Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Rekofiskets regler

Principer och riktlinjer är skapade för att vara mer eller mindre tänjbara, men någonstans i praktiken finns alltid en gräns för när olika handlingar på miljö- och fiskevårdsområdet inte längre kan anses vara förenliga med den filosofi, vision, viljeyttring och/eller de mål som principerna och riktlinjerna är tänkta för och ämnade att understödja. För att inte trovärdigheten för Rekofiskets utövande inte skall riskera att undergrävas så behövs förutom riktlinjer och principer också en del fastställda regler. De regler som gäller inom Rekofisket är:

  • Undvik uttag av en lokal fiskresurs som inte med mycket stor sannolikhet kan anses vara inom gränsen för vad som är ekologiskt hållbart. Läs mer »
  • Följ nationella eller lokala regler och riktlinjer för sportfisket, tex i fråga om fiskekort, kvoter, minimimått, återutsättningsregler, fredning mm. Läs mer »
  • Skräpa inte ner eller på annat sätt påverka ett vattendrag eller dess närmiljö negativt. Läs mer »
  • Flytta inte olika typer av levande beten mellan fiskevatten pga risken för spridning av sjukdomar och parasiter. Läs mer »
  • Undvik att använda resurskrävande flygtransporter till olika fiskeplatser. Läs mer »

En ”Rekofiskare” eftersträvar att kontinuerligt förbättra, miljöanpassa och utöva sitt sportfiske på ett långsiktigt hållbart sätt genom att följda dessa regler.

Rekofiskets förutsättningarUntitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29