn till vad som är miljömässigt och ekologiskt långsiktigt hållbart i stort, annars är risken för en fortsatt traditionell överkonsumtion och överkommersialisering (fortsatt ohållbar ekonomisk tillväxt) inom fisket uppenbar. Utan en sådan samtidigt utveckling och hänsyn i tillräckligt stor omfattning kommer sportfiskegemenskapen i stort att driva på och öka sin förbrukning av olika ändliga (natur) resurser. Resultatet blir att gränsen för vad som är kortsiktigt ekonomiskt möjligt flyttas fram en liten bit till medan resursförbrukningen och förslitningen på miljön ändå riskerar att fortsätta, något som i sin tur leder till att möjligheterna för en långsiktig hållbar utveckling av fisket/sportfiskebranschen även den minskar över tiden.
Desto fler som fiskar desto oftare, även i de fall där en bra återutsättning lyckas säkerställa mängden fisk på en ekologiskt hållbar nivå i ett fiskevatten, desto större riskerar den negativa påverkan på fiskens miljö ändå att bli om inte de miljörelaterade ekologiskt betingade förutsättningarna också anpassas till verkligheten i tillräcklig stor omfattning. En ökad mängd sportfiske och antal sportfiskare kan även skapa hållbarhetsproblem på andra områden än det som bara handlar om mängden fisk i ett fiskevatten, det gäller tex de problem som kan uppstå pga olika sociala/kulturella och praktiska intressekonflikter (med osämja och olika påtvingade regleringar som följd, tex stängda fiskevatten och C&R förbud) eller ett ökande antal transporter och/eller en tilltagande allmän materialförbrukning och andra faktorer som ökar den totala belastningen på den fysiska och sociala miljön i och utanför fiskevattnens närområde. En kommersiell sportfiskeverksamhet liksom deras kunders fiskeaktiviteter måste därför även utveckla sin hållbarhet i stort för att verksamheten och fisket skall kunna bli långsiktigt hållbart på riktigt.
Att eftersträva ekonomiskt tillväxt enbart baserat på C&R riskerar av helt naturliga skäl att inte fungera i längden. Använd C&R som ett medel för att bygga en långsiktigt ekologiskt, socialt/kulturellt och ekonomiskt långsiktigt hållbar fiske och kommersiella fiskeverksamheter "tillsammans" med andra viktiga miljö- och fiskevårdsåtgärder som en investering för framtiden, inte bara som ett "quick fix" för att möjliggöra en onaturligt snabb ekonomisk expansion och/eller annan typ av vinstmaximering baserad på ett traditionellt kortsiktig tänkande, där naturmiljön och framtida generationer alltid i slutändan brukar få ta smällen i form av minskade val och möjligheter i (fiske) livet.

* C&R som överutnyttjas eller används på fel sätt och i fel sammanhang kan faktiskt skada den ekologiska balansen i ett  fiskekosystem och/eller försena en återhämtning för ett system som befinner sig i ekologisk obalans
Många sportfiskare använder sig idag ofta av C&R rent slentrianmässigt utan närmare tanke på hur återutsättningen kan påverka den lokala ekologiska balansen i ett fiskebestånd, inom en art eller mellan fiskarter (och andra växter och djur i ett vattendrag). Inte sällan sker återutsättningen också inkonsekvent mellan fiskare och olika fiskarter i samma fiskevatten liksom ibland mellan olika storlekar av samma fiskart, något som kan förväntas ha en negativ påverkan på en fiskbiotop i ett fiskevatten med högt fisketryck.

För lite återutsättning av stor fisk (av just en eller av flera olika fiskarter) kan resultera i en betydande genetisk utarmning och därmed en dålig tillväxt av fisk inom en viss fiskart eller i stora delar av ett lokalt fisksamhälle. Likaså kan en allt för stor återutsättning av liten och framförallt mellanstor fisk (eller av en viss eller vissa fiskarter i ett vattendrag) resultera i dålig tillväxt inom en art eller i andra delar av fiskbiotopen, då intern- och extern konkurren om bytesfisken i ett vattendrag skulle kunna påverkas på ett negativt sätt.  Ett nyttjande av C&R som sker utan att hänsyn tas till lokala ekologiska förutsättningar kan i vissa fall istället för att stärka en arts eller fiskbiotops livskraft, riskera att rubba den ekologiska balansen. Ett exempel på detta är när det går "mode" i ett fiske av en viss art i ett fiskevatten, tex när gös fångas och återutsätts till 99% " samtidigt som återutsättning av tex gädda, abborre och andra fiskarter i en lokal fiskbiotop inte alls sker i motsvarande omfattning. Ofta finns lokala regler och riktlinjer för någon eller enstaka fiskarter för ett fiskevatten, medan det saknas för andra fiskarter, det beror inte alltid på att de som administrerar fisket i ett vatten har en bra koll på den ekologiska statusen och beståndssammansättningen i fiskevattnet, utan istället för att de kanske vill prioritera den sorts fiske som "hajpas" och efterfrågas mest för tillfället. Har man som sportfiskare dålig koll på fisketrycket, uttaget av fisk och/eller den lokala fiskbiotopens ekologiska status, ta reda på så mycket fakta som möjligt om den lokala fiskbiotopen innan du fiskar, eller nyttja helt enkelt C&R på all fisk oavsett art eller storlek som en ren försiktighetsåtgärd i syfta att påverka fisksamhällets sammansättning så lite som möjligt.

Vissa fiskindivider (speciellt inom vissa fiskarter), som fångas och återutsätts upprepade gånger har en tendens till att bli allt mer försiktiga i sitt födosök i takt med att "krokvanan" stiger, rent teoretiskt skulle detta också kunna påverka fiskbeståndens naturliga tillväxtakt i ett "överåterutsättande" fiskevatten på ett negativt sätt. Allt som är gott kan även överutnyttjas och missbrukas på olika sätt och få negativa konsekvenser om omfattningen blir onormalt stor, C&R är inget undantag. En återutsättning som inte sker på ett hänsynsfullt sätt utifrån en rad olika aspekter och utifrån grunden om att fisket alltid bör ske på ett ”lokalt beståndsanpassat sätt” kan utan tvivel skapa olika onödiga problem för både fisken och sportfisket (även på områden som inte har direkt med själva fisket att göra).

   9. Skapa dig egna personliga miljö- och fiskevårdsmål utifrån din egen vision och önskemål om framtidens sportfiske

Sätt upp dina egna små fiskevårds- och miljömål och som är tillräckligt realistiska för att du skall ha en praktisk chans att klara av dem. Utan mål, vad är då meningen med det man gör varje dag? Vet man själv inte vet vart man är på väg, vad spelar det då för roll i vilken riktning man går?
Sätt upp dina egna mål på fiskevårds- och miljövårdsområdet utifrån din egen vision eller dröm om hur du skulle önska att framtidens sportfiske bör se ut. Om din vision om framtiden är ett bra fiske på naturliga livskraftiga bestånd i en relativt opåverkad naturmiljö, är det förstås också lämpligt att dina egna mål och aktiviteter i vardagen går hand i hand med den visionen (så att man inte enbart måste hoppas och förlita sig på andras hjälp och välvilja). Ett exempel på ett realistiskt miljömål kan vara att försöka minska sin bränsleförbrukning inom fisket, ett annat kan vara minska inköpten av köpa nya fiskeprylar (om inget går sönder), ett tredje kan vara att bli bättre på att delta i och/eller sponsra olika fiske- och miljövårdsprojekt, eller kanske bara att lova att gnälla mindre på dåligt fiske och istället faktiskt göra något åt saken själv och börja engagera sig (mer) i fiske- och miljövården i allmänhet osv. Målet är ditt...

   10. Följ lagar, regler, riktlinjer och föreskrifter på miljö-, fiskevårds- och sportfiskeområdet

För den miljömedvetne sportfiskaren är det förstås en självklarhet att försöka följa de lagar, regler, riktlinjer och föreskrifter som finns på miljö-, fiskevårds- och sportfiskeområdet och som vunnit laga kraft genom offentlig myndighet eller annan auktoritets beslut. Dessa finns inte till för att jävlas med folk (vilket somliga ibland verkar tro), utan för att de faktiskt anses vara behövda i varierande grad och omfattning för att motverka beteenden som kan skada fisket, fisken och dess livsmiljö mm. Alla lagar och regler är inte perfekta och kan inte passa alla vid alla tillfällen, men alternativet till lag och ordning är mer eller mindre godtycke och anarki. Den anarki som historiskt till stor del präglat miljöområdet kan man tydligt se konsekvenserna av när allt fler länder, kommuner, städer, organisationer och enskilda människor idag i allt större omfattning tvingas offra allt mer av sina resurser och sin tid på att försöka skydda, restaurera och bevara olika typer av extremt viktiga ekosystem och livsmiljöer. Lagarna, reglerna och riktlinjerna i tex Miljöbalken bör därför alltid följas så gott det är praktiskt möjligt, de är faktiskt helt nödvändiga för att bla de Svenska miljömålen skall ha den minsta chans att kunna uppnås. Miljömålen kan du läsa om i miljöbalken i Svea Rikes lag och diverse lokala regler och riktlinjer på miljö- och fiskevårdsområdet kan du hitta på hemsidan svenskafiskeregler.se. Information finns också ofta på kommunernas och länsstyrelsernas hemsidor, liksom hos många lokala fiskevårdsföreningar.

   11. Rösta rätt!

Rösta på ett parti och de politiker som har en tydligt uttalad vilja och en långsiktig strategi för miljö- och fiskevården på sin agenda.
Miljöproblemen är normalt sett inga okomplicerade problem som plötsligt bara dyker upp och som försvinner av sig självt eller löses med kortsiktiga enkla åtgärder över en eller två valperioder. Det krävs ofta stora långsiktiga insatser och en tydlig samhällsstyrning för att skapa ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Miljön är inget särintresse, det är i högsta grad ett samhällsintresse som utan undantag berör alla. Den vanlige enskilde individen kan knappast själv rädda världen, men måste lika självklart bidra efter egen bästa förmåga om så skall kunna ske. Med många individers gemensamma engagemang, stöd och resurser i ryggen kan demokratiskt valda politiker få inspiration och ryggrad för att med politisk kraft påverka, besluta och åstadkomma en tillräckligt snabb och verkningsfull samhällsförändring i rätt riktning. Omsorgen om vår gemensamma miljö, våra ekosystem, sjöar och hav borde givetvis alltid i grunden vara en fråga som ingen politiker eller politiskt parti ens skulle våga drömma om att välja bort eller nedprioritera från den politiska agendan. Men så har det inte varit historiskt och är inte heller idag, tvärtom är omsorgen om miljön, fiskevattnen, djuren och naturen fortfarande ofta en sekundär fråga (om ens det). Hur det kommer att bli i framtiden är faktiskt till väldigt stor del beroende på varje röstberättigad medborgares egna politiska val och prioriteringar. Så rösta rätt, det är faktiskt väldigt viktigt.

   12. Kontakta dina politiker

Maila eller ta på andra möjliga och omöjliga sätt kontakt med de politiker och andra makthavare inom det offentliga som är ansvariga för utformningen av miljö-, vatten och fiskevårdspolitiken och de lagar, regler och riktlinjer som instiftats på samma områden. Diskutera, fråga och kräv svar, för fram dina idéer och ge alternativ, ge ris och ros, ta upp och begär att de tar sitt ansvar för sina löften, beslut och sin förda politik.

   13. Kontakta olika makthavare

Maila eller ta på andra möjliga och omöjlig sätt kontakt med olika typer av makthavare inom organisationer, företag och media som på olika sätt har ett ansvar för att de på olika sätt påverkar utvecklingen av fisket, fiskevattnen och miljön. Diskutera, fråga och kräv svar, för fram idéer och ge alternativ, ge ris och ros, ta upp och begär att de tar "sitt" miljö- och fiskevårdsansvar för den verksamhet de bedriver, leder och/eller förespråkar.

   14. Föregå med gott exempel på miljö- och fiskevårdsområdet

Försök vara ett gott föredöme och föregå med gott exempel på sportfiske-, miljö- och fiskevårdsområdena. Helt på egen hand är det svårt att förändra tillståndet för miljön och för fisken i våra fiskevatten. För att lyckas behövs nästan alltid stöd och hjälp av andra. Det är därför viktigt för den miljö- och fiskevårdsansvarstagande och medvetne sportfiskaren att inom rimliga praktiska gränser försöka "leva som han lär" på miljö- fiskevårds- och sportfiskeområdena. Ett föredömligt praktiskt agerande är betydligt mer värt "än 1000 fina ord och all världens goda intentioner". Alla påverkas vi av hur andra i vår omgivning agerar "in real life", allas vårt engagemang och vår inställning i olika miljö- och fiskevårdsfrågor är inget undantag. Frågan är hur jag/vi hanterar detta faktum i praktiken, skall jag (sportfiskarna) uppfattas av andra som en broms eller som en drivkraft i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart sportfiske och samhälle? "Kan han så kan väl jag (minst lika bra)”, eller ”om inte han gör något för miljö- och fiskevården, varför skall jag då göra det?". Ibland kan bara inställningen ha en avgörande betydelse för hur det långsiktiga resultatet kommer att bli.

   15. Miljödiplomera dig själv och din sportfiskeförening

Ett alldeles utmärkt sätt att skaffa sig bättre miljö- och fiskevårdskunskaper och samtidigt direkt bidra till ett miljövänligare och mer långsiktigt hållbart sportfiske är att miljödiplomera dig själv och din sportfiskeförening. Ta upp frågan på nästa föreningsmöte och anmäl dig och dina fiskepolare till en av Studiefrämjandets miljödiplomeringskurser

   16. Prioritera etiska miljö- och fiskevårdsvänliga företag

Handla från företag i sportfiskebranschen eller andra företag som har en genomarbetad och tydlig etik-, miljö- och fiskevårdspolicy och detta gäller förstås oavsett om du köper redskap och/eller tjänster. Så jacka upp dig på nätet och sök, ring, maila och be om företagens miljö- och/eller fiskevårdspolicy innan du bestämmer dig för vilket/vilka företag som förtjänar att ta emot dina pengar...och förstår de inte vad du pratar om, hänvisa dem då till Rekofiske.se och Rekofiskepolicyguiden.
Ett seriöst och aktivt engagemang på miljö- och fiskevårdsområdet är väl kanske ändå inte för mycket att begära av företag som verkar och lever med basen i naturmiljön på 2010-talet?

   17. Shoppa miljömärkt fiskeutrustning

Leta och fråga efter miljömärkta varor när du planerar för eller köper sportfiskeredskap hos din utrustnings- och sportfiskeleverantör. Finns ingen miljömärkning eller annan miljöinformation kring produkterna så fråga varför, beklaga detta faktum och visa din besvikelse. Det kommer garanterat att på sikt få några nytänkande personer i olika (sportfiske) branscher att tänka till och reflektera över saken. Ja, i bästa fall att kanske direkt börja engagera sig/engagera sig mer i att försöka förbättra sitt utbud av fler och grönare miljövänligare varor och produkter. Glöm inte heller bort att ett miljövänligt shoppande inom ramen för sportfisket rymmer så mycket mer än tex bara fiskeredskap, tjänster, material och annat till själva fisket. Det handlar också om valet av skor, kläder, campingutrustning, båtar, mat och mycket mer, områden där det dessutom ganska ofta finns ett rätt väl etablerat grönt utbud sedan rätt många år.

   18. Shoppa miljöcertifierande sportfisketjänster

Leta och fråga efter miljömärkta och miljöcertifierade sportfisketjänster, tex när det gäller researrangemang eller guidningstjänster. Finns ingen märkning eller certifiering så fråga varför, beklaga detta faktum och visa din besvikelse. Det kommer garanterat att på sikt få några nytänkande personer i branschen att tänka till och reflektera över saken. Ja, i bästa fall att kanske direkt börja engagera sig/engagera sig mer och med tiden försöka förbättra sitt utbud av grönare miljövänligare sportfisketjänster. Det finns väldigt många miljö- och fiskevårdsförbättrande aktiviteter som kan vidtas inom sportfisketjänstebranschen. Att nyttja C&R och/eller att visa sitt stöd för en nödvändig ny modern miljölagstiftning för vattenkraftproduktion är faktiskt inte det enda som kommersiella leverantörer av olika sportfisketjänster kan bidra med i syfte att utveckla en mer långsiktigt hållbar sportfiskenäring.

