Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Miljövård

Miljövården är extremt viktig och sannolikt oumbärlig för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd. Med begreppet miljövård brukar normalt sett avses en allmän form av omsorg om naturen och människan sett ur ett ekologiskt perspektiv. Miljövårdens uppgift är alltså att se till att vi människor och vår livsmiljö mår bra och utvecklas i en ekologiskt hållbar riktning.
Miljövården kan uppdelas i reaktiva och proaktiva åtgärder, dvs åtgärder som vidtas i syfte att försöka reparera en konstaterad miljöskada, respektive åtgärder som vidtas för att förebygga framtida miljöskador. Miljövård kan bedrivas av vem som helst, i princip när som helst, på en mängd olika sätt och i olika sammanhang (i egen regi eller inom ramen för någon organisation). ”Alla” kan faktiskt bedriva miljövård.

Stora delar av det Svenska sportfisket är idag mer eller mindre beroende av olika miljöfrämjande åtgärder (inte minst akuta fiskevårdsåtgärder). Utan en mängd olika miljövårdande aktiviteter skulle sportfisket i väldigt många vattendrag försämras drastiskt och/eller riskera att kollapsa på sikt. För en Rekorderligt ekologisk sportfiskare är det därför en självklarhet att inneha goda grundläggande miljövårdskunskaper och att aktivt försöka värna den Svenska naturmiljön. Bra miljövårdskunskaper skapar en betydligt bättre förståelse för hur oerhört viktig en naturlig och livskraftig miljö är för fiskens livsbetingelser och för ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd. Bra miljövårdskunskaper ger också en perfekt grund att stå på för den som är intresserad av och/eller vill börja engagera sig inom området Fiskevård.

Sajten Rekofiske.se har som målsättning att förmedla grundläggande kunskaper på miljövårdsområdet till sportfiskare och andra som har intresse av ett långsiktigt hållbart sportfiske och hållbar förvaltning av den Svenska fiskresursen. Miljövetenskapen är en relativt ung och mycket komplex vetenskap. En av de största utmaningarna inom miljövetenskapen är att den är tvärvetenskaplig och omfattar naturvetenskapliga ämnen som kemi, fysik, biologi, ekologi, geologi mfl, och samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomi, politik psykologi, sociologi, juridik mfl. Den som besitter goda miljökunskaper har därför en mycket bred kunskapsbas som dessutom är fördelad på ett flertal olika ämnesområden. Dessutom krävs förmågan att hantera olika frågeställningar och problem ur både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. 

Området miljövård är alldeles för komplext och omfattande för att presenteras i någon större detalj på denna sajt som mest fokuserar på områdets grunder. Det finns dock en mängd olika sätt för en sportfiskare att skaffa sig de miljövårdskunskaper som krävs för att utöva ett Rekofiske. Det finns massor av miljövårdslitteratur online och på biblioteken, det finns massor av miljöfilmer och en mängd olika typer av specialiserade kortare och längre miljövårdsutbildningar som lämpar sig väl för den miljövårdsintresserade sportfiskaren att förkovra sig med.

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29