Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

Nackdelar med Catch and Release


Catch & Release (C&R) dvs återutsättning av fisk "är" en mycket bra miljö- och fiskevårdsfrämjande åtgärd som skapar stora positiva fördelar och möjligheter för sportfisket och sportfiskarna, men det kan också finnas en del presumtiva nackdelar som gör att återutsättning av sportfisk inte alltid bör betraktas som regel och princip. C&R bör givetvis på samma sätt som med andra fiskevårdsmetoder användas med eftertanke vid rätt tillfällen och med viss försiktighet utifrån sunt förnuft (ibland i större omfattning och ibland i mindre eller i vissa fall kanske inte alls).
Nedan presenteras några möjliga nackdelar med att nyttja C&R och som kan ha negativ påverkan på fisken och/eller sportfisket i dess helhet:

C&R kan av allmänheten uppfattas som ett systematiskt, oetiskt och onödigt hänsynslöst sätt att plåga djur för nöjes skull  
Allt sportfiske medför oundvikligen ett visst lidande för fisken och ett överutnyttjande av C&R ökar givetvis omfattningen av det djurplågeri som sportfiske tyvärr alltid för med sig. Djurrättsaktivister och andra som är mer eller mindre intresserade av djurens rättigheter, har med rätta en viss poäng i att den som sportfiskar medvetet plågas djur för nöjes skull. Tillkomsten och den allt större utbredningen av C&R i sportfiskekretsar kan därför uppfattas som ett direkt och medvetet systematiskt nöjesplågeri, inte bara i allmänhet utan dessutom av kanske samma fiskindivid gång på gång. Även om själva återutsättningen sker med största möjliga omsorg så är förstås ett sådant återupprepat lidande för fisken svårt att moraliskt både förklara och försvara, sker dessutom fisket och återutsättningen på fisk som är sällsynt, direkt hotad eller mitt i leken som är den kanske viktigaste och mest känsliga perioden i fiskens liv, ja då är det förstås inte speciellt svårt att förstå kritiken eller tom vreden hos de som anser sig försöka värna djurens rätt till ett drägligt liv.
Djurrättsfrågor är ett område som växt sig allt starkare och starkare i Sverige i modern tid och i andra västeuropeiska länder både inom och utanför EU de senaste decenierna. I takt med att allt mer forskning verkar påvisa att även fisk kan lida fysiskt och psykiskt av dålig behandling (något som historiskt mest har avfärdats med argumentet att fiskar är outvecklade varelser som inte känner "smärta" på samma sätt som andra djur), så har även "fiskens rätt" allt mer hamnat i fokus i djurrättsdebatten. Legitimiteten i att återutsätta fisk som är fångad för nöjes skull, mao sportfiske med C&R, är idag ett område som faktiskt diskuteras och debatteras politiskt, inte enbart på låg lokal nivå bland enstaka personligt djuretiskt drivna personer utan även regionalt och nationellt och inte bara i Sverige utan även internationellt och på EU nivå. Förbud mot C&R skall ha införts i vissa delrepubliker i Tyskland och i ett fall har det faktiskt skett i ett helt land, i Schweitz där det för något år sedan infördes ett förbud mot återutsättning av fisk i samband med sportfiske. Ett överutnyttjande av C&R av för allmänheten fel orsaker kan kanske även i Sverige på sikt leda till införanden av ett återutsättningsförbud och/eller någon annan djuretiskt motiverad reglering av återutsättning av sportfisk, något som i så fall säkert skulle få rätt långt gående negativa konsekvenser för fiskevården och utövandet av det Svenska sportfisket.