   19. Planera dina inköp

Planera dina inköp av ny fiskeutrustning i god tid inför säsongen och du kommer att tjäna pengar, tid och miljö.
Låt dig inte luras till spontantköp av massreklamutskick med det ena erbjudandet mer fantastiskt än det andra eller strategiskt placerade fyndkorgar i sportfiskebutiken. Ta det lugn och fundera en god stund på vad du "faktiskt" behöver och kan förväntas komma att använda under fiskesäsongen innan du köper på dig nya prylar. När nästa fantastiska och lockande erbjudande dimper ner i mailkorgen eller i olika sociala medier från samma sportfiskeföretag som femtioelva gånger tidigare samma år lockat med sina "passa på just nu" erbjudanden, bläddra bara lugnt förbi det osett ("Unsubscripe" eller "ta bort som vän") eller skicka helt sonika mailen från avsändaren rätt ner i papperkorgen. Dimper reklamen ner i den vanliga brevlådan, riv, sopsortera och sätt upp en lapp på brevlådan/brevinkastet med texten "reklam undanbedes". Den som har flest fiskeprylar när han dör vinner faktiskt inte, utan har troligtvis bara slösat bort onödigt mycket med (fiske) tid, pengar, onödigt underhållsarbete och i förlängningen en massa naturresurser. När du bestämt dig vad du vill ha och behöver, först då är det dags att börja leta erbjudanden.


   20. Investera mer och shoppa mindre…

Du kan aldrig "konsumera" bort miljöproblem eller shoppa fram livskraftiga naturliga fiskbestånd oavsett hur mycket vissa politiker, näringsidkare, reklammakare eller andra försöker intala dig det. Däremot är det på lite sikt möjligt att "investera" sig bort från olika miljöproblem och till ett mer långsiktigt hållbart fiske. Spendera mer av din tid och dina pengar på fiske- och miljövård som en framtida "investering" i sportfisket och mindre på naturresursförbrukande shopping. Investera mer och shoppa mindre..den miljövänligaste prylen är oftast den som inte blir köpt.

   21. ...och shoppa rätt

När du shoppar fiskeutrustning eller någon form av sportfisketjänster, shoppa rätt.
Satsa på Kvalitet istället för kvantitet, det lönar sig alltid i längden. Har du inte råd med kvalitet på dina fiskeprylar och tjänster, vänta med köpet till dess du har det. Ett Bra köp är att köpa en fiskepryl av bra Kvalitet som man Verkligen behöver, så köp inte billig skit...

   22. Anamma Försiktighetsprincipen, inte Förskitighetsprincipen

Är du osäker på om tex en viss sportfiskemetod eller fiskeutrustning eller något annat som används vid fisket kan vara direkt skadligt för fisken eller naturmiljön (tex innehålla olika typer av miljöskadliga metaller eller kemiska ämnen), försök anamma den allra mest grundläggande och viktigaste principen i miljösammanhang, nämligen "Försiktighetsprincipen". Tänk först, agera varsamt och släng den historiskt rådande "Förskitighetsprincipen" på soptippen utan möjlighet till återvinning (dvs att inga miljö- och fiskevårdande åtgärder vidtas förrän ett vattendrag, sjö eller hav är så förorenat och en fiskresurs så skadad att problemen blivit direkt akuta).
Tänk och agera inte först när det har skitit sig på riktigt, chansa aldrig med fiskevattnen, det är inte värt det i längden. Avstå hellre eller åtminstone försök att begränsa ditt nyttjande av varor och tjänster inom sportfisket som kan vara till skada för fisken och fiskens miljö både på kort och lång sikt.

   23. Skapa en enkel personlig miljö- och fiskevårdsplan

Skapa en enkel personlig miljö- och fiskevårdsplan. Nästan all önskvärd och långsiktigt hållbar förändring kräver någon form av plan om förändringen skall kunna ske någorlunda smärtfritt och effektivt, annars riskerar en allt för stor del av resultatet att utelämnas åt slump och godtycke. Och glöm inte, att om man själv inte har en plan för hur man vill påverka och jobba med miljö- och fiskevården för ett långsiktigt hållbart sportfiske, så är man helt utelämnad åt andras önskemål, planering och bestämmade om hur vatten- och fiskresursen bäst bör nyttjas. Det är långt ifrån säkert att det senare skulle gynna dig och ditt fiske...

   24. Köp inte billig Skit

Det finns idag en uppsjö av förvånandsvärt billiga beten, rullar, spön och annan fiskeutrustning på alla möjliga och omöjliga näringsställen, men köp inte billig skit av slentrian.
Undvik att jämt och ständig billigt fynda, för det är ofta bara att miljömässigt synda. Gå bara coolt förbi alla skyltfönster, varukorgar, hyllor, pallar efter pallar med strategiskt placerade röda och gula skyltar med budskap som "Tillfällig utförsäljning", "Tag 3 betala för 2", "Största utförsäljningen någonsin", "20-70% på allt", "Lagerrensning, röda priser", "Sale", Crazy" hit och "Black" dit och massor av andra billighetserbjudanden, om du inte vet exakt vad det är för prylar det handlar om och vad de går för. Det som antagligen är mest säkert med alla dessa fantastiska erbjudanden om prylar till oss sportfiskare, är att om de låter för bra för att vara sant så är de antagligen inte heller varken bra eller speciellt hållbara. Kvalitetsprylar burkar sälja sig själva och brukar därför inte heller reas ut särskilt ofta ut med några större rabatter. Om någon säljer kvalitetsprylar med rejäl rabatt så är tyvärr utbudet ofta rätt begränsat och högst tillfälligt, kanske skapat mest i syfte att locka in kunden i butiken för att andra köp (internetförsäljningen brukar följa ungefär samma mönster). Desto oftare erbjudandena kommer, desto större blinkande banners som ropar ut REA och desto större rabatten är på prylarna, desto större är nog risken att prylarna håller en låg kvalitet. Riktigt "billigt" är tyvärr vanligtvis precis som det låter, då är varan ofta massproducerad med den billigaste arbetskraften, det billigaste materialet och det billigaste av precis allt, vilket i sin tur brukar betyda att varan också i många fall är av betydigt sämre kvalitet och mer skadlig för miljön än motsvarande dyrare produkter.

   25. Prata och prata och prata om miljö och fiskevård

Prata och prata och prata om miljö- och fiskevård, men tjata och tjata och tjata inte så du helt tröttar ut sportfiskare och annat folk i din omgivning (och därmed riskerar att få stå ensam kvar på bryggan när fiskepolarna drar ut på tur).
Även om du ofta tvingas att prata om miljö- och fiskevård för mer eller mindre döva öron så är det ändå aldrig förgäves. En liten droppe då och då av miljö- och fiskevårdsindoktrinering kommer alltid att urholka det urberg av likgiltighet, ovilja, okunskap och motstånd som du säkert kommer att stöta på inom vissa delar av den Svenska sportfiskegemenskapen och samhället i stort. Alla kan påverkas och påverkan är inte bara en fråga om ett väloljat munläder och massor av ekonomiska resurser för traditionell lobbying och marknadsföring. Att lyckas föra ut ett budskap handlar lika mycket (om inte mer) om att vara uthållig och trovärdig utifrån vanligt sunt förnuft.

   26. Återvinn dina utslitna sportfiskeprylar

Var hamnar din utslitna sportfiskeutrustning när den blivit för gammal, sliten och/eller omodern och inte längre används, på återvinningsstationen, i en grop eller på brasan eller kanske i sjön?
Faktum är att en rätt stor del av all utrustning som används inom sportfisket, inte minst beten och linor slutar sina dagar i sjön,  medvetet, omedvetet, av slarv eller av olyckshändelser (bottennapp, dåliga knutar, gamla linor mm). I princip alla typer av sportfiskeutrustning oavsett om det gäller rullar, spön, drag, elektronik eller dina sportfisketidningar mm, går att återvinna på närmaste återvinningscentral. Så återvinn all din sportfiskeutrustning på samma sätt som du givetvis återanvänder allt annat som du hanterar i din vardag eller på din fritid. Riktlinjer för och på vilket sätt du återvinner olika saker finns på stationen och förhoppningsvis på din hemkommuns miljöförvaltnings hemsida (annars är det bara att göra en enkel sökning på nätet).

   27. Maila ett sportfiskeföretag och fråga om deras produkter och tjänster

Maila eller på annat sätt ta kontakt med ett sportfiskeföretag och fråga vilka miljömärkta produkter och/eller tjänster de erbjuder. På så sätt kan du få en bättre överblick över vad som faktiskt finns på marknaden. Har de inga sådana produkter/tjänster fråga varför, beklaga och spendera istället pengarna hos något annat företag som förstått poängen med varför det är viktigt för sportfiskets framtid. Hittar du inget företag alls som saluför miljömärkta fiskeprylar och tjänster, avstå att köpa eller välj det minst miljöpåverkande alternativet. Sen finns i vissa fall också möjligheten att skapa och tillverka bättre miljövänligare prylar själv, det skall inte förglömmas (dessutom är det vansinnigt kul).

   28. Skriv om miljö- och fiskevården i en tidning eller annat medium

Skriv en insändare till en tidning, en nättidning eller varför inte på en blogg eller annat socialt medium och försök att påverka din sportfiskande omgivning att bli bättre på miljö- och fiskevårdsområdet. Det allra bästa är kanske att löpande jobba för att få in artiklar med seriösa professionella reportage som avhandlar kombinationen sportfiske, miljö- och fiskvård (och som inte enbart handlar om C&R, motstånd mot säl, skarv, yrkesfiske och/eller vattenkraft), om den möjligheten finns. Detta är fortfarande mycket ovanligt, i alla fall när det gäller reportage i kommersiella sportfiskemedier.

   29. Besök ett miljö- och/eller fiskevårdsforum

Om du vill försöka hänga med på utvecklingen inom miljö- och fiskevårdsområdet, se då till att besöka något miljö- och/eller fiskevårdsforum på Internet eller ännu hellre "In Real Life" där sporfiskande miljö- och fiskevårdare brukar träffas. Detta är ett utmärkt sätt komma i kontakt med likasinnade, att lära sig något nytt, sprida nya kunskaper och att påverka och påverkas av andra på dessa områden.

   30. Gnäll om miljö- och fiskevårdsproblem, men var alltid positiv gällande möjligheterna att lösa dem

Gnäll på bristerna inom miljö- och fiskevården och ansvaret för desamma, det behövs då allmänhetens och många sportfiskares probleminsikt på området fortfarande ofta är mycket dålig, men se upp så du inte helt tröttar ut din omgivning och riskerar att folk fastnar i ett " Pikes syndrome"*.

"Gnällspikar" och "pessimister" har tyvärr ibland oförtjänt dåligt rykte, för det historiska faktumet är att det ofta är just gnälliga pessimister som först förstår, reagerar, engagerar och agerar när det kommer till problem, försummelser, fel och ansvarsbrister, inte minst på miljö- och fiskevårdsområdet. Gnällspikarna är inte alltid bakåtsträvare utan ofta går de i bräschen när det gäller att försöka åstadkomma olika positiva förändringar och reella förbättringar.
Det sägs att för optimisten (underförstått till skillnad mot pessimisten) finns bara nya utmaningar, möjligheter och lösningar. Bevisligen skapar positiva infallsvinklar bra förutsättningar för att hantera och även lösa många problem, men i många fall när det inte handlar om kortsiktiga enkla utan mer komplexa och omfattande problem som på miljö- och fiskevårdsområdet (och som vanligtvis kräver långsiktiga helhetslösningar), så tenderar "positivt tänkande" allt för ofta i praktiken att utmynna i ett kortsiktigt "gilla läget" tänkande med fokus på quick-fix lösningar som inte sällan skapar fler problem än de löser. I värsta fall leder en missriktad positivism till undflyende, passivitet och/eller ren handlingsförlamning, för "det löser sig skall du se". Positivitet eller pessimism är egentligen inte en lösning på någonting, de är bara olika förhållningsätt till den upplevda verkligheten. Det är god kunskap och djup insikt om faktiska problems existens, dess komplexitet och omfattning som lägger grunden för olika lösningar på desamma. "Rätt lösningar" på rätt plats och i rätt tid kombinerat med hederligt hårt arbete är det som gör att oönskade konsekvenser kan ogöras, minimeras eller till och med vändas till mervärdeskapande (nya) möjligheter.

Inte minst när det gäller miljötillståndet i många av våra vattendrag, sjöar och hav är det nog rätt sunt att vara både lite gnällig och pessimistisk, det motsatta riskerar bara att bevisa att man är jäkligt dåligt påläst och/eller över gränsen naiv till vår tids miljöutmaningar. Positiv skall man däremot alltid vara inför de möjligheter som finns för att lösa de problem som idag hotar fisket, fisken och dess livsmiljö (och för sportfiskare som är så beroende av livskraftiga fiskevatten så borde väl det i det närmaste vara en ren skyldighet?). Kunskap och insikt om hur olika problem faktiskt ser ut, kombinerat med en positiv inställning till förmågan om nytänkande och aktiva problemlösande handlingar är en förvånandsvärt effektiv metod för att lyckas förändra något till det bättre.

* Pikes syndrome är ett begrepp för det fenomen som på Svenska brukar kallas "inlärd hjälplöshet" och är tyvärr en mycket vanlig företeelse, inte minst inom miljöområdet. Fenomenet är uppkallat efter ett experiment med en gädda som misslyckas gång på gång med att fånga den småfisk som är innestängd i en glasburk och som sänkts ner i akvariet där gäddan lever. Gäddan ser bytesfisken, men slår i glasburken när det går till anfall för att försöka fånga den. Efter ett antal misslyckade försök "lär" sig gäddan till slut att det inte är lönt att ens försöka och ger upp. När glasburken sedan tas bort och småfisken börjar simma fritt i akvariet tillsammans med gäddan, så har gäddan helt mist sin förmåga att tänka och agera på ett naturligt och rationellt sätt. Den låter småfisken vara ifred eftersom den fortfarande tror att den inte går att fånga, med resultatet att gäddan svälter ihjäl (sägs det i alla fall). Ett mycket snarlikt beteende går att se hos väldigt många människor när det gäller miljöproblem. Man har lärt sig av att miljöproblem ändå inte går att göra något åt pga "alla andra", så det är ingen idé att ens försöka. Hjärnan har blivit programmerad att mer eller mindre stängas av när det gäller tankeverksamheten kring miljö- och fiskevårdsfrågor, det blir ändå bara fler och värre miljöproblem, mindre fisk och sämre sportfiske, så varför ödsla energi på att försöka agera (då är det bättre att köpa fler bättre redskap och resa allt längre för att fånga den fisk som fortfarande finns kvar)? Man har pga inlärd hjälplöshet blivit blind för att förutsättningarna på miljö- och fiskevårdsområdena alltid förändras över tiden och att man själv faktiskt kan bidra till hur denna förändring kommer att se ut, bara genom att försöka. Över tiden uppstår ständigt nya problem, nya f örutsättningar och möjligheter på miljö- och fiskevårdsområdet och även som sportfiskare gäller det att inte låta sig drabbas av Pikes syndrome och passivt bli sittande still i båten, risken är då att sportfiskaren bildligt talat på lite sikt riskerar att svälta ihjäl.   31. Värva en sportfiskeprofil

Försök värva en sportfiskeprofil att följa med på miljö-, fiskevårds- och Rekofisketåget.
Sportfiskeprofiler och olika sorters sportfiskekändisar är viktiga förebilder för många sportfiskare och har därför både större ansvar och möjligheter att påverka sportfiskets utveckling än vad många andra ”vanliga” sportfiskare har. De har på grund av sin skicklighet som fiskare, nyskapare, entreprenörer, debattörer, fiskevårdare och/eller mediala personligheter mm inom sportfisket ofta rätt en unik möjlighet att i olika typer av sportfiskesammanhang både exponera och sälja in inte bara sin personlighet, sitt företag och sponsorers produkter och tjänster, utan även olika idéer om sportfiskets utveckling, tex en utveckling av ett mer miljövänligt och långsiktigt hållbart rekorderligt sportfiske (förutsatt att de själva vill och vågar och inte ser förnyelse som ett motstånd). Om sportfiskeprofilen kan, så varför skulle inte jag ”den vanlige sportfiskaren” kunna, och varför skulle då inte andra sportfiskare kunna bli mer miljö- och fiskevårdsvänliga i sitt utövande av sportfiske (det går ju alldeles utmärkt för väldigt många att bli ”bättre” sportfiskare genom att studera och/eller kopiera olika fisketekniker, beten eller annan utrustning som profilerna använder sig av)?
Ett genuint miljö- och fiskevårdsengagemang ger också sportfiskeprofilen (och sportfiskarna som grupp) en betydligt större trovärdighet i frågor som rör förvaltningen av den Svenska fiskresursen.

