Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipenär en mycket väl etablerad princip inom miljö- och hälsoskyddsområdet, bla finns principen inskriven i Miljöbalken (2Kap 3 §). Enkelt uttryckt kan man säga att försiktighetsprincipen i detta sammanhang kan beskrivas som att en sportfiskare alltid skall försöka vidta ”de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka” att naturmiljön och fiskresursen tillfogas skada. Principen innebär också att sportfiskaren skall försöka förhindra olika olägenheter som kan uppstå och drabba andra sportfiskare eller människor samt att i övrigt använda stor försiktighet i olika sammanhang där det finns risk för att ett långsiktigt hållbart sportfiske kan undergrävas.
Motsatsen till försiktighetsprincipen är "För-skitighetsprincipen". Enligt denna princip vidtas inga miljö- och fiskevårdande åtgärder förrän ett vattendrag är så överfiskat och/eller miljöskadat att problemen blivit direkt akuta (dvs att ett flertal människor upplever att de själva drabbas på ett konkret och kostsamt sätt). Enligt För-skitighetsprincipen agerar man inte i förebyggande syfte eller när det finns tecken på att olika problem för miljön eller fiskresursen är under uppsegling, man agerar först när det har "skitit sig på riktigt" och miljökatastrofen står för dörren (om man ens agerar över huvud taget).

Rent praktiskt kan efterlevnaden av försiktighetsprincipen bla betyda att en sportfiskare inte köper vilka prylar som helst utan att först värdera deras miljöpåverkan och att inte prova nya sportfiskemetoder utan att först ha utvärderat metoden ur ett ekologiskt-, miljö- och sportfiskeetiskt perspektiv.

Tillbaka

 

 


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29