C&R som "religion" kan skapa problem för sportfiskets framtida utveckling.
C&R har de senaste 15-20 åren blivit en enormt populär fiske- och miljövårdsmetod, den är ofta mycket effektiv, lätt att förstå, gratis och kräver väldigt lite jobb och personlig uppoffring av fiskaren själv. Sannolikt har dess popularitet också påverkats mycket av att metoden marknadsförts hårt av sportfiskemedia och många sportfiskeprofiler. Återutsättning har dock aldrig varit någon naturlig och vanligt förekommande företeelse i mänsklighetens mångtusenåriga fiskehistoria utan är ett rätt nytt fenomen som inte alltid går hand i hand med gamla seder och traditioner när det gäller fiske, något som ibland fortfarande leder till konflikter mellan fiskare som förespråkar den "gamla" sättet att (sport) fiska där det är helt naturligt att ta upp fisk och det "nya" sportfisket där återutsättning av fångad fisk ofta är mer eller mindre kutym (det går också att se en del skiljelinjer i fråga om återutsättningens status och utövande mellan sportfiskare i olika länder och landsändar inom Sverige och mellan olika typer av sportfiskeutövare). Med tiden har C&R för vissa sportfiskare nästan fått en status likt en religion där det inom vissa kretsar av bokstavs- och rättstrogna återutsättare i det närmaste ses som en direkt kränkning mot fisken och sportfisket (och möjligen mot dem själva) att ta upp en enda fisk, oavsett vilka yttre omständigheter och förutsättningar som råder för fisket i det aktuella fiskevattnet. Återutsättningen i sig själv verkar ha blivit ett alldeles eget mål med fisket, en sorts livsstil, en sorts dyrkad ideologi som inte skall ifrågasättas utan helst också spridas vidare till de ännu icke- eller inte tillräckligt frälsta. "Det finns bara en fiske- och miljövårdsmetod och det är C&R"...nej givetvis inte, återutsättningen är varken gud eller en enfaldig och okränbarkbar religon, det är bara "en" i en mångfald av viktiga miljö- och fiskevårdsmetoder som man vetenskapligt och rent praktiskt bör förhålla sig till beroende på hur förutsättningarna för fiskbiotopen och fisket ser ut i olika typer av fiskevatten.

 C&R kan bidra till ny långsiktigt ohållbar överexploatering av fiskresursen och naturmiljön.
C&R skapar fantastiska möjligheter för mer sportfiske för fler sportfiskare utan att fiskresursen riskerar att ta slut lika snabbt, därmed skapas också betydligt bättre förutsättningar för en mer utvecklad och expanderande sport och kommersiell näring. Återutsättning skapar helt enkelt bättre förutsättningar för fler att fiska och en större ekonomiskt tillväxt i sportfiskebranschen. Därför är det heller inte konstigt att C&R nästan ovillkorligt ständigt prisas och lovordas inom stora delar av sportfiskegemenskapen och inte minst av kommersiella intressenter, MEN återutsättningen i sig garanterar inte varken någon kontinuerlig ekonomisk långsiktig tillväxt i branschen, något långsiktigt hållbart sportfiske eller några fiskevatten i ekologisk balans.
En ekonomisk expansion/tillväxt som enbart baseras på tillgången av mer sportfisk genom återutsättning (och/eller utplanteringar) kommer bara lyckas med att flytta fram gränsen för vad som är kommersiellt/ekonomiskt möjligt, samtidigt som den riskerar att långsiktigt förvärra gamla eller skapa nya problem för fisken och fisket (vilket gör att även den kortsiktiga vinsten med att nyttja C&R ur en kommersiell aspekt riskerar att med tiden rinna ur sanden). Ökad (ekonomisk) aktivitet i en bransch måste på sikt alltid ske i takt med och med hänsyn till vad som är miljömässigt och ekologiskt långsiktigt hållbart i stort, annars är risken för en fortsatt traditionell överkonsumtion och överkommersialisering (fortsatt ohållbar ekonomisk tillväxt) inom fisket uppenbar. Utan en sådan samtidigt utveckling och hänsyn i tillräckligt stor omfattning kommer sportfiskegemenskapen i stort att driva på och öka sin förbrukning av olika ändliga (natur) resurser. Resultatet blir att gränsen för vad som är kortsiktigt ekonomiskt möjligt flyttas fram en liten bit till medan resursförbrukningen och förslitningen på miljön ändå riskerar att fortsätta, något som i sin tur leder till att möjligheterna för en långsiktig hållbar utveckling av fisket/sportfiskebranschen även den minskar över tiden.
Desto fler som fiskar desto oftare, även i de fall där en bra återutsättning lyckas säkerställa mängden fisk på en ekologiskt hållbar nivå i ett fiskevatten, desto större riskerar den negativa påverkan på fiskens miljö ändå att bli om inte de miljörelaterade ekologiskt betingade förutsättningarna också anpassas till verkligheten i tillräcklig stor omfattning. En ökad mängd sportfiske och antal sportfiskare kan även skapa hållbarhetsproblem på andra områden än det som bara handlar om mängden fisk i ett fiskevatten, det gäller tex de problem som kan uppstå pga olika sociala/kulturella och praktiska intressekonflikter (med osämja och olika påtvingade regleringar som följd, tex stängda fiskevatten och C&R förbud) eller ett ökande antal transporter och/eller en tilltagande allmän materialförbrukning och andra faktorer som ökar den totala belastningen på den fysiska och sociala miljön i och utanför fiskevattnens närområde. En kommersiell sportfiskeverksamhet liksom deras kunders fiskeaktiviteter måste därför även utveckla sin hållbarhet i stort för att verksamheten och fisket skall kunna bli långsiktigt hållbart på riktigt.
Att eftersträva ekonomiskt tillväxt enbart baserat på C&R riskerar av helt naturliga skäl att inte fungera i längden. Använd C&R som ett medel för att bygga en långsiktigt ekologiskt, socialt/kulturellt och ekonomiskt långsiktigt hållbar fiske och kommersiella fiskeverksamheter "tillsammans" med andra viktiga miljö- och fiskevårdsåtgärder som en investering för framtiden, inte bara som ett "quick fix" för att möjliggöra en onaturligt snabb ekonomisk expansion och/eller annan typ av vinstmaximering baserad på ett traditionellt kortsiktig tänkande, där naturmiljön och framtida generationer alltid i slutändan brukar få ta smällen i form av minskade val och möjligheter i (fiske) livet.