 

   32. Starta ett eget litet fiske- och miljövårdsprojekt

Effektiv miljö- och fiskevård handlar inte bara om stora projekt, långsiktiga mål, expertis, avancerade planer och massor av jobb för stora arbetslag i en miljö- och/eller fiskevårdsorganisation. Det kan lika gärna också handla om att den enskilde miljöintresserade sportfiskaren driver sina egna små projekt (eller tillsammans med några fiskekompisar) och som kräver väldigt lite av tid och resurser från gång till annan.
Det kan tex vara att bygga en risvase i en näringsfattig sjö (instruktioner om hur du bygger risvasar och lite annan information om denna fiskevårdsmetod hittar du HÄR), eller att rensa upp i en igenväxt vassvik eller lägga ut och underhålla lite grus på ett litet område i en bäck för att återställa förstörda lekplatser mm. Det kan tex också vara att sätta upp något/några personligen mål på miljö- och fiskevårdsområdet (eller tillsammans med andra), som att försöka minska på sitt bil- och motorbåtsåkande, att sortera sina sopor bättre eller att bara försöka sluta köpa en massa i grunden onödiga nya coola modeprylar. Det finns oändligt med fiske- och miljövårdande projekt som den enskilde kan engagera sig i, bara fantasin sätter gränsen.

   33. Försök bryta (dåliga) gamla vanor, traditioner och tankesätt

Försök bryta gamla (dåliga) vanor, traditioner och tankesätt på sportfiske, miljö- och fiskevårdsområdet. Ifrågasätt det till synes givna och försök tänka i lite nya mer långsiktigt hållbara banor.
En stor del av sportfiskarnas och andras negativa miljöpåverkan beror på dåliga och ofta rätt meningslösa vanor som de ibland inte ens är medvetna om och som kan vara direkt skadliga för oss själva som sportfiskare, för fisken, fiskevattnen och naturmiljön på kort och lång sikt.
Att bryta vanor kan vara svårt, men också väldigt enkelt med lite vilja och en smula tålamod. Ett klockrent lyckat exempel på att det fungerar att bryta dåliga vanor inom det Svenska sportfisket är nyttjandet av Catch & Release. När C&R började användas och sakta etablera sig som företeelse inom det Svenska sportfisket på 80-talet fanns det väldigt många som mer eller mindre sågade fenomenet. Att återutsätta sin sportfisk var vid denna tid ett nytt och ganska revolutionerande sätt att tänka sportfiske på och föll inte alltid i god jord. De spontana negativa reaktionerna och argumenten mot C&R var många: "Fisk ska tas upp, det är ju det som är syftet med att fiska", "Släppa tillbaka fisken, så har vi aldrig gjort och kommer aldrig att göra.", "Slänga tillbaka fisk, vilka jäkla dumheter. Vad är meningen med det!", "C&R, är det någon ny idioti som de hittat på i Stockholm!!”. Argumenten var (speciellt med facit i hand) dock väldigt ofta sprungna ur en rätt stor okunskap på miljö- och fiskevårdsområdet och starkt påverkade av de preferenser som gällde för den tidens gamla (föråldrade) sportfiskekultur. På 2010-talet (25-30 år senare) är C&R istället något som en stor majoritet av sportfiskare mer eller mindre använder sig av och kvar av den högljudda dåtida kritiken finns nästan bara en sund skeptisk inställning mot delar av fenomenet och då oftast ur ett djurrättsperspektiv. Idag återutsätter istället väldigt många sportfiskare sin sportfisk utan att knappt reflektera över det och utan nämnvärd större urskiljning och eftertanke än på den tiden när fiskare ”bonkade” massor av fisk hur som helst (”just do it”). C&R kan faktiskt numera på sätt och vis sägas vara ett gammalt och väl etablerad (cementerat?) sätt att tänka sportfiske på, och vem vet, kanske riskerar den stora vurmen för återutsättning (speciellt för vissa fiskarter) att bli en bromskloss för utvecklingen av nya tankar om det framtida hållbara sportfisket? När ny kunskap och nya idéer ser dagens ljus och en tänkbar förändring av gamla vanor och seder står för dörren, så uppstår alltid vissa intressekonflikter mellan det ”nya” och det ”gamla”. För när någon idag på olika grunder ifrågasätter den inom delar av det Svenska sportfisket nästan heliga inställningen till C&R, så möts denne av motargument som "Fisk skall släppas tillbaka, syftet med att sportfiska är ju inte att ta upp fisk", "Ta upp fisk, vilka jäkla dumheter. Det finns väl ingen mening med det!.", "Bonka fisk, det är väl bara något som norrlandsbönder håller på med!!, "Glöm att jag inte kör C&R när jag vill, det har jag alltid gjort och kommer alltid att göra.", "Jag kör alltid C&R, det räcker gott för att göra sportfisket hållbart", "Om bara fler körde C&R så skulle det finnas hur mycket fisk som helst igen.", ”Fisken lider inte alls av C&R, då skulle den inte överleva.", ”Jag tar minsann MITT ansvar för miljö- och fiskevården för jag kör alltid C&R!”. Många av dagens argument för C&R liknar faktiskt ofta rätt mycket argumenten mot detsamma för 20-30 år sedan.
Det som en gång var nytt blir alltid förr eller senare gammalt och argumenten mot nya eller annorlunda tankar brukar också förbli i stort sett desamma. Diskussionen om återutsättningens vara eller icke vara och dess ”rätta” plats inom det Svenska sportfisket på 80- och 90-talen är ett tydligt exempel på att det är väldigt sunt att med jämna mellanrum ifrågasätta det som upplevs som självklart. Få ifrågasätter idag att C&R faktiskt är och har varit till stor gagn för sportfisket och i stora delar är en utmärkt miljö- och fiskevårdsåtgärd, men det som anses som självklart idag riskerar även det att med tiden bli förlegade vanor och traditioner. Förutsättningarn förändras över tiden och de tankar som genomsyrar dagens sportfiske måste med tiden även de ifrågasättas och ges plats för nya tankar och idéer, det gäller inte minst sportfiskarnas förhållande till miljö- och fiskevården ( kanske tom C&R).

   34. Coacha och lär upp en liten sportfiskare

Coacha och lär upp en liten sportfiskare så denne får chansen att ta del av fantastiska naturupplevelser på riktigt. Vad som helst, när som helst, var som helst i en (relativt) oförstörd naturmiljö spelar mindre roll, men försök se till att lära barn och ungdomar att naturen är värd att vistas i , vårdas och att bevara för framtiden. Ge dina egna barn, dina barns kusiner, en grannes barn eller några andra ungar en sportslig chans att bli goda och miljömedvetna sportfiskare som förutom att fiska också får lära sig det självklara med att värna fisket, fisken och fiskens miljö (som den mest naturliga saken i världen).
Åtskilliga generationer av sportfiskare har passerat revy utan att det lagts något större fokus på behovet av engagemang, etik och moral kring livsbetingelserna för fisken, andra djur och växter i fiskens livsmiljö. Om du tillhör en av de gamla generationerna sportfiskare som pga passivitet, okunskap, misstag eller en förlegad sportfiskekultur tidigare inte varit speciellt engagerad i miljö- och fiskevården, så känn dig inte utpekad och gramsen, du är definitivt inte ensam. Anklaga dig heller inte själv och häng läpp, utan GÖR något åt saken. Det är fullt mänskligt och ingen skam att göra fel, bara att upprepa samma misstag om och om igen. Så gör om och försök göra rätt, lär av dina misstag och försök vidareförmedla kunskaperna till den nya generationen sportfiskare. Varje ny generation sportfiskare som växer upp med att miljö- och fiskevården inte är en helt naturlig, önskvärd och fullt nödvändig del av fisket riskerar att bli ännu ett hinder och en bromkloss i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart Svenskt sportfiske. Framtiden tillhör alltid ungdomen, ge dem chansen att utvecklas långsiktigt hållbart.

   35. Får du en rekordfisk, håll det för dig själv

En bra och effektiv miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd om man har fångat en rekordfisk eller annan riktigt stor fisk är att hålla detta för själv, detsamma gäller om du fångat mycket fisk tyvärr. :-(
Med dagens blixtsnabba massinformation via SMS, Internetforum, webbaserade sökmotorer för text- och bild, bloggar, Twitter, Facebook, Instagram och andra snabba kommunikationsvägar så både sprids och förvrängs information med ljusets hastighet om var, när och hur det fångats fisk. En enda liten informationsrad eller bild på Internet eller i en sportfisketidning om tex en fångad storgädda från ett fiskevatten kan snabbt starta en mindre folkvandring till platsen, något som kan få negativa konsekvenser för fiskebeståndet och miljön. Fiskevattnen riskerar då inte bara att påverkas av allmänt ökande trängsel, nedskräpning, markslitage och ökande förorenande utsläpp från båtar och trailerkaravaner, utan framförallt ökar risken för en mindre invasion av sportfiskare som kan starta ett ”race to the bottom” med en snabb decimering och/eller olika störningar i den lokala fiskbiotopen. Det gäller inte minst den riktigt stora (rov) fisken som ”alla” är ute efter och som är så oerhört viktig för att ekosystemet skall fungera. Alla skall vara först med att fånga nästa stora trofé och när lokala fritidsfiskare ser vad som händer med fisket utanför deras egen husknut, så är vissa av dem inte sena att snabbt hänga på med både sina egna spön, mjärdar, nät och ryssjor och så riskerar hela den härliga sagan om rekordfångsten att sluta i en fisketragedi.

Rykten om stor fisk brukar också snabbt dra till sig olika kommersiella aktörer på sportfiskemarknaden och när dessa företag möter betalande sportfiskare med mycket höga krav på oförglömliga sportfiskeupplevelser, så har fiskar i trofé-viktklasserna oundvikligen fått ett problem på gälarna. En framgångsrik kommersiell aktör följs oftast snart av en till och en till och en till. "Marknadens kortsiktiga" logik är oftast brutal och skoningslös när det gäller exploatering av olika naturresurser. Kommersen och exploateringen fortsätter så länge det finns något av ekonomiskt värde kvar att exploatera och så länge naturresurserna är fysiskt tillgängliga (eller att någon myndighet eller annan auktoritet sätter stopp genom förbud och/eller ett införande av väldigt strikta regleringar). I sportfiskesammanhang betyder detta att så länge det finns ett bra bestånd av stor fisk (eller mycket fisk av någon attraktiv art) i ett fiskevatten öppet för kommersialiering, så kommer med stor sannolikhet nya aktörer att försöka etablera sig och försöka ta sin del av det simmande guldet med fenor. Nyheten om ett framgångsrikt kommersiellt sportfiske (genom reklam eller i sportfiskeartiklar) drar inte sällan i sin tur snabbt till sig andra icke betalande sportfiskare. Hjulet är i rullning och så kan det fortsätta till dess den riktigt stora fisken blivit mer sällsynt eller helt försvunnit. Fiskresursen i fiskevattnet blir då inte lika värdefull länge för de kommersiella aktörerna som snart drar ner på sina aktiviteter eller helt försvinner från fiskevattnet, i takt med att sportfiskarnas betalningsvilja sjunker. Att sedan vissa sportfiskeföretag och sportfiskare tillämpar både strikt återutsättning och i vissa fall försöker bidra till den lokala fiske- och miljövården brukar inte vara någon större garanti för ett långsiktigt hållbart fiske och livskraftiga balanserade fiskbestånd. Alla företag och sportfiskare som dras till fiskevattnet genom nyhetens behag är nämligen inte alltid lika nogräknade och kvar blir ofta ett fiskevatten som är mer eller mindre utarmat på stor livskraft (rov) fisk, dvs ett ekosystem som kommer att befinna sig i obalans på obestämd tid.
Så du som fått en rekordfisk och gärna vill visa upp din fångst för hela världen eller kanske bara i en mindre krets av fiskepolare, ta en extra funderare på om det i längden verkligen är värt att "flasha" fisk både till höger och vänster för den enda lilla och snabbt övergående känslan av avundsvärt beröm som en trofébild på nätet eller i en sportfisketidning kan ge. Ibland är det kanske bättre att bara hålla tyst och njuta på sin egen kammare av den fantastiska sportfiskeupplevelse det är att få en riktigt stor fin fisk innan den sätts tillbaka på ett varsamt sätt. Den upplevelsen kan ingen någonsin ta ifrån dig, däremot kan många andra snabbt börja överutnyttja dina nära och kära fiskevatten, för långt från alla sportfiskare är ju Rekofiskare.

   36. Skippa alkoholen (och andra droger) vid fiskevattnen

Alkohol fördummar och grumlar det allmänna omdömet (jo, så är det bara), och detta är något som kan gå ut över fiskens väl och ve, sportfisket, sportfiskaren själv och miljön vid vattendragen. En av de största orsakerna till osämja vid fiskevattnen, nedskräpning, skadegörelse, olycksfall, usel återutsättning eller annat meningslöst djurplågeri, överfiske och oetiskt sportfiske i alla dess andra former är skitfiske på fyllan. Så snälla sportfiskare, håll alkoholen (och andra droger) på några väl kastlängders avstånd från fiskevattnen.

   37. Våga vägra trofén ibland

Tagga ner lite i den ständiga jakten på troféer och rekord, det skulle sportfiskare, fisken och fiskens livsmiljö garanterat må bra av ibland. "Våga vägra trofén" någon gång och fokusera istället på att försöka fiska mer balanserat och  beståndsanpassat än att bara jaga de allra största. Enfald är aldrig bra på sikt, det gäller även den ständiga jakten på nya rekordfiskar.

