Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Så skapas en Miljö- och fiskevårdspolicy/Rekofiskepolicy för ett sportfiskeföretag/sportfiskeorganisation

Det är inte speciellt svårt att skapa en egen förenklad Miljö- och fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy) för ett sportfiskeföretag/en sportfiskeorganisation utan att behöva genomgå något formaliserat program för miljöcertifiering eller miljödiplomering även om ett sådant starkt rekommenderas av Rekofiske.se, inte minst för ideella föreningar och sportfiskeklubbar (gärna i Studiefrämjandets regi).

En miljö- och fiskevårdspolicy kan förstås i praktiken nästan utformas hur som helst efter tycke,  smak och ambitionsnivå, MEN om den skall kunna fungera som ett verkningsfullt verktyg i företagets/föreningens miljö- och fiskevårdsarbete OCH dessutom uppfattas som seriös och trovärdig* av allmänheten och olika intressenter, så bör den uppfylla vissa normativa grundkrav.

För ett sportfiskeföretag eller en sportfiskeorganisation kan man säga att följande grundkrav bör gälla för framtagandet av en bra Rekofiskepolicy (kriterier som i grunden efterliknar de regler och riktlinjer som gäller för policys i de vanligaste miljöcertifierings- och miljödiplomeringskoncepten).

EXEMPELMALL: Under denna länk finns en enkel exempelmall för att skapa en miljö- och fiskevårdspolicy/Rekofiskepolicy för ett litet (påhittat) sportfiskeföretag.


Grundkraven för en Miljö- och fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy)

Grundkrav 1 – Ständiga miljöförbättringar

En bra miljö- och fiskevårdspolicy skall innehålla ett åtagande och en utfästelse om ständig förbättring på miljö- och fiskevårdsområdet och arbetet skall ske internt inom ramen för företags/organisationens egen verksamhet och bör även ske externt i samarbete med andra företag/organisationer/intressenter. Företaget/organisationen skall jobba både reaktivt och förebyggande med olika miljö- och fiskevårdsfrågor för på både lång och kort sikt försöka minska/minimera de typer av negativ miljöpåverkan som verksamheten genererar direkt och indirekt. Företaget/organisationen som ämnar skapa en policy skall därför upprätta, införa och underhålla rutiner för att:

 • identifiera Miljöförbättringsområden inkluderat olika fiskevårdsförbättringsområden där företagets/organisationens aktiviteter, produkter och tjänster har miljöpåverkan och som organisationen på olika sätt kan påverka.
  När detta görs skall företaget/organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling av nya och/eller förändrade aktiviteter, produkter eller tjänster. I praktiken betyder det att företaget/organisationen skall upprätta en levande arbetslista över olika Miljö- och fiskevårdsförbättringsområden som är kopplade till dess verksamhet.
 •  identifiera och upprätta en arbetslista med prioriterade Fokusområden för miljö- och fiskevårdsarbetet, mao de områden företaget/organisationen anser som allra viktigast att jobba med och kommer att lägga mest krut på. Företaget/organisationen skall hålla informationen dokumenterad och aktuell, dvs att arbetslistorna regelbundet skall revideras (förslagsvis varje år och/eller i samband med att det sker någon större förändring av verksamheten eller annat som kan påverka grundförutsättningarna för miljö- och fiskevårdsarbetet).
 • skapa, dokumentera, underhålla, ständigt förbättra och följa upp verksamhetens miljö- och fiskevårdsarbete. Dokumentationen görs lämpligtvis i form av ett miljö och fiskevårdspolicydokument i vilket det framgår:

  -  vilka miljö- och fiskevårdsförbättringsområden som verksamheten primärt valt att fokusera på.
  - vilka miljö och fiskevårdsfrämjande aktiviteter inom respektive förbättringsområde som företaget/organisationen aktivt och proaktivt valt att jobba med.
  - en kortfattad beskrivning över hur verksamheten planerar att jobba med aktiviteterna i praktiken, strategiskt och operativt. Det kan också vara lämpligt att göra en tidplan för när aktiviteterna skall genomföras och att i planen skriva något om miljö- och fiskevårdsarbetets omfattning. Med fördel kan där också omnämnas vilket/vilka miljö- och fiskevårdsförbättringsområden/aktiviteter som inte omfattas av företagets/organisationens miljö- och fiskevårdsarbete (samt gärna något om varför).

Grundkrav 2 – Tillämpliga lagar, regler och riktlinjer på miljö- och fiskevårdsområdet skall efterlevas

En miljö- och fiskevårdspolicy skall innehålla ett åtagande/en utfästelse om att följa tillämpliga lagar, regler och riktlinjer inom de miljö-, fiskevårds- och sportfiskerelaterade områden som företaget/organisationen berörs av.
Sportfiskeföretaget/organisationen bör därmed försöka identifiera vilka miljölagar/regler/riktlinjer och andra miljö- och fiskevårdsrelaterade krav som kan beröra dem och som har koppling till verksamhetens olika miljöförbättringsområden och aktiviteter. Denna information dokumenteras och presenteras lämpligen i företagets/organisationens miljö- och fiskevårdspolicy, gärna med en kort beskrivning om på vilket sätt dessa är tillämpliga och tillämpas i verksamheten.