C&R som överutnyttjas eller används på fel sätt och i fel sammanhang kan faktiskt skada den ekologiska balansen i ett  fiskekosystem och/eller försena en återhämtning för ett system som befinner sig i ekologisk obalans
Många sportfiskare använder sig idag ofta av C&R rent slentrianmässigt utan närmare tanke på hur återutsättningen kan påverka den lokala ekologiska balansen i ett fiskebestånd, inom en art eller mellan fiskarter (och andra växter och djur i ett vattendrag). Inte sällan sker återutsättningen också inkonsekvent mellan fiskare och olika fiskarter i samma fiskevatten liksom ibland mellan olika storlekar av samma fiskart, något som kan förväntas ha en negativ påverkan på en fiskbiotop i ett fiskevatten med högt fisketryck.

För lite återutsättning av stor fisk (av just en eller av flera olika fiskarter) kan resultera i en betydande genetisk utarmning och därmed en dålig tillväxt av fisk inom en viss fiskart eller i stora delar av ett lokalt fisksamhälle. Likaså kan en allt för stor återutsättning av liten och framförallt mellanstor fisk (eller av en viss eller vissa fiskarter i ett vattendrag) resultera i dålig tillväxt inom en art eller i andra delar av fiskbiotopen, då intern- och extern konkurren om bytesfisken i ett vattendrag skulle kunna påverkas på ett negativt sätt.  Ett nyttjande av C&R som sker utan att hänsyn tas till lokala ekologiska förutsättningar kan i vissa fall istället för att stärka en arts eller fiskbiotops livskraft, riskera att rubba den ekologiska balansen. Ett exempel på detta är när det går "mode" i ett fiske av en viss art i ett fiskevatten, tex när gös fångas och återutsätts till 99% " samtidigt som återutsättning av tex gädda, abborre och andra fiskarter i en lokal fiskbiotop inte alls sker i motsvarande omfattning. Ofta finns lokala regler och riktlinjer för någon eller enstaka fiskarter för ett fiskevatten, medan det saknas för andra fiskarter, det beror inte alltid på att de som administrerar fisket i ett vatten har en bra koll på den ekologiska statusen och beståndssammansättningen i fiskevattnet, utan istället för att de kanske vill prioritera den sorts fiske som "hajpas" och efterfrågas mest för tillfället. Har man som sportfiskare dålig koll på fisketrycket, uttaget av fisk och/eller den lokala fiskbiotopens ekologiska status, ta reda på så mycket fakta som möjligt om den lokala fiskbiotopen innan du fiskar, eller nyttja helt enkelt C&R på all fisk oavsett art eller storlek som en ren försiktighetsåtgärd i syfta att påverka fisksamhällets sammansättning så lite som möjligt.

Vissa fiskindivider (speciellt inom vissa fiskarter), som fångas och återutsätts upprepade gånger har en tendens till att bli allt mer försiktiga i sitt födosök i takt med att "krokvanan" stiger, rent teoretiskt skulle detta också kunna påverka fiskbeståndens naturliga tillväxtakt i ett "överåterutsättande" fiskevatten på ett negativt sätt. Allt som är gott kan även överutnyttjas och missbrukas på olika sätt och få negativa konsekvenser om omfattningen blir onormalt stor, C&R är inget undantag. En återutsättning som inte sker på ett hänsynsfullt sätt utifrån en rad olika aspekter och utifrån grunden om att fisket alltid bör ske på ett ”lokalt beståndsanpassat sätt” kan utan tvivel skapa olika onödiga problem för både fisken och sportfisket (även på områden som inte har direkt med själva fisket att göra).

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29