Den skall vara STOR (och min skall helst vara större än din), detta är något som i princip varje sportfiskare (i alla fall av hankön) brukar få inpräntat i sig från barnsben. När två för varandra icke bekanta sportfiskare möts för första gången och börjar samtala, brukar det väl ta högst ett par hälsningsfrasen + typ en minut innan den mest gemensamma och kanske viktigaste av alla sportfiskefrågor (?) kommer upp, "...och vad har du för personligt rekord?". Eftersom vi sportfiskare väldigt ofta lägger mycket stort fokus på att försöka fånga de allra största fiskarna, vanligtvis av ett fåtal trendiga och för stunden hajpade arter av ”predatorfisk” (smaka på det svammelamerikanska marknadsföringsmodeordet), så finns det en uppenbar risk för att det fångas en allt för stor del riktigt stor vuxen (rov) fisk i förhållande till andelen fisk av det totala lokala art- och fiskbeståndet i ett fiskevatten. Därmed ökar också risken för att ekologiska obalanser inom och mellan olika fiskarter skall uppkomma, något som kan få långsiktiga negativa konsekvenser för fisken, fisket och hela ekosystemet.
Det är förstås inget snack om att en stor fisk vanligtvis ger en bättre fajt, mer upplevelse för stunden och en större adrenalinkick än en mindre fisk (liksom den kan ge mer mediautrymme, uppmärksamhet, sponsorprylar och inte minste egoboost), men den ständiga och aldrig förminskade jakten på trofeér och rekord i nästan alla sportfiskesammanhang har sina baksidor. Det handlar inte bara om en risk för överfiske med rubbade ekosystem och genetisk åderlåtning som följd, utan också om osämja, avundsjuka, stress och en konsumtions- och statushets som också leder till ett ökande tryck på vår miljö i ett vidare perspektiv (och inte ens världens mesta och bästa Catch & Release kan förhindra det). En känd Svensk gäddfiskeprofil fick en gång frågan om hans allra bästa tips för att fånga en rekordstor trofé gädda. Hans svar var ungefär "...en jävla massa mil i bilen". Ytterligare kommentarer är nog överflödiga om man sätter in det uttalandet i ett miljö- och långsiktigt hållbarhetsresonemang...
Den ständiga jakten på troféer inom sportfisket frammanas och sponsras inte minst av många kommersiella intressen i symbios med sportfiskemedia. Ett väldigt stort fokus ligger på att (ännu mer och ännu effektivare) sälja in budskapet att riktig "fiskelycka" är att optimera mängden fisk (korta tiden till hugg vid varje tänkbart tillfälle) och framförallt att "storleken" i princip är det enda som har verklig betydelse i sammanhanget. Det är uppenbart att detta mycket begränsande och enkelriktade sätt att se på fisket skapar och understödjer en rätt kortsiktig och i förlängningen antagligen rätt problematisk sportfiskekultur, som inte bara riskerar att begränsa sportfiskarnas tänkande och utveckling utan också fiskbeståndens och själva sportfiskets behov av långsiktighet. Förutom den direkt negativa ekologiska påverkan som troféjakten kan ha så riskerar den ständiga poseringen med troféfiskar tyvärr också att skapa eller bekräfta en (nid?) bild av sportfiskaren som en rätt egofokuserad skrävlare och utövandet av sporten som bara ännu ett sätt för framförallt komplexfyllda män att jämföra och mäta sin manlighet med varandra. Det är knappast något som förhöjer allmänhetens bild av sportfiskarna som trovärdiga förvaltare av den gemensamma Svenska fiskresursen.
Gärna någon riktigt fin troféfisk ibland, men också ett rejält och seriöst arbete för långsiktigt hållbara fiskbestånd i livskraftiga fiskevatten!

   38. Sälj inte fisken

Sportfiska inte för att sälja fångsten, för det är sannolikt ett av de absolut bästa sätten att på sikt förstöra fisket och att grundlura sig själv som sportfiskare.
Var så säker på att andra kommer att följa ditt exempel och börja tömma fiskevattnen på fisk om du börjar tjäna pengar på att sälja fisken (varför skall inte de sälja fångsten när du gör det för egen kortsiktig vinning?). Förutom att det är oetiskt att sälja sin fångst som sportfiskare, så är det dessutom numera ofta även olagligt… och vad skall du göra med pengarna? Köpa mer utrustning för att försöka fånga ändå mer av mindre fisk som du kan sälja (på samma sätt som yrkesfiskare gjort i årtionden när de tömt haven), eller har du kanske tänkt att försäljningen skall finansiera någon annan mesigare sport eller fritidsysselsättning när du själv inte längre kan fiska i dina uttömda vatten?

   39. Undvik stressfiske

Sportfisket är en sport och ett fritidsintresse som varit synonymt med lugn, ro och avslappning. Jo, det finns tom fullt seriösa läkare som rekommenderar just fiske för sönderstressade och utbrända personer.
Den traditionella bilden av sportfiskaren som timme efter timme tålmodig och avspänd sitter och väntar på ett napp, har dock allt mer kommit att bli en mytbild som härstammar från en svunnen tid. Även sportfisket verkar ha utvecklats med sin samtid och ett nytt vanligt fenomen ser ut att ha utvecklats, vi pratar om ”stressfisket”. Många sportfiskare verkar ha allt mindre tid över för att sportfiska så ofta som de själva önskar och bara detta faktum kan vara väl så stressande för den inbitne fiskaren. Bristen på tid har också en tendens till att leda fram till allt större förväntningar och krav på avkastning i form häftiga sportfiskeupplevelser de få gånger fiskaren kommer loss för att fiska, något som också i sig är stressframkallande för många. Den dramatiskt ökande kommersialiseringen av sportfisket är garanterat också en stressfaktor. Delar av sportfiskebranschen stressas av ökande konkurrens och ökande krav på avkastning på investerat kapital, något som i sin tur leder till att deras kunder sportfiskarna också kontinuerligt stressas av att matas med en aldrig sinande ström av marknadsföring och reklam för allehanda fiskeredskap och tjänster som bara "måste" köpas av den som vill hänga med i täten. Allt fler och nya resmål måste också besökas, upplevas och fiskas av så snart som möjligt innan alla andra också varit där och blött sina linor (kanske innan vattnet är mer eller mindre utfiskat). Traditionell rekord- och troféjakt, tävlingshets och en till synes allt mer växande (nymanlig?) fåfänga inom sportfisket där allt och alla helst måste synas hela tiden med en riktigt stor fisk på ett Internetforum, Facebook, Twitter, IFish, i fisketidningar osv…stress, Stress, STRess och ännu mera STRESS. Och det är inte slut med det, den kanske största och absolut värsta stressfaktorn inom sportfisket för många sportfiskare är det faktum att fisket på många håll i landet kontinuerligt blivit sämre över tiden (årtionde för årtionde).
En stressad sportfiskare är inte bara en sämre sportfiskare utan också vanligtvis en mindre miljövänlig sådan. Stress resulterar i att sportfiskare tar olika ogenomtänkta genvägar i sin jakt på upplevelser, lycka och framgång, något som ofta kan vara negativt för fisken och dess miljö. Det kan tex vara genom allt längre resor till hajpade fiskeplatser (skapar massa föroreningar) eller genom ”investeringar” i massa ny fiskeutrustning som inte varken behövs eller kommer att användas i någon nämnvärd omfattning i praktiken. En stressad sportfiskare slarvar också mer än vanligt, tex genom att knyta dåliga knutar, slarva med återutsättningen, tumma på etiken och/eller tänja på fiskereglerna, något som också kan resultera i negativa konsekvenser för fisken och ytterligare onödigt slöseri med naturresurser.
Livet går knappast ut på att äta, sova, stå i kö och jobba i väntan på att dö, så ta ett spö och gå och fiska, MEN försök att göra det UTAN stress.

   40. Köp sportfiskearrangemang från (små) företag på den lokala orten

Stöd lokala kommersiella arrangörer av sportfiskarrangemang i första hand, om nu inte (större) utsocknes researrangörer mot förmodan levererar klart bättre och miljömässigt, socialt och kulturellt långsiktigt mer hållbara sportfisketjänster.
Stora kommersiella aktörer oavsett bransch har normalt sett sin största konkurrensfördel i just att de är stora och kan utnyttja tidigare investeringar och vinster på ett mer ekonomiskt kortsiktigt effektivt sätt. Detta behöver dock inte alls betyda att kvalitén på deras tjänster eller varor är bättre, allt för ofta är det precis tvärtom, mer kvantitet till en något lägre kostnad men med sämre kvalitet. Inte alltid, men i väldigt många fall betyder stordrift oavsett om det gäller sportfiske eller yrkesfiske, skogsbruk, gruvdrift, industriproduktion, jordbruk eller annat som påverkar fiskevattnen, inte speciellt goda nyheter för fisken, fiskens livsmiljö eller ett långsiktigt hållbart sportfiske. Kombineras stordrift dessutom med höga vinstkrav, en dålig lokal kännedom och liten förståelse för lokala seder och kultur och/eller saknar en genuin förankring i den lokala naturmiljön, så är risken för att det skall gå riktigt illa för naturmiljön påtagligt större vid stordrift, än vid en begränsad lokal verksamhet. Det finns förstås exempel på hur små företag från den lokala lilla orten pga okunskap och/eller girighet är och har varit riktiga bottennapp för möjligheterna till ett långsiktigt hållbart sportfiske (och det motsatta förstås när det gäller för föredömliga stora företag med basen utanför lokalsamhället), men det är framförallt och förblir sannolikt företag med tillräckligt stor kapitaliseringsförmåga för att genomföra mer omfattande etableringar och exploateringar i anslutning till olika fiskevatten som på sikt är det största hotet mot ett hållbart sportfiske. För den som vill värna fisken och fiskens miljö är det sannolikt bättre att stödja lokala sportfiskeentreprenörer och företag på orten än (större) utsocknes näringsidkare, även om det förstås är innehållet i varje enskild tjänst/vara som är det viktiga och inte vem som utför den. Värna miljön och den lokala ekonomin genom att stödja norrlänningar i Norrland, värmlänningar i Värmland och stockholmare i Stockholm osv...

   41. Shoppa i butiker med kunnig personal

Om du själv inte har full koll på vilka prylar som är av bra kvalitet och som duger eller suger, köp dina grejor i butiker med engagerad, kunnig och erfaren personal så minskar du definitivt risken för att komma hem med fel prylar. På detta sätt spar du förstås i det långa loppet både massor av pengar och miljö.
Av någon anledning verkar det som om den mest kunniga personalen ofta finns i mindre sportfiskebutiker!? Utbudet i mindre butiker är kanske inte lika gigantiskt stort kvantitativt sett, men ofta minst lika bra kvalitativt som i de flesta av de stora "sportfiskevaruhusen". Möjligen har kvalitetsprodukterna i de riktigt stora butikerna och på nätbutikerna något lite lägre pris generellt sett, MEN detta kompenseras ofta med råge av att de mindre butikerna ofta har en personal som ger betydligt bättre service.

   42. Bytlåna sportfiskeutrustning med dina fiskepolare

Varför äga och köpa alla sportfiskeprylar, elektronik och sportfisketidningar själv, när så många av sakerna ofta inte används speciellt ofta? Fiskeprylar och fiskeutrustning är sällan eller aldrig någon form av en riktig investering utan handlar mer eller mindre om ren (nöjes) komsumtion. Prova lite gammal hederlig bytes- och lånehushållning tillsammans med andra sportfiskare, det är både miljösmart och ekonomiskt. Båten, ekolodet, elmotorn, håven, sumpen och mängder av av annan fiskeutrustning kan ofta enkelt bytas och lånas på ett resurs- och nyttomaxierande sätt. Någon form av sportfiskeutrustningspool inom en fiskeklubbar och andra föreningar är kanske inte heller en så dum ide?

   43. Besök en ekofiskecamp

Om du bestämmer dig för att turista som sportfiskare och funderar på var du skall bo, övernatta och/eller fiska, välj då en ekofiskecamp om det är möjligt.
Riktiga Ekofiskecamper är ceritifierade av Ekoturismföreningen i Sverige (och motsvarande organisationer i andra länder) och kan visa upp en kvalitetsstämpel på sitt miljö- och fiskevårdsarbete. I Sverige går denna kvaliteststämpel under namnet "Naturens bästa". Besök inte fiskecamper som inte har en väl definierad policy med regler och riktlinjer för hanteringen av fisken, fisket och naturmiljön att visa upp och som inte tydligt kräver av sina besökare att de följer dem. Detta kan gälla allt från baglimits, minimi- och maximått på fisken, utrustningsregler, sopsortering, fiske- och miljövett och andra viktiga regler och riktlinjer. Kräv helt enkelt att campen har en strukturerad plan för långsiktig hållbarhet, både fiskemässigt och miljömässigt.

   44. Vårda din fiskeutrustning väl

Allt som vårdas och underhålls slits mindre och håller därför oftast längre, det gäller förstås även för sportfiskeutrustning och alla annan utrustning som används vid fiske. Vårda din fiskeutrustning väl så slipper du köpa nytt helt i onödan och så spar du både pengar och miljö. Dessutom fiskar man oftast bäst med väl utprovade, intrimmade och beprövade redskap som inte bjuder på några oväntade negativa överraskningar när man som bäst behöver dem.

   45. Använd rätt utrustning på rätt plats för rätt fisk

Använd rätt utrustning på rätt plats för rätt fisk så undviker du inte bara otrevliga och ofta kostsamma överraskningar, du minskar också risken för att orsaka fisken onödigt lidande och spar också på naturresurserna.
Brustna linor, för klena krokar, spön som inte är tillräckligt kraftiga mm, listan över felaktigt använd utrustning kan göras lång. Se till att varken över- och/eller underdimensionera din fiskeutrustning så fiskar du bättre och effektivare samtidigt som du spar på (natur) resurserna.

   46. Undvik köpa onödiga prylar

Nej, nej, nej…bärbara expressomaskiner, elektroniska handvärmare, soldrivna lampor, gps-mottagare, tredimensionella horisontalseende färgekolod mm är inte alls något som behövs för att kunna sportfiska effektivt eller för att "överleva" i naturen. Ett hyfsat spö, några väl utvalda beten, varma kläder, lagom tilltagen fiskekost och ett sunt förnuft räcker väldigt väldigt långt för de allra flesta sportfiskare. Köp inte en jäkla massa rätt meningslösa prylar utan reellt behov och som du i grunden normalt sett inte behöver eller använder väldigt sällan, de kommer sannolikt ändå mest att ligga och skräpa någonstans, föråldras och kosta i underhåll och/eller i bästa fall ges bort eller säljas för en spottstyver. De bästa prylarna för ett långsiktigt hållbart sportfiske och för en livskraftig livsmiljö är ofta de som inte köps alls.

   47. Köp utrustning och prylar du förstår dig på

Köp prylar du förstår dig på, annars kommer du ofta att bli missnöjd och inte använda dem. Ta reda på hur prylarna fungerar och undersök om de faktiskt lever upp till dina (inte reklammakarnas) behov och förväntningar innan du köper dem, annars är risken stor för att de mest kommer att bli liggande och samla damm någonstans.

   48. Laga och reparera

Laga och reparera din sportfiskeutrustning, det är vanligtvis värt besväret och kostar sällan speciellt mycket i jämförelse med att köpa nytt. Utrustningen kan bli som ny, du får behålla dina infiskade grejer och du slipper sopor och ökad negativ miljöpåverkan varje gång något ny utrustning skall produceras, transporteras och skrotas.

   49. Köp och Sälj begnade fiskeprylar

Varför hela tiden konsumera och köpa nytt när det ofta finns bra begagnade prylar av alla möjliga slag på marknaden. En 15 år gammal kvalitetsrulle har ofta minst den dubbla livslängden kvar, ibland tom betydligt längre tid kvar än en ny modern rulle (som i värsta fall är designad och tillverkad för att inte hålla speciellt länge). Blocket eller någon annan köp/sälj sajt på Internet är ett bra ställe att söka/köpa eller sälja fullt fungerande begagnad fiskeutrustning. En gammal hederlig tidningsannons fungerar förstås också och det finns en del redskapsbutiker som säljer och köper begagnat (de kan vara väl värda sina besök, inte minst om man tex är ute efter någon klassisk gammal favoritutrustning).

   50. Fiska från land, isen eller småbåten

Ju större båt som används vid fisket, desto större naturresursförbrukning brukar det bli både vid tillverkning och användande. För miljön har den lilla fiskebåten, kajaken eller flytringen vanligtvis stora fördelar jämfört med en fet båt fullproppad med hästkrafter, elektronik, utrustning och allehanda moderna bekvämligheter. Att fiska från land och från isen är många gånger det minst resursförbrukande sättet att fiska på.

   51. Tillverka egna beten och annan utrustning

Att göra egna beten och annan fiskeutrustning av erkänt miljövänliga material är inte bara roligt utan också ett sätt att värna fisket och fiskens livsmiljö. Undvik plaster, färg och metaller mm som kan påverka miljön negativt för det är fullt möjligt att tillverka flugor, sänken, skeddrag och vobblers mm på ett miljövänligt sätt till en billig penning och utan speciellt stor arbetsinsats. På köpet får man den +känsla det faktiskt ger att fånga fisk på det man själv designat, format och tillverkat.

