Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Rekofiskets riktlinjer och principer

Rekofisket bygger i grunden på att sportfiskarna frivilligt eftersträvar att efterleva och följa ett antal riktlinjer och etablerade principer inom miljöområdet, som bla finns angivna i Miljöbalken och de Svenska miljömålen. Syftet med principerna är inte att sportfiskarna skall uppnå en viss grad av miljöansvar inom en viss tid eller vid en angiven tidpunkt. Inte heller att de omedelbart skall uppnå en fastställd miniminivå av miljöpåverkan och därmed kvalificera sig till någon exklusiv och exkluderande klubb eller grupp av sportfiskare. Syftet är att sportfiskarna långsiktigt och målmedvetet skall verka för ett så hållbart sportfiske som möjligt så snabbt det är praktiskt möjligt. Målsättningen med Rekofisket skulle kunna beskrivas som en nollvision för miljöförstöring och överutnyttjande av naturresurser inom sportfisket.
De viktigaste riktlinjerna och principerna som styr Rekofisket är:

  • Polluter Pays Principle (PPP) – att som sportfiskare alltid försöka efterleva PPP, dvs principen om att den som förorenar miljön också alltid skall försöka betala de miljökostnader som denne orsakar. Läs mer »
  • Försiktighetsprincipen – att som sportfiskare alltid försöka vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka miljöförstöring eller skada för fiskresursen så snart det finns anledning att anta att en sportfiskerelaterad aktivitet kan medföra skador på miljön eller vara en olägenhet för andra sportfiskare, människor, djur och natur.  Läs mer »
  • Närhetsprincipen – att som sportfiskare eftersträva att så ofta som möjligt välja lokala fiskevatten eller andra lokala resurser för att minimera sportfiskets miljöbelastning och eventuella skador på fiskresursen. Läs mer »
  • NO SUV-principen – att som sportfiskare alltid försöka undvika transportmedel som ur miljö- och fiskesynpunkt inte är speciellt smarta och/eller speciellt nödvändiga för att utöva en viss typ av sportfiske. Läs mer »
  • Principen om ”Best-practice” - att som sportfiskare efter egna förutsättningar och egen bästa förmåga, försöka nyttja olika resurser på ett sätt som effektivt minimerar påverkan och skadorna på den marina miljön och fiskresursen. Läs mer »
  • BAT-principen – att som sportfiskare alltid försöka välja den bästa och mest miljövänliga produkten och tekniken vid utövandet av en viss typ av sportfiske.  Läs mer »
  • Kretsloppsprincipen – att som sportfiskare alltid försöka ha ett kretsloppstänkande inom alla delar av sportfisket. Läs mer »

En ”Rekofiskare” eftersträvar alltså att kontinuerligt förbättra, miljöanpassa och utöva sitt sportfiske på ett långsiktigt hållbart sätt med utgångspunkt från dessa riktlinjer och principer.

Rekofiskets regler


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-17