Grundkrav 3 – Företagets/organisationens mål på miljö- och fiskevårdsområdet

En miljö- och fiskevårdspolicy skall utgöra grunden för hur företaget/organisationen fastställer och följer upp dess övergripande och detaljerade mål för sitt miljö- och fiskevårdsarbete
Företaget/organisationen skall därför försöka fastställa, införa, underhålla och dokumentera sina övergripande och detaljerade miljö- och fiskevårdsmål (rent generellt och/eller för olika funktioner och nivåer inom företaget, beroende på verksamhetens storlek och organisation).
Målen skall:

 • vara förenliga med vad som i övrigt står i miljö- och fiskevårdspolicyn
 • vara mätbara om så är praktiskt möjligt
 • sättas med hänsyn till för verksamheten tillämpliga lagkrav, regler och riktlinjer
 • ta hänsyn till de tekniska, ekonomiska och affärsmässiga möjligheter och krav som gäller för verksamheten, samt synpunkter från kunder, samarbetspartners, myndigheter och andra externa intressenter. Företaget/organisationen kan också gärna redovisa vilka särskilda medel som de har avsatt för att uppnå miljö- och fiskevårdsmålen.

Grundkrav 4 – Miljö- och fiskevårdspolicyn skall vara internt och externt kommunicerad

Miljö- och fiskevårdspolicyn skall vara kommunicerad till alla medarbetare i företaget/organisationen, liksom till underleverantörer, samarbetspartners och andra intressenter som arbetar för eller på uppdrag med verksamheten. Policyn skall också vara offentlig och lätt tillgänglig för allmänheten, tex via Internet och/eller informationsbroschyrer.

EXEMPELMALL: Under denna länk finns en enkel exempelmall för en Miljö- och fiskevårdspolicy/Rekofiskepolicy för sportfiskeföretag/sportfiskeorganisationer och som uppfyller grundkraven enligt ovan.

Huvudsyftet med att skapa en miljö- och fiskevårdspolicy är inte att visa att företagets/organisationens miljö- och fiskevårdsarbete håller en nivå i paritet eller möjligen något lite bättre än den lägsta tänkbara acceptabla nivån på ett miljö- och fiskevårdsengagemanget i en viss bransch (eller för företag/organisationer i allmänhet), dvs vad som är enklast, billigast och/eller det minsta möjliga som företag/organisaitoner i allmänhet gör på miljöområdet och där bottennivån i praktiken sätter standarden för miljöarbetet. Miljöpolicyn skall vara ett verktyg, ett incitament och en form av förbindelse om att företaget/organisationen eftersträvar ständig förbättring på miljö- och fiskevårdsområdet (oavsett nivå idag). Det behövs mer än ett par textrader om C&R och att man inte skall slänga skräp i naturen, för att en miljö- och fiskevårdspolicy skall kunna tas på allvar och leda till verkliga och ständiga miljö- och fiskevårdsförbättringar i företag och organisationer. Alla former och aktiviteter av olika miljö- och fiskevårdsfrämjande aktiviteter som ett företag/organisationer i teorin skulle kunna genomföra bör heller inte stå med i en miljö- och fiskevårdspolicy. Bara de aktiviteter som företaget identifierat som viktiga att jobba med utifrån hur de satt sina mål på miljöförbättringsområdet (mål som skall så realistiska att de faktiskt med stor sannolikhet kan uppnås i praktiken utifrån de resurser och andra förutsättningar som råder för det aktuella företaget). Seriositet och verklig måluppfyllelse skapar långsiktig trovärdighet, inte fina ord och goda intentioner.

* Det inte ovanligt att mer eller mindre kunniga och/eller mindre seriösa företag/organisationer i marknadsföringssammanhang gärna vill försöka dra nytta av den ”goodwill” som ett offentligt miljö- och fiskevårdsengagemang kan medföra i olika kommersiella sammanhang, och därför snabbt rafsar ihop någon form av policy utan större substans. Ofta innehåller sådana policys mest svepande allmänna formuleringar om miljöhänsyn och några ord om enstaka vanliga billiga och enkla miljö- och fiskevårdsfrämjande aktiviteter (där fokus ofta ligger på "andras" ansvar), men som i övrigt inte säger speciellt mycket om företagets miljö- och fiskevårdsarbete i praktiken, deras mål och vad som är specifikt med just det företagets eget arbete på fiskevårds- och miljöförbättringsområdet.
.

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29