   52. Trolla inte med för stor motor

Trolla inte med för stor motor. Ibland ser man hur sportfiskare trollar och kör omkring med alldeles för stora båtar och motorer med konsekvensen att båtens hastighet inte går att anpassa för att fisket skall kunna ske på bästa sätt, något som då ibland tvingar dem att använda säckar, hinkar, drivankare eller liknande "bromsklossar" för att ge båten rätt hastighet. Ur miljö- och resurssynpunkt är detta förstås rätt tokigt, det är som att i en stor snabb bil gasa på med enda foten och samtidigt bromsa med den andra för att bilen inte skall gå för fort.
Förutom att det är slöseri med fossilbaserat bränsle så skapar det också onödigt slitage på motorn. Det finns förstås lösningar på problemet förutom den självklara lösningen att använda mindre motorer på bättre anpassade båtar för just trollingfiske. En lösning är att använda en mindre extra motor speceillt för trolling, men den kanske bästa bästa, billigaste och miljövänligaste lösningen kan vara att skaffa en elmotor då det idag en uppsjö av olika elmotorer med olika dragstyrka och egenskaper för olika ändamål.  

   53. Bottentvätta din båt eller använd miljövänlig båtbottenfärg

Helt miljövänlig båtbottenfärg kanske inte finns, men det finns mer eller mindre miljöfarliga/miljövänliga färger att välja på och aAnvänd absolut inte förbjuden bottenfärg (rykten går från tid till annan att det fortfarande finns oseriösa företag som säljer förbjudna giftiga bottenfärger till lika oseriösa båtägare). I sött vatten behövs inte färgen alls och i lätt bräckt vatten är det ofta tveksamt vilken nytta färgen egentligen gör. Rengör man inte sin båt själv för hand med jämna mellanrum så finns det idag även maskinell båtbottentvätt att köpa i vissa båthamnar och marinor.

   54. Hyr ett spö

Hyr ett spö istället för att köpa ett, så sparar du både tid och pengar.
Skall du åka på tex ett havs- eller laxfiske för första och kanske enda gången, varför inte hyra ett eller ett par spön istället för att köpa (om du nu inte är så lyckligt lottat att du kan låna det du behöver av någon polare). "Men jag hittar ju ingen som hyr ut fiskespön på orden där jag bor, finns det över hvuud taget folk som hyr ut spön"?! Kanske eller kanske inte, men var så god för du har i så fall precis fått en ny sportfiske affärsidé (som Rekofiske.se bjuder på helt gratis). Varför skulle det inte gå att hyra ut fiskespön och annan fiskeutrustning när det går att hyra ut nästan allt annat till olika tillfällighetsbrukare?

   55. Fiska utan miljöfarliga metaller, giftiga färger och andra miljöfarliga ämnen

Undvik att fiska utan inblandning av miljöfarliga kemikalier och andra typer av giftiga ämnen. Mer eller mindre miljöfarliga ämnen används även inom sportfisket, vid tex tillverkningen av utrustning och annan materiel i tex kläder, beten, spön, rullar och i samband med olika typer av transporter mm. Ibland är detta faktum svårt att komma ifrån i praktiken (än så länge), men i rätt många fall finns fullgoda miljövänligare alternativ. Undersök, fråga, ifrågasätt, experimentera och använd fantasin och försök sakta men säkert byta ut det gamla miljövidriga mot något nytt och miljövänligare. Det är i rätt många fall enklare än man tror.
Fråga, beklaga och visa din besvikels till leverantören/grossisten om det inte finns någon märkning märkning eller innehållsförteckning som förtydligar om en vara eller ett redskap kan innehålla miljöskadliga ämnen, eller varför de saluför dessa varor och/eller inte saluför olika miljövänligare alternativ i enlighet med Miljöbalken, kap.2 och Kemikalieinspektionens riktlinjer:

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska
produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker
för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag
(2006:1014).

Kemikalieinspektionen skriver bla:

Enligt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska farliga
ämnen i varor och i kemiska produkter bytas ut
mot mindre farliga när det är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. Alla som hanterar varor som kan
innehålla hälsofarliga ämnen har en skyldighet att
tillämpa dessa hänsynsregler.

Företag inom EU som tillverkar, importerar och
säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av något
ämne ur EU:s kandidatlista över särskilt farliga
ämnen, är skyldiga att informera sina kunder om att
ämnet ingår i varan. Tillverkarna, importörerna och
de som säljer också skyldiga att lämna information
om hur varan kan hanteras på ett säkert sätt.
När konsumenter ber om att få information om vilka
kemikalier som finns i en vara har de enligt kemikalieförordningen
Reach rätt att få den informationen.

Kemisk reaktion
Plaster innehåller ofta olika typer av miljöskadliga kemiska ämnen, bla mjukgörare som på olika sätt kan reagera med andra ämnen i sin närmiljö och i naturen med oförutsedda och potentiellt miljöskadliga konsekvenser. På bilden ovan har två eller flera ämnen i två olika plaster börjat reagera med varandra och bildat ett nytt (miljöskadligt?) ämne. Notera att den kemiska reaktionen varit så stark att den frätt ett hål rakt genom betesasken.

 

 

   56. Fiska blyfritt

Att försöka fiska utan giftiga metaller och andra miljöfarliga ämnen är förstås givet för den miljövänlige sportfiskaren. Just blyet pga av dess giftighet och relativt vanligt förekommande användning inom det Svenska sportfisket bör ändå föräras en speciell kommentar i detta sammanhang. Det finns andra länder som förbjudit användning av bly inom sportfisket, men av någon anledning har Sverige och de Svenska sportfiskarna på hamnat på efterkälken i den frågan. Bly som används som förtyngning (dvs sänken) kan vanligtvis ersättas med andra mindre farliga tunga metaller. Vobblers, jerkar jiggar och andra beten som ofta innehåller bly kan lätt ersättas med motsvarande blyfria substitut och fungerar vanligtvis precis lika bra. Vad finns det för riktigt goda argument för att inte undvika bly vid ett modernt sportfiske?

   57. Undvik plast och onaturliga doftmedel

Plast är ett material som används flitigt inom sportfisket och som ofta innehåller olika typer av miljöfarliga mjukgörande ämnen. Förutom att plasten i sig rent fysiskt är en riktig problemsopa så är den vanligtvis också extremt svårnedbrytbar i naturen och skapar även giftiga föreningar när den förbränns. En mängd olika typer av plaster i fast form eller som plastfragment och mikroplastpartiklar skadar smådjur, fisk och sjöfåglar i sjöar och hav. Plast kan ganska lätt ersättas av tex trä och/eller järn/stål i olika typer beten eller med vanliga traditionella naturliga beten.
Inom sportfisket kombineras också många (plast) beten med någon form av kemiska doftmedel som även de ibland kan vara skadliga för miljön. Undvik sådana doftmedel helt eller ersätt dem med helt naturliga dofter.

   58. Skräpa inte ner

Egentligen är det ofattbart att detta miljöförbättrande tips fortfarande behöver förmedlas till sportfiskare. Något mer självklart än att man inte skräpar ner i naturen när man sportfiskar är svårt att uppbringa på miljöområdet. Likväl finns tipset med på listan och kommer att göra det så länge många stränder och fiskeplatser kantas av betesförpackningsfodral, maskburkar, lintrassel, spödelar, engångsgrillar, plastflaskor, tomburkar och annat som ibland direkt kan kopplas ihop med spöfiskare. "Leave nothing but enstaka fiskfjäll vid fiskevattnen".

Nedskräpning - en vanlig konsekvens av ett skitfiske på fyllan

   59. Ta med andras skräp hem

Ta inte bara med ditt eget skräp hem, ta även med dig andras. Skräp är skräp och skräp är skit för miljön oavsett vem som slängt eller dumpat det i naturen. Det kan bära emot att städa upp efter folk utan tillräcklig vett och förstånd för att ta hand om sin egen skit, men sånt är livet. Några få fuskar, smiter, river ner och förstör medan många fler bygger upp, förbättrar och utvecklar och det samma gäller för naturmiljön i synnerlighet och för samhället i stort och så länge de senare är i klar majoritet så funkar det ändå ganska bra (för det mesta, för de flesta) för både människor, djur och natur. 

Nedskräpning - en vanlig konsekvens av bristande omdöme och okunskap.

   60. SUV…Nej Tack!

Ett antal olika typer av motordrivna transportmedel används frekvent inom sportfisket, dels för att ta sig till och från fiskevatten och dels för transport på och kring fiskevattnen. Oavsett om detta gäller bilen, båten, snöskotern eller annan typ av motorfordon, så kan den negativa påverkan på miljön minskas ganska mycket genom att följa den sk "No SUV-principen" (No Stupid Unnessecary Vehicles). Gör miljön en tjänst genom att inte använda transportmedel som ur miljö- och fiskevårdssynpunkt är osmarta och onödigt resursförbrukande. 

   61. Ta det lugnt, ta ett tåg

Ta det lugnt och ta ett tåg på dina fiskeresor, åtminstone en del av vägen om det är möjligt. Ett mer avslappnat och miljövänligt transportmedel finns knappast. 

   62. Åk kollektivt och tillsammans

Åk kollektivt i så stor utsträckning som möjligt för att ta dig till dina fiskeplatser. Dela transportmedel med andra, oavsett om det gäller bussen, spårvagnen, pendeltåget, bilen eller båten. Dela skjuts med dina fiskekompisar, det är inte bara miljövänligare utan också vanligtvis trevligare. Om någon eller några av dina fiskekompisar har en miljöbil, så använder ni givetvis den i första hand och kompenserar kompisen ekonomiskt fullt ut för både bränsle, slitage och värdeminskning för körda mil (istället för att rulla runt med smutsigare bilar bara för sakens skull eller för någon form av konstlad rättvisa). En kollektiv transport är en miljövänligare transport, en delad bil är en miljövänligare bil och en delad miljöbil är den miljövänligaste bilen. 

   63. Tänk globalt, fiska lokalt

Att fiska på mycket avlägsna fiskeplatser medför i princip alltid en betydligt större förbrukning av naturresurser än att fiska lokalt och bidrar därför också till att den negativ påverkan på naturmiljön och fiskbestånden sett ur ett helhetsperspektiv blir större (att långväga transporter kostar på miljön behöver knappast någon närmare förklaring).  När det gäller 2000-talets allra största och viktigaste miljöproblem är det av stor nödvändighet att alla även den enskilde individen och sportfiskaren, samtidigt som de agerar lokalt på miljö- och fiskevårdsområdet också tänker globalt. Fiska lokalt, regionalt och/eller så nationellt som möjligt för att värna fisken och fiskens livsmiljö. Ta ansvar för din egen miljöpåverkan så gott det går där du bor och undvik att sprida ut den på andra någon annanstans (bara för att det kanske går). 

   64. Gå, cykla, ro eller paddla

Det mest miljömässiga sättet att ta sig till och från och/eller kring och runt på fiskeplatserna är med arm och benkraft. Gå, cykla, ro och paddla så mycket du bara kan och orkar, det främjar inte bara din fysik och din allmänna hälsa, du blir även en effektivare och bättre sportfiskare (och slipper då köpa en massa resursslukande extra utrustning och sportfisketjänster för att kunna få fisk). 

   65. Fiska sportfiskeetiskt

Bedriv ett etiskt sportfiske, dvs följ de lagar, regler och riktlinjer som gäller för fisket och fiskevattnen där du fiskar. Visa fisken, fiskens miljö, växter och djur liksom andra sportfiskare både hänsyn och omsorg. Visa ”riktigt god sportfiske- och miljömoral” för det kommer fisken, fiskevattnen, du själv och alla andra fiskare att tjäna på i längden. 

   66. Hjälp en sportfiskegalning

Hjälp en "sportfiskegalning" att vidga dennes värdsliga vyer.  Sportfiskegalningarna är inte speciellt många till antalet, men kanske den kategori sportfiskare som bidrar till mest miljöpåverkan inom sportfisket då de inte så sällan spränger alla barriärer fiskemängdmässigt, prylkonsumtionsmässigt, fiskemetodmässigt och transportmässigt på sportfiskeområdet. Visserligen är Sportfiske "galet" roligt, spännande och dessutom ofta en direkt hälsofrämjande fritidssysselsättning, men kanske inte ”så” roligt och viktigt att det alltid helgar medlen för ett nästan gränslöst beteende?  Många sportfiskare har nog lite smågalna och fanatiska drag och som på så många andra intressanta områden är detta något som tyvärr kan leda till att fiskbestånden och naturmiljön kan få ta onödigt mycket stryk. Hängivenhet är oftast något positivt, men låt inte ditt intresse och jakten på fisk, nya sportfiskeupplevelser, rekord och prestige göra att behovet och ansvaret för att värna själva fisken och dess livsmiljö tappas bort  Det bör kanske också påpekas att en del sportfiskegalningar med tiden inte så sällan blir nästan lika galet engagerade i fiske- och miljövården som i själva fisket. Hängivenhet kan som de flesta vet ta sig rätt olika uttryck på både gott och ont, men lagom och långsiktigt (hållbart) är väl kanske ändå alltid det bästa…


   67. Miljökompensera

Det är helt OK att ha lite dåligt samvete för att man påverkar miljön (om nu någon trodde något annat). Att just du som "alla andra" inte heller skall bry dig om miljöns tillstånd i smått och stort gör ingen glad och det gynnar heller inte sportfisket eller någonting annat heller i det långa loppet.  För dåligt miljösamvete finns två botemedel. Antingen gör man allt för att förtränga eller skyla över obehaget på andra och hoppas att det går över (som om det vore en tillfällig förkylning), eller så försöker man i någon utsträckning göra något åt saken och praktiskt börja ta ett ansvar för sina och andras gemensamma miljösynder.  Att skyla över sitt eget dåliga miljösamvete på andra är mycket vanligt förekommande och i vissa fall även berättigat eftersom det finns grader i helvetet av miljösvineri och arrogans, men någon långsiktig lösning är det förstås inte. Alla har vi olika förutsättningar så börja ”miljökompensera” på det sätt som passar just dina förutsättningar bäst och där du faktiskt kan göra nytta. Detta kan vara något så enkelt som att sponsra en miljö- och/eller fiskevårdsorganisation eller något miljö- och/eller fiskevårdsprojekt eller så kan man bli aktiv medlem i någon lokal fiskevårdande och/eller miljövårdande klubb eller förening, man kan klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp (förutsatt att kompenseringen sker på ett långsiktigt hållbart sätt) eller att på något annat sätt försöka jobba med att minska och amortera av sin egen miljöskuld (så gott det går efter förutsättningarna). Det finns tusen sätt! Det långsiktigt bästa är förstås att aktivt börja jobba med olika miljöförbättrande (förebyggande) åtgärder på de områden där man själv påverkar miljön (mest och mindre) och där det praktiskt går att uppnå miljönytta i smått och stort. Det går förstås också i vissa fall att plocka fram plånboken och köpa sig loss och låta andra göra en större del av miljöförbättringsjobbet, för man kan inte klara av allt själv på miljöförbättringsområdet med bara sina egna händer på en dång (och det blir heller ibland inte särskilt effektivt).  ”Den som är satt i miljöskuld är inte fri” och riskerar dessutom de efterkommande generationernas frihet. Och till skillnad mot ekonomiska skulder så kan miljöskulderna aldrig skrivas av med några enkla pennstreck, oftast inte heller bara arbetas bort och amorteras av under en kortare överskådlig tid. Miljöskulden och förlusten av olika naturvärden ryms inte idag på ett bra sätt inom ramen för den moderna ekonomin (hushållningen av knappa resurser) som till allt större del är baserad på kortsiktighet, fiktiva ”värden” och digitala låtsaspengar. Miljöskulden är på riktigt och de värden som en gång har förlorats i naturen kan i många fall aldrig heller återskapas. 

   68. Sätt upp en lapp med miljöförbättrande aktiviteter

Att förändra sitt sportfiske, vardagsliv och/eller arbetsliv i en miljövänligare riktning är inte alltid så lätt, inte minst mentalt eftersom vi alla sitter mer eller mindre fast i gamla vanor och tankemönster (vi tänker inte alls speciellt mycket i vardagen utan går mentalt mycket på autopilot). Kortsiktigt kan också autopiloten upplevas som mycket rationell och inte minst behaglig, det är rätt skönt och behagligt att inte hela tiden behöva tänka nytt och förändra tingens ordning, utan bara låta saker och ting rulla på som vanligt. Men förr eller senare kommer förändringarna och verkligheten ikapp mer eller mindre fort och hårt, det gäller även på miljö- och fiskevårdsområdet. Frågan är bara hur man bryter dåliga vanor och stänger ner autopiloten för att inte den med sina förprogrammerade parametrar skall avvika allt för mycket från en föränderlig verklighet?  Man kan ta till det kanske äldsta kom-ihåg-knetet i historien, skriv och sätt upp en "kom-i-håg-lapp". Tejpa upp en eller flera små kom-ihåg-lappar med någon form av lämpligt budskap på ställen där du inte kan undvika att se dem med jämna mellanrum, som en påminnelse till dig själv (och andra) att inte glömma bort miljö- och fiskevården. Förslagsvis kan detta vara på din draglåda, din båt, ditt fiskeförvaringsutrymme eller i din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annat där du brukar ”fiska” omkring i vardagen.

   69. Planera ditt fiske

Tänk innan du agerar och planera ditt fiske. Genom att på olika sätt planera sitt fiske kan man enkelt minska sportfiskets miljöbelastning. Av egen erfarenhet vet säkert de flesta att dålig planering ofta medför tidsbrist och stress, vilket i sin tur ofta leder till för snabba improviserade och dåligt underbyggda beslut, som i sin tur leder till misstag, ökade kostnader och slöseri med (natur) resurser. Väl planerade och förberedda fisketurer har inte bara en betydligt större chans att generera ett bra fiske och positiva minnesvärda upplevelser, utan också en mindre resursförbrukning och miljöpåverkan. En bra genomarbetad liten fiskeplan betyder inte att man automatiskt behöver ge avkall på spontanitet och improvisation, tvärtom, en planering av fisket ger istället i praktiken mer tid och utrymme för nytänkande, förbättring och utveckling och inte bara på miljö- och fiskevårdsområdet.  .

   70. Besök ett bibliotek

Besök ett bibliotek, läs på och skaffa dig (mer) miljö- och fiskevårdskunskaper.
På biblioteket kan du i princip låna massor av intressanta och kunskapsbärande böcker och tidskrifter om sportfiske, miljö- och/eller fiskevård helt gratis, och som kan ge dig kunskap som är extremt värdefull för dig själv och sportfiskets framtida utveckling. Förutom att du blir mer påläst så spar då både papper, pengar, miljö och sannolikt också en del tid på att själv inte köpa allt intressant och nödvändigt kunskapsmaterial, speciellt om du planerar ditt biblioteksbesök och lånar flera böcker eller tidningar åt gången…och det du inte hittar på biblioteket hittar du med största sannolikhet på internet i någon form.

   71. Använd mindre av det mesta…

Har du köpt på dig 10-15 st beten av samma sort i olika färger eller något 100-tal extra flugor mest "i fall om att", men i bästa fall bara använder 10% av dem 90% av tiden du fiskar?  Har du kanske köpt på dig ett 15-20 tal spön och rullar för alla tänkbara situationer, men använder nästan alltid bara 2-3 av dem 90% av tiden du fiskar?  Då är du nog inte speciellt unik. Att som i det moderna konsumtions- och överflödssamhället försöka täcka in alla upptänkliga situationer med alla upptänkliga typer av utrustning för alla möjliga metoder i alla typer av vatten för alla typer av sportfiske är tyvärr ofta bara inte väldigt kostsamt rent ekonomiskt, det är också ofta onödigt naturresursförbrukande, förslöande och kreativitetsdödande.  Det är dessutom inte så sällen ett enormt slöseri med tid då massor av värdefull fisketid förvinner pga av ett ständigt återkommande behov av att organisera och organisera om i askar, boxar, lådor, hyllor, förrådsutrymmen och "fiskerum" mm för att ha en rimlig chans att hitta och hålla ordning på all utrustning. Varje ny pryl kräver alltid sin tid och sin kostnad i form av nödvändig service och underhåll så inte prylarna bara skall bli liggande och förgås över tid och därmed riskerar att generera ännu fler nya resurskrävande inköp. "Mer av allt hela tiden" i form av utrustning, prylar eller vad som helst leder i slutändan bara till mindre av allt, det gäller även fisk, fiske, naturmiljö och ”pengar”. Alla förlorar i längden på överkonsumtion och överproduktion, ja på sikt även de som "säljer" allt det du ”vill” ha.  ”Investera” i saker du ”verkligen” behöver och som i grunden är viktigt för att du skall kunna utvecklas och känna dig nöjd och glad ”på riktigt”, och använd mindre av det mesta för övrigt.  

   72. Fiska lagom

Fiska lagom ofta och undvik att fiska av slentrian och mer än du faktiskt behöver för att hålla intresset och din påverkan på fiskens livsmiljö på en hållbar nivå.  Visst är sportfiske ett nöje som det nästan är omöjligt att få nog av, men sportfiske är som med god mat eller sötsaker, lagom är bäst i längden annars riskerar det att få negativa konsekvenser på det eller det andra sättet. Får folk för mycket av det goda hela tiden tappar de till slut glädjen och/eller utvecklar något sorts missbruk som på sikt kan få oanade och oväntade negativa konsekvenser. Desto mer man sportfiskar desto mer naturresurser förbrukar man förstås vid och i anslutning till fisket (jodå, även med C&R), speciellt om man använder resurskrävande fiskemetoder på avlägsna platser och förbrukar massor av energi och naturresurser bara för att "kanske" få uppleva den där lilla ”lilla extra” kryddan i form av bekvämlighet och exklusivitet i ett redan ganska överfullt fiskeliv. Det brukar långsiktigt sällan vara en speciellt god och hållbar strategi då marginalkostnaden för ett sådant maximeringstänkande (”bara lite till” en gång till) i stort sett alltid är exponentiell och det oavsett vem som i slutändan betalar. 

   73. Fånga aldrig mer fisk än du faktiskt "behöver"

Fånga aldrig mer fisk än du faktiskt "behöver", oavsett om du återutsätter eller inte. All "masskonsumtion" har negativa konsekvenser för miljön och den ekologiska hållbarheten, detta gäller givetvis även sportfiske. Varje fisk som tas upp och fraktas iväg någon annanstans eller som på annat sätt försvinner ur ett fiskevatten är en förlust av en resurs i just det ekosystemet. Ta aldrig upp mer fisk än du behöver för eget bruk och ta inte upp fisk över huvud taget om du inte är helt säker på att det lokala fiskbeståndet och fisket är långsiktigt ekologiskt hållbart. En död fisk speciellt om den är stor och genetiskt värdefull kan vara en stor förlust för ett lokalt ekosystem som inte är helt i balans och kan inte ersättas hur som helst, framförallt inte på kort sikt och ibland inte heller med stödutsättningar av odlad fisk eller naturlig återväxt under väldigt lång tid.  Fiska med försiktighet och om du inte tar upp fisk så se till att all återutsättning sker mycket varsamt och enligt konstens alla regler. Allt överfiske, även om det sker med Catch & Release påverkar en fiskbiotop mer eller mindre beroende på när, hur, var och av hur många fisket bedrivs. 

   74. Gör en eco-drive

Oavsett om det handlar om bilen, båten, mopeden, skotern eller något annat fossilbränsledrivet fordon som används vid eller i anslutning till sportfisket så är det förstås "eco-driving" som gäller för den miljövänlige sportfiskaren. För den som inte redan vet så handlar "eco-driving" om att köra resurssnålt. I praktiken betyder det att hålla rätt hastighet och varvtal, gasa, växla och bromsa mjukt, att undvika tomgång och att i allmänhet framföra fordonet på det sätt som det är anpassat för.  Ett regelbundet och bra underhåll av sitt transportmedel är förstås också +Eco i sammanhanget. Att hitta det mest energisnåla sättet att transportera sig en viss sträcka tar förstås lite tid att lära sig, men även en nybörjare kommer snabbt att märka att det ger resultat av att bara försöka (ett resultat som syns redan nästa gång du skall fylla tanken). No-SUV + Eco-drive = Klar miljöförbättring.

Flyget bör den miljömedvetne sportfiskaren helst avstå ifrån och istället ta tåget eller bussen, men även om man själv (förhoppningsvis) inte direkt kan påverka hur en pilot flyger sitt plan så är det ofta fullt möjligt att välja ett flygbolag med moderna bränslesnålare plan. 

   75. Köp fiskekort (online)

En seriös sportfiskare försöker förstås alltid köpa fiskekort där så krävs, inte bara för att det är olovligt att fiska utan kort i de flesta fiskevatten i landet (utom de stora sjöarna och haven där det fortfarande råder fritt handredskapsfiske), utan också för att kortavgiften i de allra flesta fall går till någon form av fiskevård eller annan administration av fiskevattnen. Att hitta en öppen mack, en butik eller annat försäljningsställe för fiskekort till småortens fiskevatten kan dock ibland vara riktigt svårt. Att då mer eller mindre på vinst och förlust lägga tid, ork och resurser på att leta omkring (ofta i bil och ibland helt förgäves) är förstås ett rent resursslöseri. Krångla inte till det i onödan, försök planera ditt inköp av fiskekort i god tid och/eller köp gärna kortet på Internet (online) i de fiskevatten där det är möjligt.  Tipsa också gärna markägare/fiskevårdsföreningar och andra sportfiskare som inte känner till att dessa e-tjänster finns. 

   76. Tävlingsfiska måttligt

Att tävla är oavsett tävlingsform ofta mycket stimulerande för många sportfiskare. Den som deltagit i och kanske till och med vunnit en sportfisketävling vet att både tävlandet och kanske belöningen i form av något pris kan ge en extra positiv upplevelse förutom själva fisket, men tyvärr kan tävlingsfiske och framförallt vissa typer av fisketävlingar ha en påtaglig negativ påverkan på fiskbiotopen och miljön.  Om fisketävlingar med "total kill" där all fisk slås ihjäl för att vägas eller mätas bedrivs allt för ofta och/eller i fel fiskevatten och på fel fiskarter, så har det förstås ofelbart en negativ påverkan på fiskbiotopen och fiskens miljö. Det kan nog vem som helst räkna ut, men även olika typer av fisketävlingar som använder sig av återutsättning kan medföra problem i olika grad och omfattning om de bedrivs obetänksamt och på fel sätt.  Det förekommer (tro det eller ej) faktiskt fortfarande ett rätt omfattande antal "klubba-fisk-och-lägg-i-en-stor-hög-för-invägning-senare-tävlingar" på vissa platser i vårt avlånga moderna sportfiskeland. Detta är förstås något som är högst tvivelaktigt ur ett ekologiskt perspektiv, speciellt i de fall då det inte bara handlar om att mest avliva småfisk (som traditionellt sett är vanligt på tex vinterpimpeltävlingar).
Det är ur ekologiskt synpunkt oftast en väldigt stor skillnad på att dra upp och avliva småfisk och att klubba större toppredatorer som tex lax, öring, gädda eller gös som är väldigt viktiga för att bevara den ekologiska balansen i ett lokalt ekosystem. Den som sett en mindre karavan av långväga deltagare anlända i stora bilar med stora båtar på släp till en större trolling- eller gäddfisketävling inser nog också att det mindre transportkaos som då kan uppstå, inte minst när många båtar åker fram och tillbaka över ett fiskevattnen timme efter timme, faktiskt sliter på fiskens miljö. Fisketävlingar har ibland negativa effekter på fisken och fiskens livsmiljö (mer eller mindre beroende på hur de bedrivs), det är ett faktum, så tävlingsfiska måttligt och välj dina tävlingar med omsorg utifrån de ekologiska och miljömässiga förutsättningar som råder för tävlingen. Att tävlingsfiska miljösmartare är ett bra sätt för den tävlingsintresserade sportfiskaren att inte bara värna själva fisken utan också fiskens hela livsmiljö. 

   77. Tävlingsfiska miljösmartare

Scenario 1 - en kort beskrivning av en rätt vanligt förekommande typ av mindre miljövänlig fisketävling

VRÅÅÅL !!
Starten har precis gått på en av Sveriges största gäddfisketävlingar. Blåröken sprutar ut bakom många av båtarnas motorer och täcker efter en stund stora delar av startplatsen i ett blåsvart moln efter att ett 100-tal båtar dragit på för full gas ut på fjärden.  För den som deltagit eller sett starten på en liknande fisketävling blir det extremt uppenbart att tävlingsfiske kan påverka fisken och fiskens livsmiljö negativt. Det finns miljösmartare sätt att tävlingsfiska på och den miljö- och fiskevårdsmedvetne sportfiskaren kan definitivt välja att avstå ifrån vissa typer av fisketävlingar och istället anmäla sig till (eller själv försöka anordna) mer miljöanpassade tävlingsformer med större hänsyn till naturmiljön och inte minst genom att tex försöka undvika uppenbart resursslukande tävlingsformer på långväga destinationer. Det finns mängder av sätt att tävla mer miljövänligt på inom sportfisket, bara fantasin sätter gränserna. Nedan några exempel på tänkbara nya/nygamla mer miljövänligare tävlingsfiskeformer som inte så sällan också leder till mer rättvisa och sportmannamässiga tävlingar:

* Undvik att tävlingsfiska i samma fiskevatten vid upprepade tillfällen utan sprid istället ut tävlingarna till olika fiskevatten eller om ett fiskevatten är stort till andra delar av samma vatten från gång till gång (år till år).

* Undvik att arrangera fisketävlingar i fiskevatten som har ett känt högt fisketryck i allmänhet, speciell under vissa delar av fiskesäsongen. 

* Arrangera nödvändigtvis inte alla fisketävlingar i fiskevatten som "garanterar" stora mängder fisk, sprid även ut tävlingarna och fisketrycket till fiskevatten med mindre fångstpotential, det är ju lika mycket en tävling ändå.

* Använd "Click & Release" vid båtfisketävlingar, dvs man använder sig av en mätsticka/mätbräda för att mäta fiskens längd och en digitalkamera för att vidimera fångsten. Att använda sig av följebåtar som kör fram och tillbaka och vidimerar fångsten blir då helt onödig och man spar massor av tid, bränsle och pengar som kan användas till fiske- och miljövård.

*Vid båtfisketävlingar slår man ut mängden fångad fisk på antalet liter förbrukad bensin. Förutom ett ökat incitament för att minska mängden förbrukat bränsle som förorenar miljön, så blir båtens storlek och snabbhet en mindre snedvridande tävlingsfaktor. Man får ett sportfiskets svar på motorsportens miljörally. *Endast tillåtet med elmotor vid båtfiske. Renare, tystare och billigare med mer pengar över för sponsring av miljö och fiskevården.

* Hastighetsbegränsningar inom tävlingsområdet vid båtfiske. Lägre hastigheter ger lägre bränsleförbrukning som ger mindre förorening och dessutom en rättvisare tryggare och mindre stressig tävling.

* Endast Alkylatbensin tillåtet vid båtfiske. Tävlingen blir betydligt renare än om vanlig bensin används.

* Endast en viss mängd motorbränsle tillåtet vid båtfiske, soppatorsk och du är ute ur tävlingen. Körsträckorna mellan fiskeplatserna kommer att minska och därmed också de miljöfarliga utsläppen. Fisket blir också mer rättvist då fördelen av en snabb bränsleförbrukande båt kommer att minska påtagligt.

* Byt ut motorbåten vid båttävlingar mot ekan, kajaken och flytringen eller tävla helt enkelt från isen eller från land (med eller utan vadare).

* Ett begränsat antal spön och beten får användas på en tävling. Prylstressen och utrustningsbehovet vid tävlingsfiske skulle sannolikt minska och tävlandet kan dessutom i förlängningen också bli mer rättvist då de ekonomiska/prylmässiga faktorerna kan förväntas bli mindre utslagsgivande.

* Håll nere prispengarna. Stora prispengar triggar och hetsar ofelbart många sportfiskare till att satsa onödigt stora resurser på sitt tävlingsfiske i hopp om att inte bara vinna ära och berömmelse utan också om att få ut en rejäl "avkastning" eller åtminstone inte gå för mycket ekonomiskt back på sitt tävlingsfiskande. Förutom att en stor del av själva poängen med "sport"-fisket går förlorat med stigande prissummor så tenderar tävlingarna också över tiden att bli allt mer miljöpåverkande och orättvisa till nackdel för fiskens livsmiljö och för "fair-play" inom tävlingsfisket. En följd av ökade prispengar är att också de "ekonomiska insatserna" för tävlingsfisket i förlängningen också kommer att öka i liknande takt till nackdel för de tävlingsfiskare som inte har ekonomiska resurser för att hänga på i konsumtionsracet av längre resor, nya bilar och båtar och mer och bättre fiskeutrustning. 

* Byt ut tävlingspriserna som ofta brukar vara massor av prylar motsvarande X antal tusen kronor (och som vinnarna sällan behöver eller blir speciellt lycklig över i längden), mot tex en motsvarande donation av pengar till ett valfritt fiske- eller miljövårdsprojekt. Ge äran ett större utrymme inom sportfisket på bekostnad av vinstpengarna, det sparar fisket, fiskarna, fisken och fiskens livsmiljö på i längden.

* Diversifierade startavgifter. Med uppvisat medlemskap i Sportfiskarna (eller en annan erkänd miljöorganisation) 150 kr, utan medlemsavgift 450 kr (varav 300 kr oavkortat går till olika miljö- och fiskevårdsprojekt). Det skall alltid löna sig att "göra rätt" för fisken, fiskens livsmiljö och andra sportfiskare som bjuder till och tar sitt ansvar.

Ps. Att inte skämma ut sig genom att delta i sk "bånke-tävlingar" där (större) rovfiskar slås ihjäl och slängs på sophögen, är nästan ett för självklart tips för att ens omnämnas som ett tävlingstips. 

Scenario 2 - en kort beskrivning av en mer modern och miljöanpassad typ av sportfisketävling

Bssssssss...starten har precis gått i en av Sveriges stora Rekofisketävlingar. Knappt ett ljud hörs förutom något enstaka skrik från ett par måsar som tillfälligt överröstar det dova sorlet från knappt 200 deltagande båtars elmotorer och några spontana applåder med glada tillrop från en liten men mycket facinerade skara av åskådare som stannat till för att studera det nya miljövänliga sättet att tävlingsfiska Fan vet om det inte också gick att höra en gädda slå i vassen någonstans... 

   78. Fiska i riktiga fiskevatten

Besök och fiska i riktiga naturliga fiskevatten och passa där samtidigt på att lite närmare fundera på, studera och uppleva naturen, fisken och det övriga djurlivet i dess genuina miljö.
Att vistas i naturen ensam eller tillsammans med sin familj, vänner och bekanta är kanske det inför framtiden bästa sättet att förhindra en fortsatt utarmning av naturmiljön och vattendragen. Att uppleva riktig natur och naturliga fiskevatten till skillnad från extremt miljöpåverkade vattenmiljöer med kraftverksdammar eller Put´n take sjöar, kan vara det (första) viktiga steget till att faktiskt börja uppskatta och förstå varför dessa miljöer är så extremt viktiga att bevara naturliga och intakta, skyddade från olika typer av mänsklig negativ påverkan. I ett allt mer urbaniserat samhälle där allt fler människor aldrig eller sällan sett något som liknar friska opåverkade naturmiljöer, så är det inte speciellt konstigt att det genuina intresset för dessa miljöer sällan är speciellt hemma eller engagerande för många. Den som inte har något att jämföra med och/eller inte förstår sin egen plats i det naturliga ekosystemet kommer givetvis också ha väldigt svårt att förstå naturmiljöernas verkliga värde och varför det är så extremt viktig att värna, vårda och bevara dem för eftervärlden.

   79. Minimera risken för spridning av smittor, sjukdomar och främmande arter

I takt med att allt fler sportfiskare blivit allt mer mobila och transporterar sig och sin utrustning mellan rätt många olika och ibland rätt avlägsna fiskeplatser, så ökar också risken för smittspridning av sjukdomar och parasiter mellan fiskar av samma art, till andra fiskarter, till helt nya fiskevatten och även andra djur. Om och när du förflyttar dig mellan olika fiskevatten (även om de ligger inom ett rätt begränsat område), försök alltid att se till att minimera risken för smittspridning, tex genom att se till att båten/kanoten/kajaken, vadare, beten och annan fiskeutrustning är riktigt torr och rengjord (tom desinficering kan vara nödvändig i vissa fall med smittade vatten). En droppe vatten eller mindre kan räcka för att en smitta skall kunna överföras från ett smittat vatten till ett osmittat. Ett exempel på hur förödande spridningen av smittor kan vara är kräftpesten som effektivt och skoningslöst håller på att utrota bestånden av den inhemska Svenska flodkräftan. Förutom att den sprids vid inplanering av (amerikanska) signalkräftor som bär på och är resistenta mot pesten, så sprids den sannolikhet också med blöta fiskeredskap och/eller båtar som flyttas mellan olika sjöar och åar.
Att tex flytta levande eller död fisk från ett vatten till ett annat kan få samma katastrofala resultat om smittan finns där och oturen är framme. Finns det minsta misstanke om någon smitta i ett vatten där man fångat fisk, kan det vara rekommendabelt att gräva ner fiskrenset noga eller hela fisken utom räckhåll för fåglar, katter, rävar och andra djur som kan sprida smittan vidare (ibland långa sträckor). Vissa köpta beten tex levande eller död betesfisk och räkor är också en potentiell källa för smittspridning. Så var vaksam på vad du köper och varifrån betena kommer. Något som odlats och/eller fångats i främmande ekologiska miljöer bör inte föras in i landet som någon sort bete och absolut inte om det lever. Ett exempel är sk jätteräkor från asien som aldrig borde ha fått sätta sin räkstjärt i vårt avlånga land eller på någons matbord (inte ens grisens), med tanke på risken för smittspridning och räkfiskets- och odlingarnas enorma miljöpåverkan.

   80. Undvik att fiska på lekande fisk

Leken är den enskilt viktigaste tidpunkten i fiskens liv och en av de perioder då fisken ofta är som allra mest känslig för störningar (det är ju då de reproducerar sig och fiskbäbisarna blir till). En lyckad lek är en förutsättning för ett livskraftigt och långsiktigt hållbart fiskbestånd och är något som bör värnas och skyddas på olika sätt. Under leken är fisken ofta inte riktigt fisk, utan kan bete sig rätt irrationellt och på ett sätt som annars inte är att anse som ett normalt beteende (precis som människor och andra djur när hormonerna slår till). Vissa fiskarter söker sig tex till väldigt grunt och varmt vatten för att leka (som gäddan) och andra till djupare vatten, vissa fiskar blir extra huggvilliga innan leken då de försöker äta upp sig inför den tuffa ansträngning som leken ofta medför och andra fiskarter slutar nästan att äta helt. Det finns många exempel på olika beteendeförändringar hos lekfisk och i princip alla fiskarter ändrar sitt vardagsbeteende på något sätt före, under och efter själva leken, något som ibland också gör dem extra sårbara och påverkbara för yttre störningar. Det kan tyckas konstigt, men beteendeförändringarna är något som fisken utvecklat under årtusenden i syfte att ge sin avkomma de allra bästa förutsättningar för att födas och utvecklas och det är något som sportfiskare förhoppningsvis kan lära sig att förstå och förhålla sig till på ett naturligt och omsorgsfullt sätt.
Genom att på olika sätt fiska på lokala täta och samlade bestånd av lekande fisk, tex lekmogen torsk på senvintern, gäddor på våren och gös på försommaren mfl, så kan i vissa fall oddsen för att få riktigt mycket och/eller rekordstor fisk förbättras (extravikten som romen utgör kan vara flera kilo). Att fiska på platser där tex gösen har sin lek under försommaren gör det möjligt att fånga rekordmycket stor fisk på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt. men det finns förstås en stor hake i sammanhanget och det är givetvis att leken riskerar att mer eller mindre störas och till och med förstöras med oöverskådliga konsekvenser för det lokala fiskbeståndet, speciellt om fisket riktar sig mot de allra största fiskarna av sin art och som bär på de bästa generna och den mesta rommen. Det är inte speciellt svårt att räkna ut att en fångad fisk som fullständigt dräneras på energi i en lång och hårt kamp med en sportfiskare i anslutning till leken, inte direkt förbättrar sina odds och möjligheter till en framgångsrik fortplantning. Även om en fisk återutsätts och bevisligen överlever en sådan drabbning utan större men, så återstår det faktum att det finns väldigt lite kunskap om i vilken omfattning fiskens lek- och fortplantningsförmåga kan påverkas. Vad man däremot med säkerhet vet är att många fiskarter kan vara mycket känsliga under leken för olika andra typer av andra störningar än att bli fångade och återutsatta, tex kan en relativt liten förändring i vattentemperatur omintetgöra nästan ett helt års yngelbestånd av en fiskart i ett område. Intensiv båttrafik kan störa lekande fisk och grumla lekvattnet på ett sätt som påverkar rommens utveckling och ynglens fösta uppväxtperiod. Av alla befruktade romkorn hos en fisk blir ibland inte ens ett av flera tusen korn en vuxen fisk under naturligt varierande omständigheter och givetvis förbättras inte oddsen för överlevnad av olika andra små och/eller större störningar genom olika typer av mänsklig påverkan. Sker återkommande (årliga) störningar under en längre period inom ett lokalt område, ökar förstås risken ytterligare för att ett fiskbestånd kan skadas långsiktigt. Om du värnar sportfisket, fisken och dess miljö, var extra försiktig med fisket i anslutning till olika fiskars lekperioder. Att låta försiktighetsprincipen tala högre än jakten på rekordfiskar i just detta sportfiskesammanhang ger verkligen respekt.

   81. Använd naturliga beten

Plaster, giftiga metaller och legeringar, giftiga färger och skumma kemiska doftämnen finns det gott om i beten som säljs i stora mängder och som används flitigt av hundratusentals sportfiskare. Beten masstillverkas idag ofta i mer eller mindre fattiga länder med i praktiken utan eller med svag miljölagstiftning av lågt betalda arbetare och utan någon nämnvärd kontroll av varken tillverkningsprocessen eller de ämnen som finns i de material som betena tillverkas av. Fråga gärna någon säljare i en sportfiskebutik eller någon representant för en redskapsgrossist om de kan redogöra för eller skaffa fram någon relevant och hyfsat pålitlig dokumentation över vilka (miljöpåverkande) ämnen som används i deras produkter eller i produktionsprocessen. Det finns enstaka undantag (som antagligen bekräftar regeln), men bli inte förvånad om du möter en mer eller mindre stum eller mumlande butikssäljare/sportfiskeföretagare som mest ser ut som ett levande frågetecken (utropstecken) och/eller som börjar småsvamla om både det ena eller andra som inte är speciellt relevant för frågan i sammanhanget. Skulle du mot förmodan få några konkreta och faktamässiga svar, kontakta gärna Rekofiske.se och berätta om upplevelsen.

Levande beten är helt naturliga och sannolikt inte speciellt giftiga, de doftar som ett naturligt bete skall dofta (dvs som riktig mat för riktig fisk) och återförs till kretsloppet på ett naturligt sätt när de dör (tex genom att smältas ner i magen på en sportfiskare, en rovfisk, en mås eller bara genom att dö av ålderdom på helt naturligt sätt och därefter bli näring och energi åt andra organismer i det eviga naturliga kretsloppet), till skillnad från artificiella plastbaserade beten som ofta hamnar i käften på en fisk som sliter sig, smulas sönder av vågorna till små fragment, lagras ner i bottensedimenten på en sjö, förbränns eller bara hamnar som rent skräp någonstans i naturen eller på en tipp där de i bästa fall bara kommer att ligga still i en 500-600 år innan de brutits ner på naturlig väg (om de nu inte på något sätt samlas in och återvinns till något återanvändbart material igen). Visst, djurplågerifaktorn är förstås betydligt högre om man använder levande naturliga beten istället för artificiella vilket man som etisk sportfiskare givetvis bör ta hänsyn till, men ur miljösynpunkt är naturligt naturligt(vis) oslagbart.

   82. Anpassa ditt fiske efter årstid och andra bäst lämpade förusättningar

Att tex flugfiska på vintern i ett land som Sverige (liksom isfiske på sommaren) kan av helt naturliga skäl vara rätt besvärligt. Som inbiten flugfiskare och/eller annan typ av fiskare, kan det ibland därför vara lockande att sätta sig på ett plan och flyga till andra breddgrader där förutsättningarna för fisket är bättre, men omtanken om fisken och fiskens livsmiljö far förstås ofta all världens väg där uppe på +10 000 meters höjd över havet. Att anpassa sportfisket efter årstidsvariationerna och deras olika lokala förutsättningar för fiske på olika sätt är förstås ett alldeles utmärkt sätt att värna naturmiljön. Allt har sin tid och otid, så varför skulle inte även sportfisket ha det? Anpassa ditt fiske på ett sätt efter när förutsättningarna för fisket är som bäst, effektivast och resurssnålast. När det tex är vinter, pimpla eller meta från isen i en närliggande sjö och planera inför sommarhalvårets fiske istället, gör service på din utrustning, knyt dina flugor och tillverka dina beten, läs på och förkovra dig, ta dig tid att tänka fiske både lite bredare och djupare och inte minst, våga lyfta blicken mot andra områden inom sportfisket som du tidigare inte varit intresserad av eller speciellt engagerad i, kanske tex miljö- och fiskevården.
Krångla inte till det, sportfiska utifrån de naturliga förutsättningarna du har där du bor.

   83. Miljötrimma din båt

Om du har båt så förlänger ett ordentligt underhåll livslängden på den markant och minskar därmed den totala resursförbrukningen för ditt båtanvändande. Laga, städa, tvätta (med miljövänliga tvättmedel) och vaxa din båt med jämna mellanrum, men glöm inte bort att samla in och på rätt sätt hantera färgrester och miljöfarligt material som kan blir över vid underhållet. Rätt inställda trimplan är något som också påtagligt kan minsta vattenmotståndet för en motorbåt och ännu ett bra sätt att minska båtlivets totala energiförbrukning och miljöpåverkan…och det finns fler.

   84. Miljötrimma dina motorer

Om du har båt eller andra motortransportmedel så förlänger ett ordentligt underhåll av dina motorer dess livslängd markant, förutom att bränsle- och oljeförbrukningen blir mindre. Gör service enligt serviceboken, använd rätt delar/reservdelar och rätt inställningar, använd miljöolja vid oljeinblandning och för växelhusen och gör din motor ren med jämna mellanrum. Glöm inte heller bort att samla in och på rätt sätt hantera oljerester och annat miljöfarligt avfall som kan bli över vid underhållet OCH givetvis så kör du inte gamla tvåtaktsmotorer på vanlig fulbensin och gammal lortig motorolja nu när det finns fullgoda miljövänligare alternativ (som alkylatbensin och specialanpassade miljöoljor).

   85. Använd elmotor

Den miljösmarte sportfiskaren som av olika anledningar inte vill, kan eller har kraft att ro eller paddla sin fiskefarkost kan med fördel använda en elmotor istället för en traditionell fossilbränsledriven båtmotor (och/eller som ett komplement till andra motorer). Elmotorer är numera ganska billiga i inköp, driftsnåla, driftsäkra, tysta och förstås avgasfria, mao både energieffektiva och även på andra sätt miljövänliga. Elmotorer för sportfiske tillhör definitivt framtiden, satsa på en elmotor så får du 3 x miljönytta i en och samma investering.

   86. Tanka din båtmotor med alkylatbensin

Alkylatbensin är betydligt bättre ur hälso- och miljösynpunkt jämfört med vanlig bensin då denna genererar en klart mindre andel giftiga och negativt miljöpåverkande ämnen. Köper man alkylatbensinen direkt ur pump så är prisskillnaden inte heller så stor jämfört med de gamla vanliga och smutsigare bränslealternativen. Alkylatbensin finns idag för alla typer av bensinmotorer med eller utan oljeblandning. Ur klimatsynpunkt är det dock ingen större skillnad mellan alkylat och vanlig bensin.

   87. Släpa mindre

Att ha en båt på släp ger sportfiskaren ofta en rätt stor flexibilitet i valet av fiskevatten i jämförelse med att ha båten parkerad vid någon brygga. Ett bilburet släpfiske har definitivt sina fördelar, MEN det har också en del påtagligt miljöpåverkande nackdelar. Ett rörligt trailerfiske genererar ofta (men inte alltid) en större resursförbrukning och negativ miljöpåverkan än vad ett mer stationärt fiske gör. Trailerfisket har också en tendens till att förminska sportfiskarens ansvarskänsla för fiskresursen eftersom fisket oftare sker mer eller mindre sker på distans från de egna hemmanära fiskevattnen (”it´s not my own backyard”). Att släpa mindre är därför ofta att göra natur och fisken en miljötjänst.

Samma sak gäller i princip också förstås när det gäller att släpa mindre sportfiskeutrustning. Det är med prylar som med söt och fet mat som gjort att det satt sig ett antal extra kilon runt midjan: det upplevs som väldigt jobbigt att börja dra ner på, men när det väl är gjort så känns kroppen, knoppen och livet bara lättare och bättre (och man vill absolut inte ha det tillbaka, även om det ibland är lättare sagt än gjort).

   88. Sälj eller skänk bort din begagnade fiskeutrustning

Om du mot förmodan skulle tröttna en smula på att sportfiska och/eller inser att du faktiskt varken använder eller behöver ett halvt ton med fiskeprylar för att känna dig väl rustad, sälj dem så de kan komma dig och andra till nytta och varför inte för ett gott ändamål som tex fiske- och miljövård, eller skänk bara bort dem till någon sportfiskeintresserad ungdom som kanske inte har råd med egna prylar. Att göra både fiskens miljö och någon annan sportfiskare glad på en och samma gång är ALDRÌG fel.

   89. Drick ur sjön

Väldigt många svenska vattendrag har en i internationella sammanhang unikt bra vattenkvalitet och går rätt ofta utmärkt att dricka rakt ur sjön eller ån utan omsvep (och detta gäller inte bara uppe på kalfjället). Att köpa och släpa med sig massa läsk, öl, vin och andra drycker på flaska/burk ut på sina fisketurer är förstås fullständigt onödigt ur ett vätskedepåperspektiv (och vatten på PET-flaska måste vara en av de onödigaste idéerna som någon någonsin lyckats sälja in i ett vattenrikt land som Sverige). Var naturlig och drick den mest naturliga av alla drycker dvs helt vanligt vatten, oavsett om det kommer från kranen, kallkällan, jokken eller en av många Svenska sjöar med utmärkt vattenkvalitet. Bara att praktiskt göra det när tillfälle ges skapar insikt om hur viktigt det är att ”kunna” göra det och att praktiskt försöka värna denna internationellt rätt unika möjlighet även inför framtiden.

   90. Lär av historien

Tro inte på alla fiskehistorier som du hör men lär så mycket som möjligt av ”fiskehistorien”, inte bara när det gäller dina lokala hemmavatten utan även när det handlar om andra Svenska fiskevatten.
En grundläggande orsak till utarmningen av naturmiljön och fiskevattnen är att folk i allmänhet ofta verkar ha svårt för och är rätt ointresserade av att lära sig av historien. Att inte lära sig av historiska framgångar och misslyckanden bäddar för att många nya bra möjligheter går förlorade och att gamla misstag återupprepas gång på gång (och att olika destruktiva seder och bruk cementeras och bevaras). Människan är mycket anpassningsbar och har en unik förmåga att faktiskt kunna förändra sina egna preferenser och sitt förhållningssätt till en föränderlig omvärld när nya eller förändrade förutsättningar uppstår. Rätt använd är denna förmåga en kraftfullt verktyg för positiv förändring, fel använd bäddar den för stora framtida problem, detta gäller inte minst på miljö- och fiskevårdsområdet.

En orsak till att många människor inte lär sig speciellt mycket av olika historiska misstag (eller framgångar) är att de över tiden mer eller mindre omedvetet förändrar och/eller förskjuter sina preferenser i takt med att deras omvärld förändras. Detta fenomen brukar kallas ”shifting baselines” (som på Svenska ungefär kan översättas med ”förändrade grundpreferenser över tiden”). När grundpreferenserna för vad som kan sägas utgöra ett ”normaltillstånd” (faktiskt eller önskvärt börläge) förändras över tiden, blir det väldigt svårt eller direkt omöjligt att göra relevanta jämförelser mellan hur något faktiskt såg ut igår i jämförelse med idag och i morgon. Även sportfiskare betraktar ofta det tillstånd i sin omvärld som sammanfaller med deras egen livstid och erfarenhet som det "naturliga" och normala och blir därför mer eller mindre blinda för både negativa och positiva förändringar i utvecklingen av tillståndet för miljön och fisket. Vad som tex anses som ett ”bra” (eller dåligt) fiske idag blir i detta fall inte i första hand en jämförelse mellan hur fiskelyckan faktiskt ser ut idag jämfört med någon annan historiskt tidpunkt som fungerar som ett riktmärke för ett normal- eller börläge i kvantitativa mått mätt, utan hur den enskilde fiskaren utifrån sina egna erfarenheter ”upplever” det. Svaret på vad som upplevs som ett ”bra” gäddfiske kan då tex mer bero på vilken generation fiskare man frågar, än på hur många och stora gäddor som faktiskt fångas vid olika tidpunkter med jämförbar utrustning och ansträngning.

Utan historisk kunskap och fakta om miljön, fiskbestånden och fisket då och nu så finns den uppenbara risken att man ständigt ”vänjer sig” vid en över tiden långsamt pågående utarmning av fisket, fisken och dess livsmiljö och naturresurserna i allmänhet (eller blir lika blind för olika positiva förändringar i fisket som faktiskt sker på vissa områden). Utan lärdom från gamla fiskehistorier, bilder, statistik och annan information om fisket och miljötillståndet förr i tiden har nya generationernas sportfiskare inget att jämföra med och får därför heller ingen större möjlighet att skapa sig en bild av vad som ur ett historiskt perspektiv kan vara ett ”normalt” naturligt och hållbart normaltillstånd när det gäller fisket (inte minst ur ett ekologiskt perspektiv). Låt uttrycket ”Det man lär sig av historien, är att man inget lär sig av historien” gå till historien. Man lär sig visst av fiskehistorien, man lär sig massvis om man bara vill och denna kunskap kan man använda både till att bli en bättre sportfiskare och en miljö- och fiskevårdare.

   91. Droppa yrkesfiskementaliteten!

Är du en sportfiskare eller en näringsidkare inom sportfiskebranschen som tänker som en gammal industriell yrkesfiskare, dvs en som anser att det är klokt att ständigt ”växa” och gång på gång investerar i allt mer, fler och effektivare fiskeredskap till en ständigt stigande kostnad (i form av pengar, tid och arbete) och som inte ser några problem med att resa allt längre och längre bort till avlägsna fiskevatten för att fånga lika mycket (stor) eller ännu mer (större) fisk i syfte att hela tiden uppnå högre och högre avkastning på sina satsade resurser i form av ständigt allt fler och häftigare sportfiskeupplevelser och/eller för allt högre vinster i reda pengar?
Bara släpp den föråldrade "yrkesfiskementaliteten" så fort det bara går. Är det något som sportfiskarna och sportfiskenäringen kan lära av yrkesfiskenäringen och deras katastrofala historiska misstag, så är det att om man ständigt eftersträvar att (snabbt) fånga allt större och mer fisk genom att resa allt längre från hemmavattnen och spendera allt mer och mer tid och pengar på utrustning, större utrustning och mer avancerad utrustning så svider det inte bara rejält i plånboken, går det sannolikt på sikt helt åt skogen med både fisken, fisket, fiskens miljö och större delen nästan hela näringen.

   92. Ät din egen fisk

Ät din egen fisk (som du självklart fångat i ett fiskevatten med långsiktigt hållbara naturliga bestånd) och undvik att köpa processad fisk i butik eller fisk som du inte med stor säkerhet vet var den kommer ifrån. All fisk utan en seriös miljömärkning skall helst inte köpas och se upp för de mer eller mindre grönmålade kravmärkningar och certifieringar som olika branschorgan i en hast brukar försöka krysta fram när deras överutnyttjande av olika naturresurserna når offentlighetens medvetande.

   93. Håll dig uppdaterad

Se till att hålla dig uppdaterad om vad som händer på miljö- och fiskevårdsområdena och läs regelbundet olika tidskrifter som publiceras i olika miljö- och fiskevårdsnyheter. Ta del av ny miljö- och fiskevårdslitteratur allt eftersom de släpps på marknaden eller till biblioteken. Prenumerera på miljönyhetsbrev på nätet och uppdatera dig med ny information från olika miljö- och fiskevårdsrelaterade sidor på internet och diverse internetbaserade miljöforum. Missa inte heller de miljöprogram på tv eller radio som sänds regelbundet i olika kanaler eller som Pod.
Ibland går utvecklingen mycket snabbt framåt och har man inte en grundläggande kännedom och kunskap om vad som händer och sker på miljö- och fiskevårdsområdet finns alltid risken att man själv eller andra påverkar fisken, fisket och fiskens livsmiljö (och som sportfiskare därmed också sig själv) på ett negativt sätt helt i onödan.

   94. Hyckla lagom

Frågan är ”vad är det som nästan alla sportfiskare vill ha, men väldigt få själva vill ta?”. ”Ett ansvar för miljö- och fiskevården…eller är det kanske ett väldigt felaktigt och orättvist påstående?

Alla vill ha en ren och fin naturmiljö, finfina fiskevatten och massor av fisk, men hur stor andel av alla sportfiskare är egentligen själva speciellt intresserade av, deltar i och tar ansvar för miljö- och fiskevården i praktiken i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart fiske för en allmänhet? Knappast speciellt många, så hyckla lagom när du i rollen som sportfiskare predikar miljö- och fiskevårdsansvar för andra intressenter till vatten- och fiskresursen, för vad har du själv på fötterna? Glöm inte att själv visa andra vägen genom dina egna goda och praktiska miljö- och fiskevårdsexempel. Riktig trovärdighet och respekt är inget någon får med automatik eller genom en mass snack, det är någon som oftast förtjänas genom långsiktigt och idogt hårt praktiskt arbete, .
Sportfiskarna är långt ifrån dåliga i jämförelse med allmänheten i fråga om miljöhänsyn (kanske till och med bland de minst dåliga), men vi kan definitivt bli bättre i att ta en roll som föregångare och föredöme på området. Det ställs dessutom alltid större krav på den som säger sig vilja leda andra på vägen än på de som mest bara står vid sidan och mest tittar på...konstigt nog? Detta gäller inte minst på miljö- och fiskevårdsområdet.

   95. Besök ett miljö- eller fiskevårdsseminarium

Besök olika miljö- eller fiskevårdsseminarium som myndigheter, Sveriges sportfiskares riksförbund, någon miljöorganisation eller andra miljöintresseorganisationer anordnar med jämna mellanrum för allmänheten. Seminarium är utmärkta tillfällen att både vidareutbilda sig inom miljö- och fiskevårdsområdet och knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter (både med riktiga proffs och glada amatörer).

   96. Arrangera en städdag

Ta initiativ till en städdag i din sportfiskeklubb eller ta med dina fiskepolare ut till ditt närbelägna fiskevatten och städa stränderna från lite skräp (och det går förstås utmärkt att ta med sig ett spö och prova att fiske på lite intressanta ställen samtidigt). Försök även att få andra att ställa upp tex genom ett samarbete med andra föreningar/organisationer eller miljöförvaltningen i din kommun. Förutom den direkta miljönyttan som blir resultatet av aktiviteten kan säkert en och annan deltagare också få sig en riktig (miljö) tankeställare. Hur kan det komma sig att det fortfarande finns så mycket skräp längs våra stränder och varför i hela fridens namn är en del av skräpet ofta sportfiskerelaterat?

   97. Campa rätt

Många sportfiskare övernattar gärna och med fördel i anslutning till sina fiskeplatser, men tänk efter hur när du gör det, för att minska det lokala slitaget på naturmiljön.
Hugg inte ner träd, flytta sten och en gräv massa gropar eller på andra sätt påtagligt förändra och påverka närmiljön.
Återanvänd gärna bra etablerade tältplatser, men gör det inte så ofta att de riskerar att drabbas av förslitning och skador som inte naturen själv klarar av att läka ut under överskådlig tid (inte minst i fjällmiljö).
Ta hand om ditt skräp och gräv ner ditt träck på behörigt avstånd från tältplatsen så efterkommande sportfiskare inte tvingas kryssa mellan den ena gödselhögen efter den andra på väg till och från tältet (i en svärm av flugor).
Värna den unika Svenska allemansrätten och lämna inte mer än små lätta fotavtryck efter dig på campingplatsen.

   98. Pissa inte i vattnet

Allt fler fiskevatten i Sverige har de senaste 30-40 åren tiden blivit allt mer övergödda vilket har ökat tillväxten av vattenväxter och växtplankton och som i sin tur kan leda till ökad risk för akut syrebrist och en utarmning av ekosystemen (i värsta fall allmän fiskdöd). Bidra inte till övergödningen av fiskevatten genom att i onödan sprida gödande ämnen till sjöar och vattendrag, tex i form av läckage av avloppsvatten, förbränning av drivmedel, överdosering av mark- och trädgårds gödsling mm. Pissa inte ens i vattnet när du är ute och fiskar, ta istället några minuters break i fisket och uträtta dina behov en bit inåt land.
”Många bäckar små, blir till slut en stor och övergödd å” och denne mynnar alltid förr eller senare ut i ett algblommande hav eller en (Öster) sjö. Tänk gärna på det... 

   99. "Fiska" inte på Internet hela dagarna, fiske IRL och IRN

Sannolikt fördriver väldigt många Svenska sportfiskare betydligt mer tid på olika Internetsidor än de miljö- och fiskevårdar sina fiskevatten, ja till och med kanske i vissa fall mer än de sportfiskar "på riktigt" ute på fältet. Kanske är det bättra att helt enkelt packa ner sin (miljövänliga) sportfiskeutrustning i sitt (miljövänliga) transportmedel och ta sig ut i naturen till sina fiskevatten, sportfiska (miljövänligt & hållbart), fiske- och miljövårda och skapa bättre förutsättningar för ett framtida hållbart fiske, bara stressa av, andas luft och ha det jäkligt kul och skönt…för det är väl liksom en del av hela den där sportfiskegrejen går ut på egentligen?
Internet är ett utmärkt redskap för att söka information, skaffa kunskap och hålla kontakten med sportfiskare och andra så missa inte den möjligheten som nätet ger att roa och förkovra dig i fisket och fiske- & miljövården, men låt inte Internet och den digitala världen bli ett hinder för att leva och uppleva det riktiga och viktiga (fiske) livet. Ingen sportfiskare har någonsin på ålderns höst klagat på att de fiskat eller miljö- och fiskevårdat sina fiskevatten för mycket IRL (in real live) och IRN (in real nature).


   100. Googla miljön

Det finns massor av allmänna miljötips som är bra att känna till för den miljömedvetne sportfiskaren, även om de kanske inte har en uppenbar och direkt koppling till sportfisket. Det är bara att Googla för att lära sig mer om hur det är möjligt att försöka bidra till en mer långsiktig hållbar ekologisk utveckling. Sök bara på några nyckelord som "miljö", "hållbarhet", "giftfri", "ekologisk", "miljömedvetenhet", "hälsa" i kombination med nästan vad som helst så kommer du att stöta på massor av miljöförbättrande tips, allt från tips om bra och dålig mat, solkrämer, energislag, kemikalier, mediciner, plaster och mycket mer.

 

   101. Sprid den här länken www.rekofiske.se till andra sportfiskare

Sprid den här länken http://www.rekofiske.se/miljo_tips.php till så många andra sportfiskare som möjligt. Tillsammans kan sportfiskarna göra stor skillnad för fisken, fiskevatten och miljön i allmänhet. Vilka kan annars vara bättre lämpade att driva utvecklingen av den Svenska miljö- och fiskevården?


Har du fler miljötips för sportfiskare, maila gärna dina tips till info@rekofiske.se så de kan publiceras på denna sida som en inspiration till andra.

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-18